33684 NL - wetsvoorstel
Jeugdwet

Dit wetsvoorstel werd op 4 juli 2013 ingediend door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Van Rijn i, en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Teeven i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de verantwoordelijkheid voor het voorkomen van, de ondersteuning, hulp en zorg bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen, de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering bij de gemeente te beleggen, om te komen tot betere samenwerking van hulpverleners rond gezinnen, eerdere ondersteuning bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen, hulp op maat en meer ruimte voor professionals en tot het demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren van de jeugdsector, waarbij het uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor het gezond en veilig opgroeien van jeugdigen allereerst bij de ouders en de jeugdige zelf ligt.

1.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Jeugdwet i) en gepubliceerd in het Staatsblad op 14 maart 2014 (Stb. 2014, 105). Inwerkingtredingsbesluiten zijn gepubliceerd op 21 november 2014 (Stb. 2014, 443) en 11 december 2014 (Stb. 2014, 493).

De wet is geëvalueerd: Evaluatie Jeugdwet.

2.

Kerngegevens

Ingediend
4 juli 2013

Volledige titel
Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet)

Ondertekening memorie van toelichting

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. (Martin) van Rijn i
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. (Fred) Teeven i

Kamercommissies

3.

Uit de memorie van toelichting

Alle kinderen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving. Ouders zijn hiervoor eerst verantwoordelijk. De overheid komt in beeld als dit niet vanzelf gaat. Dan moet het jeugdstelsel snel, goed en op maat functioneren. Deze inzet vloeit mede voort uit het VN-Verdrag betreffende de rechten van het kind (IVRK).

Tekortkomingen huidig stelsel

De evaluatie van de Wet op de jeugdzorg en de analyse van de parlementaire werkgroep

Toekomstverkenning Jeugdzorg laten belangrijke tekortkomingen van het huidige jeugdstelsel zien:

 • financiële prikkels werken richting dure gespecialiseerde zorg;
 • tekortschietende samenwerking rond kinderen en gezinnen;
 • afwijkend gedrag wordt onnodig gemedicaliseerd;
 • het kosten opdrijvend effect als afgeleide van deze knelpunten.

De tekortkomingen van het huidige stelsel, die aanleiding vormen voor dit wetsvoorstel, worden toegelicht in hoofdstuk 2 van deze toelichting.

Doel stelselwijziging jeugd

Het doel van dit wetsvoorstel is om het jeugdstelsel te vereenvoudigen en het efficiënter en effectiever te maken, met het uiteindelijke doel het versterken van de eigen kracht van de jongere en van het zorgend en probleemoplossend vermogen van diens gezien en sociale omgeving. Decentralisatie van alle jeugdhulp naar gemeenten, waarin dit wetsvoorstel voorziet, schept hiertoe de bestuurlijke en financiële randvoorwaarden. Mede op basis van voornoemd evaluatieonderzoek is de regering van oordeel dat er een omslag (transformatie) nodig is in de ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en gezinnen naar:

 • 1. 
  preventie en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden (eigen kracht) van jeugdigen en hun ouders, met inzet van hun sociale netwerk;
 • 2. 
  demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren door onder meer het opvoedkundig klimaat te versterken in gezinnen, wijken, scholen en in voorzieningen als kinderopvang en peuterspeelzalen:
 • 3. 
  eerder de juiste hulp op maat te bieden om het beroep op dure gespecialiseerde hulp te verminderen;
 • 4. 
  integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt ‘één gezin, één plan, één regisseur’; door ontschotting van budgetten ontstaan meer mogelijkheden voor betere samenwerking en innovaties in ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en gezinnen;
 • 5. 
  meer ruimte voor professionals om de juiste hulp te bieden door vermindering van regeldruk; betrokken professionals die sociale netwerken in de omgeving van het gezin weten in te schakelen en die kunnen samenwerken met vrijwilligers en familieleden en hun kracht weten te benutten.

4.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie nota's van wijziging, twee nota's van verbetering en 44 amendementen ingediend.

5.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 17 moties en in de Eerste Kamer zes moties ingediend.

6.

