Agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 30 april 2015

1.

Kerngegevens

Officiële titel Agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) dinsdag 28 april 2015
Document­datum 28-04-2015
Publicatie­datum 28-04-2015
Kenmerk 2014A05076
Commissie(s) Binnenlandse Zaken (BIZA)
Externe link originele PDF
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

Den Haag, 28 april 2015

DER

STATEN-GENERAAL

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Volgcommissie(s):

EU i.v.m. agendapunt 17

KR i.v.m. agendapunt 16

V&J i.v.m. agendapunt 3

VWS i.v.m. agendapunt 7

WR i.v.m. agendapunt 20

Activiteit:

Procedurevergadering

Datum:

donderdag 30 april 2015

Tijd:

11.30 - 12.30 uur

Openbaar/besloten:

openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

Brievenlijst

Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

1.

Algemene Zaken

2. Agendapunt:

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over het betrekken van de rol van de Eerste Kamer bij de vorming van een nieuwe regering in een nog op te stellen notitie over tweekamerstelsels (T01804)

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 22 april 2015

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over het betrekken van de rol van de Eerste Kamer bij de vorming van een nieuwe regering in een nog op te stellen notitie over tweekamerstelsels (T01804) - 2015Z07407

Voorstel:

Ter bespreking.

Noot:

T.a.v. de eerdere notitie van 26 september 2014 over tweekamerstelsels

(TK34000 VII nr. 4) heeft de commissie besloten dat de commissievoorzitter zal zich verstaan met de voorzitter van de vaste Commissie voor Binnenlandse

Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de

Koning van de Eerste Kamer over de mogelijke betrokkenheid van de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer

Binnenlandse Zaken

3. Agendapunt:

Overweging voor het geagendeerde AO over de splitsing van de Raad van State en de samenvoeging van de drie hoogste bestuursrechters

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 15 april 2015

Aanbieding van adviezen over splitsing van de Raad van State en de samenvoeging van de drie hoogste bestuursrechters - 29279-231

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen. Het AO is tot een nader te bepalen datum uitgesteld.

Volgcommissie(s):

V&J

4. Agendapunt:

Reactie op de motie van het lid Taverne over afschaffen van de lijstverbindingen bij verkiezingen (Kamerstuk 33 268, nr. 26)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 april 2015

Reactie op de motie van het lid Taverne over afschaffen van de lijstverbindingen bij verkiezingen - 33268-28

Voorstel:

Betrokken bij het algemeen overleg kiesrechtaangelegenheden van 22 april jl.

5. Agendapunt:

Aanbieding van een notitie voor de aanstellingwijze van de burgemeester en de gevolgen daarvan voor zijn positie

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 april 2015

Aanbieding van een notitie voor de aanstellingwijze van de burgemeester en de gevolgen daarvan voor zijn positie - 31570-29

Voorstel:

Agenderen voor een algemeen overleg na afronding van de besluitvorming in de Eerste Kamer over wetsvoorstel TK 33239 inzake de deconstitutionalisering, en na het symposium dat de minister van BZK kennelijk voornemens is spoedig te organiseren over de aanstellingswijze en positie van de burgemeester.

6. Agendapunt:

Aanbieding Beschouwing inzake Hoofdstuk 7 van de Grondwet

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 april 2015

Aanbieding van de Beschouwing inzake Hoofdstuk 7 van de Grondwet - 31570-28

Voorstel:

Agenderen voor algemeen overleg.

7. Agendapunt:

Uitstel reactie op het advies van de Raad voor de Financiële

Verhoudingen over het objectief verdeelmodel jeugdhulp

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 20 april 2015

Uitstel reactie op het advies van de Raad voor de Financiële Verhoudingen over het objectief verdeelmodel jeugdhulp - 31839-467

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

Volgcommissie(s):

VWS

8. Agendapunt:

Mogelijkheden om tot één gemeenteloket op internet te komen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 21 april 2015

Mogelijkheden om tot één gemeenteloket op internet te komen - 2015Z07303

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg ICT-aangelegenheden, digitale dienstverlening door de overheid op 20 mei 2015.

9. Agendapunt:

Aanbieding Jaarverslag van de Onderzoeksraad Integriteit Overheid 2014

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 21 april 2015

Aanbieding Jaarverslag van de Onderzoeksraad Integriteit Overheid 2014

28844-80

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg over preventie en bestrijding van corruptie op 27 mei 2015.

10. Agendapunt:

Aanbieding van adviezen over splitsing van de Raad van State en opheffing CRvB en CBb

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 21 april 2015

Aanbieding van adviezen over splitsing van de Raad van State en opheffing

CRvB en CBb - 2015Z07312

Voorstel:

Desgewenst betrekken bij het AO over Splitsing van de Raad van Stateen samenvoeging van de drie hoogste bestuursrechters, dat op een nog nader te bepalen tijdstip zal worden gevoerd.