Documenten

(175 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

S 11 december 2014, inwerkingtredingsbesluit, Stb. 2014, 493    
Besluit van 8 december 2014, houdende de inwerkingtreding van artikel 10.4a Jeugdwet -
 
S 21 november 2014, inwerkingtredingsbesluit, Stb. 2014, 443    
Besluit van 14 november 2014, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Jeugdwet, de Invoeringswet Jeugdwet en enkele andere wetten die daarmee verband houden, alsmede van het Besluit Jeugdwet -
 
1 13 november 2014, bijlage bij nr. Q     BLG407417
Brief van College Bescherming Persoonsgegevens van 30 oktober 2014 (bijlage bij 33684,nr.Q) -
 
1 13 november 2014, bijlage bij nr. Q     BLG407414
Privacy Impact Assessment (bijlage bij 33684,nr.Q) -
 
1 13 november 2014, brief, nr. Q     KST33684Q
Brief inzake Privacy Impact Assessment Jeugd
 
2 22 mei 2014, brief, 33684; 33841, nr. 116     KST33684116
Brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Macrobudgetten Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; Toets op de berekening
 
2 22 mei 2014, bijlage bij nr. 116     BLG331675
Toets op de berekening. (bijlage bij 33684,nr.116) - Macrobudgetten Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 
2 22 mei 2014, brief, nr. 116     KST331674
Brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Macrobudgetten Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; Toets op de berekening
 
S 14 maart 2014, bekendmaking wet, Stb. 2014, 105    
Wet van 1 maart 2014 inzake regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet) -
 
1 27 februari 2014, behandeling, 33674; 33684     HEK20132014-19-2
Gezamenlijke behandeling van het wetsvoorstel Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet) (33684) en het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en andere wetten in verband met de verplichting tot het gebruik van het burgerservicenummer in de jeugdzorg (gebruik burgerservicenummer in de jeugdzorg) (33674) -
vergadering: 11 februari 2014
 
1 25 februari 2014, verslag, nr. G     KST33684GN1
Verslag over de jeugdwet
 
1 25 februari 2014, verslag van een rondetafelgesprek, nr. G     KST295240
Verslag over de jeugdwet
 
1 18 februari 2014, stemming(en), 33674; 33684; 33674; K; 33674; L; 33674; M; 33674; N; 33674; O; 33674; P     HEK20132014-20-5
Stemmingen over het wetsvoorstel Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet) (33684) en het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en andere wetten in verband met de verplichting tot het gebruik van het burgerservicenummer in de jeugdzorg (gebruik burgerservicenummer in de jeugdzorg) (33674) -
vergadering: 18 februari 2014
 
1 18 februari 2014, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 33684; ...; 33684, K, L, M, N, O, P     HEK20132014-20-7
Lijst van besluiten (dinsdag 18 februari 2014) -
vergadering: 18 februari 2014
 
1 18 februari 2014, herdenking, kenmerk HEK20132014-20-2     HEK20132014-20-2
Herdenking van minister van staat, mevrouw E. Borst-Eilers -
vergadering: 18 februari 2014
 
1 18 februari 2014, stemming(en), 33684    
Stemming in verband met het wetsvoorstel Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet) ( 33684) -
vergadering: 18 februari 2014
 
2 13 februari 2014, bijlage bij 31839, nr. 344     BLG290521
Brief VNG over inkoop jeugd-GGZ (bijlage bij 31839,nr.344) -
 
2 13 februari 2014, bijlage bij 31839, nr. 344     BLG290523
Brief Zorgverzekeraars Nederland over inkoop jeugd-GGZ (bijlage bij 31839,nr.344) -
 
1 12 februari 2014, motie, 33684; 33674, nr. P     KST33684P
Motie over het treffen van een regeling voor LWI's om de beschikbaarheid in het nieuwe stelsel te waarborgen - Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en andere wetten in verband met de verplichting tot het gebruik van het burgerservicenummer in de jeugdzorg (gebruik burgerservicenummer in de jeugdzorg)
 
1 12 februari 2014, motie, 33684; 33674, nr. O     KST33684O
Motie over het bieden van garanties van gemeentelijke budgetten voor het organiseren van noodzakelijke zorg en preventie - Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en andere wetten in verband met de verplichting tot het gebruik van het burgerservicenummer in de jeugdzorg (gebruik burgerservicenummer in de jeugdzorg)
 
1 12 februari 2014, motie, 33684; 33674, nr. N     KST33684N
Motie over het inrichten van een meldpunt voor ouders, professionals en gemeenten - Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en andere wetten in verband met de verplichting tot het gebruik van het burgerservicenummer in de jeugdzorg (gebruik burgerservicenummer in de jeugdzorg)
 
1 12 februari 2014, motie, 33684; 33674, nr. M     KST33684M
Motie over het jaarlijks informeren van de Kamer over de kwaliteit en toegankelijkheid van het jeugdhulpsysteem in relatie tot de financiele randvoorwaarden voor de gemeenten - Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en andere wetten in verband met de verplichting tot het gebruik van het burgerservicenummer in de jeugdzorg (gebruik burgerservicenummer in de jeugdzorg)
 
1 12 februari 2014, motie, 33684; 33674, nr. L     KST33684L
Motie over uitstel van stemming over het wetsvoorstel - Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en andere wetten in verband met de verplichting tot het gebruik van het burgerservicenummer in de jeugdzorg (gebruik burgerservicenummer in de jeugdzorg)
 
1 11 februari 2014, motie, 33684; 33674, nr. K     KST33684K
Motie over de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten - Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en andere wetten in verband met de verplichting tot het gebruik van het burgerservicenummer in de jeugdzorg (gebruik burgerservicenummer in de jeugdzorg)
 
1 11 februari 2014, behandeling; herdenking, kenmerk HEK20132014-18-2     HEK20132014-18-2
Herdenking van het oud-Kamerlid C.A. IJmkers -
vergadering: 4 februari 2014
 
1 11 februari 2014, behandeling, 33674; 33684; 31051; D; 33674; K; 33674; L; 33674; M; 33674; N; 33674; O; 33674; P     HEK20132014-19-5
Voortzetting van de gezamenlijke behandeling van het wetsvoorstel Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet) (33684) en het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en andere wetten in verband met de verplichting tot het gebruik van het burgerservicenummer in de jeugdzorg (gebruik burgerservicenummer in de jeugdzorg) (33674) -
vergadering: 11 februari 2014
 
1 10 februari 2014, bijlage bij nr. J     BLG288812
Bijlage II bij 33684 ek-J (bijlage bij 33684,nr.J) -
 
1 10 februari 2014, brief, nr. J     KST33684J
Brief inzake Afspraken zorginkoop jeugd-GGZ
 
1 4 februari 2014, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 33684; ...     HEK20132014-18-5
Lijst van besluiten (dinsdag 4 februari 2014) -
vergadering: 4 februari 2014
 
1 31 januari 2014, nota naar aanleiding van het verslag, nr. I     KST33684I
Nota naar aanleiding van het Verslag
 
1 30 januari 2014, eindverslag, nr. H     KST33684H
Eindverslag
 
1 27 januari 2014, brief, 33750; 33684; 33726, nr. S     KST33750S
Brief inzake motivering van het spoedeisende karakter van de wetsvoorstellen 33684 en 33726 - Nota over de toestand van ’s Rijks financiën
 
1 27 januari 2014, nadere memorie van antwoord, nr. F     KST33684F
Nadere memorie van antwoord
 
1 23 januari 2014, nader voorlopig verslag, nr. E     KST33684E
Nader voorlopig verslag
 
1 21 januari 2014, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 33684; ...     HEK20132014-16-6
Lijst van besluiten (dinsdag 21 januari 2014) -
vergadering: 21 januari 2014
 
1 14 januari 2014, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, 33684; ...     HEK20132014-12-23
Lijst van ingekomen stukken (dinsdag 10 december 2013) -
vergadering: 10 december 2013
 
1 10 januari 2014, memorie van antwoord, nr. D     KST33684D
Memorie van antwoord
 
1 23 december 2013, voorlopig verslag, nr. C     KST33684C
Voorlopig verslag
 
2 28 november 2013, brief, 31839; nr. 326     KST31839326
Brief regering; Standpunt regering AEF-rapport professionalisering nieuwe jeugdstelsel - Jeugdzorg
 
2 26 november 2013, verslag van een wetgevingsoverleg, 33750 XVI; 33750-VI, nr. 87     KST33750XVI87
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 25 november 2013, over het onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2014
vergadering: 25 november 2013
 
1 26 november 2013, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 33684; ...     HEK20132014-5-7
Lijst van ingekomen stukken (dinsdag 29 oktober 2013) -
vergadering: 29 oktober 2013
 
1 22 november 2013, nota van verbetering, nr. B     KST33684B
Nota van Verbetering
 
1 19 november 2013, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 33684; ...     HEK20132014-9-12
Lijst van ingekomen stukken (dinsdag 19 november 2013) -
vergadering: 19 november 2013
 
1 24 oktober 2013, gewijzigd voorstel van wet, nr. A     KST33684A
Gewijzigd voorstel van wet
 