11. Agendapunt:

Lijst van vragen en antwoorden over de beleidsdoorlichting

Basisregistratie personen (Kamerstuk 30 985, nr. 14)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 21 april 2015

Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting Basisregistratie personen - 30985-18

Voorstel:

Desgewenst t.z.t. betrekken bij het Jaarverslag BZK over 2014.

12. Agendapunt:

Resultaten tussenmeting naar het herziene interbestuurlijke toezicht

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 21 april 2015

Resultaten tussenmeting naar het herziene interbestuurlijke toezicht - 2015Z07323

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg over decentralisatie en participatie dat op een nader te bepalen tijdstip zal worden gevoerd.

13. Agendapunt:

Aanbieding Jaarverslag 2014 van de AIVD

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 22 april 2015

Aanbieding van het openbare jaarverslag van de Algemene Inlichtingen- en

Veiligheidsdienst (AIVD) over 2014 - 30977-113

Voorstel:

Agenderen voor (nog te plannen) algemeen overleg IVD-aangelegenheden.

14. Agendapunt:

Voortgangsrapportage Operatie BRP april 2015

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 24 april 2015

Voortgangsrapportage Operatie BRP april 2015 - 2015Z07669

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

Noot:

De volgende reguliere Voortgangsrapportage zal in oktober 2015 aan de Kamer worden toegezonden

15. Agendapunt:

Zelfevaluatie aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 28 april 2015

Zelfevaluatie aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten 2015Z07810

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg over paspoorten en reisdocumenten waartoe de commissie reeds heeft besloten maar waarvoor nog geen datum is vastgesteld.

16. Agendapunt:

Aanvang consultatie over novelle inzake aparte Caribische kiescolleges voor de Eerste Kamer

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 28 april 2015

Aanvang consultatie over novelle inzake aparte Caribische kiescolleges voor de

Eerste Kamer - 2015Z07836

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

Volgcommissie(s):

KR

Overig

17. Agendapunt:

Voorstel van rijkswet van het lid Van der Staaij houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van het vereiste van een meerderheid van twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in de Staten-Generaal voor de goedkeuring van verdragen betreffende de Europese Unie

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Staaij, van der (SGP) - 20 november 2006

Voorstel van rijkswet van het lid Van der Staaij houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de

Grondwet, strekkende tot invoering van het vereiste van een meerderheid van twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in de Staten-Generaal voor de goedkeuring van verdragen betreffende de Europese Unie - 30874-(R1818)

Voorstel:

Aanmelden voor plenaire behandeling.

Volgcommissie(s):

EU

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, C.G. van der

Staaij (SGP) - 15 april 2015

Nota naar aanleiding van het nader verslag - 30874-(R1818)-17

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Volgcommissie(s):

EU

18. Agendapunt:

Aanbieding jaarverslag 2014 van RvS

Zaak:

Brief derden - Raad van State (RvS) te Den Haag - 8 april 2015

Aanbieding jaarverslag 2014 van RvS - 2015Z06854

Voorstel:

Ter bespreking.

19. Agendapunt:

Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2014

Zaak:

Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, A. van Miltenburg (VVD) - 22 april 2015

Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2014 - 31428-8

Voorstel:

Ter bespreking.

Noot:

  • 1. 
    wetgevingsoverleg 2. technische briefing Algemene Rekenkamer 3. rapporteurschap

De door het Presidium vastgestelde inbrengdata voor feitelijke vragen:

I. feitelijke vragen over de jaarverslagen 2014, de rapporten van de Algemene

Rekenkamer en de slotwetten: donderdag 28 mei 2015, 14.00 uur II feitelijke vragen over de suppletoire begrotingen 2015 samenhangend met de Voorjaarsnota 2015: donderdag 11 juni 2015, 14.00 uur

20. Agendapunt:

Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefings i.v.m.

verantwoordingsonderzoek d.d. 21 mei 2015

Zaak:

Brief derden - Algemene Rekenkamer te Den Haag - 23 april 2015

Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefings i.v.m.

verantwoordingsonderzoek d.d. 21 mei 2015 - 2015Z07827

Voorstel:

Ter bespreking.

Volgcommissie(s):

WR

21. Agendapunt:

Cursus begroten & verantwoorden voor Kamerleden

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de

Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 8 april 2015

Cursus begroten & verantwoorden voor Kamerleden - 2015Z06268

Voorstel:

Overlaten aan individuele leden / fracties.

Noot:

Cursus voor Kamerleden op 19 mei 2015 van 18.00-21.00 uur.

22. Agendapunt:

Geplande activiteiten van de commissie 20-05-2015 19.00-21.00 uur AO ICT-aangelegenheden, digitale dienstverlening door de overheid 21-05-2015 11.30-12.30 uur Procedurevergadering 27-05-2015 15.00-17.00 uur AO Preventie en bestrijding van corruptie 28-05-2015 14.00-14.00 uur Inbreng verslag Wetsvoorstel wijziging van de

Wet Huis voor klokkenluiders 04-06-2015 11.30-12.30 uur Procedurevergadering 11-06-2015 10.00-12.00 uur AO Discriminatie (voortzetting AO van 01-04- 2015)

18-06-2015 11.30-12.30 uur Procedurevergadering 02-07-2015 11.30-12.30 uur Procedurevergadering

Ongeplande activiteiten van de commissie

Gesprek met de CTIVD (19 mei 2015)

AO Integriteit

AO IVD-aangelegenheden

AO Decentralisatie en participatie

AO Paspoorten en reisdocumenten

AO Veilige Publieke Taak

AO Splitsing van de Raad van State en samenvoeging van de drie hoogste bestuursrechters

AO Evaluatie verkiezingen

AO Nationaal Actieplan Mensenrechten

23. Agendapunt:

Deelname aan een tweetal conferenties op het terrein van inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Noot:

Voorstel: Ter bespreking.

1.

Wenen 6 en 7 mei

De eerste uitnodiging betreft een bijeenkomst (forum) in Oostenrijk en is het vervolg op een vergelijkbare bijeenkomst in Washington in 2014. Dit forum brengt parlementair vertegenwoordigers en instellingen op het gebied van inlichtingendiensten bij elkaar. De host van de bijeenkomst in

Wenen is de voorzitter van de sociaaldemocratische fractie in het Oostenrijks parlement Het doel lijkt het herstellen van vertrouwen tussen de Europese landen en de Verenigde Staten naar aanleiding van de onthullingen door

Edward

Snowden. Daarnaast benadrukt het Amerikaanse congreslid Pittenger het bespreken van samenwerking tussen inlichtingendiensten vanwege de toegenomen dreiging van terreurdaden

Het programma beslaat twee dagen (6 en 7 mei), met een inhoudelijk programma op woensdagmiddag en donderdagochtend. Sprekers zijn afkomstig uit de Amerikaanse

Intelligence Committee en de Amerikaanse parlementair toezichthouder (Privacy and

Civil Liberties Oversight

Board).

Verder staan de president van de Oostenrijkse Constitutionele hof, de

Europese gegevenstoezichthouder en een vertegenwoordiger van het

Geneva Centre for the

Democratic Control of

Armed Forces

(DCAF) op het programma. Daarnaast staat een receptie gepland op woensdagavond en een optioneel cultureel programma op donderdagnamiddag. Op dit moment hebben deelnemers uit 10 landen (Tsjechië, Hongarije, Ierland, Malta, Noorwegen, Spanje, Zweden, Kroatië, Roemenië en Litouwen) zich aangemeld.

1.

Brussel 28 en 29 mei

In deze conferentie staat het toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten centraal. De conferentie vindt plaats in het Europees

Parlement op donderdag 28 en vrijdag 29 mei.

Er is interesse om een lid van de Tweede Kamer als spreker in het programma op te nemen, namelijk bij de opening van de eerste sessie met als titel: The repercussions on intelligence oversight of a rapidly changing world. Eén van de sprekers in het paneldebat hierover is het lid Omtzigt in zijn hoedanigheid als rapporteur in de Raad van Europa

Zaak:

Brief derden - Europees Parlement te Brussels - 23 april 2015

Uitnodiging commissie LIBE van Europees Parlement voor interparlementaire conferentie over democratisch toezicht op de inlichtingendiensten in de Europese Unie dd. 28 en 29 mei 2015 - 2015Z07860

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief derden - Parlement van Oostenrijk te Wenen - 25 maart 2015

Uitnodiging Parlement van Oostenrijk voor parlementair forum over inlichtingen beveiliging d.d. 6-7 mei 2015 - 2015Z05791

Voorstel:

Ter bespreking.

Rondvraag

24. Agendapunt:

Inplannen algemeen overleg Splitsing van de Raad van State en samenvoeging van de drie hoogste bestuursrechters

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) - 28 april 2015

Inplannen algemeen overleg Splitsing van de Raad van State en samenvoeging van de drie hoogste bestuursrechters - 2015Z07796

Voorstel:

Ter bespreking.

Griffier:

Drs. M.J. van der Leeden

Activiteitnummer:

2014A05076

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.