2 23 oktober 2013, nader gewijzigde motie, nr. 115     KST33684115
Nader gewijzigde motie Bergkamp (ter vervanging van 33684, nr. 114) over het betrekken van de jeugd-ggz bij de evaluatie
 
2 23 oktober 2013, gewijzigde motie; nader gewijzigde motie, nr. 114     KST33684114
Gewijzigde motie Bergkamp (ter vervanging van 33684, nr. 102) over het betrekken van de jeugd-ggz bij de evaluatie
vergadering: 17 oktober 2013
 
2 23 oktober 2013, gewijzigde motie, nr. 113     KST33684113
Gewijzigde motie Leijten c.s. (33684, nr.87) over uitstel van stemming totdat onduidelijkheden zijn weggenomen
 
2 18 oktober 2013, amendement, nr. 112     KST33684112
Amendement Voortman c.s. ter vervanging van nr. 111 over versteviging van de positie van mensen werkzaam bij jeugdzorgaanbieders en verbetering van de continuiteit voor clienten in de jeugdzorg
 
2 18 oktober 2013, nader gewijzigd amendement, nr. 111     KST33684111
Nader gewijzigd amendement Voortman c.s. ter vervanging van nr. 42 over versteviging van de positie van mensen werkzaam bij jeugdzorgaanbieders en verbetering van de continuiteit voor clienten in de jeugdzorg
 
2 18 oktober 2013, gewijzigd amendement, nr. 110     KST33684110
Gewijzigd amendement Keijzer ter vervanging van nr. 70 over het laten vervallen van de in artikel 12a, vijfde lid, van de Wmo opgenomen delegatiegrondslag
 

7.

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past 21 wetten aan, waaronder:

8.

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

R.M. (Renske) Leijten 15-10-2013 SP R.M. (Renske) Leijten i
M.C.G. (Mona) Keijzer 15-10-2013 CDA M.C.G. (Mona) Keijzer i
J.S. (Joël) Voordewind 15-10-2013 CU J.S. (Joël) Voordewind i
L.G.J. (Linda) Voortman 15-10-2013 GL L.G.J. (Linda) Voortman i
B.I. (Brigitte) van der Burg 15-10-2013 VVD B.I. (Brigitte) van der Burg i
L. (Loes) Ypma 15-10-2013 PvdA L. (Loes) Ypma i
M. (Fleur) Agema 15-10-2013 PVV M. (Fleur) Agema i
V.A. (Vera) Bergkamp 15-10-2013 D66 V.A. (Vera) Bergkamp i
R. (Roelof) Bisschop 15-10-2013 SGP R. (Roelof) Bisschop i
M.J. (Martin) van Rijn 15-10-2013 Staatssecretaris M.J. (Martin) van Rijn i
F. (Fred) Teeven 15-10-2013 Staatssecretaris F. (Fred) Teeven i

Eerste termijn Eerste Kamer

J. (Jannette) Beuving 11-02-2014 PvdA J. (Jannette) Beuving i
T.M. (Tineke) Slagter-Roukema 11-02-2014 SP T.M. (Tineke) Slagter-Roukema i
R.R. (Ruard) Ganzevoort 11-02-2014 GL R.R. (Ruard) Ganzevoort i
R. (Roel) Kuiper 11-02-2014 CU R. (Roel) Kuiper i
C.A. (Kees) de Lange 11-02-2014 OSF C.A. (Kees) de Lange i
M.C. (Marijke) Scholten 11-02-2014 D66 M.C. (Marijke) Scholten i
H.G.J.M. (Henk) Beckers 11-02-2014 VVD H.G.J.M. (Henk) Beckers i
M.J. (Martin) van Rijn 11-02-2014 Staatssecretaris M.J. (Martin) van Rijn i
F. (Fred) Teeven 11-02-2014 Staatssecretaris F. (Fred) Teeven i

Tweede termijn Eerste Kamer

G. (Greetje) de Vries-Leggedoor 11-02-2014 CDA G. (Greetje) de Vries-Leggedoor i
M.A.J.L. (Mariëtte) Frijters-Klijnen 11-02-2014 PVV M.A.J.L. (Mariëtte) Frijters-Klijnen i
J. (Jannette) Beuving 11-02-2014 PvdA J. (Jannette) Beuving i
T.M. (Tineke) Slagter-Roukema 11-02-2014 SP T.M. (Tineke) Slagter-Roukema i
R.R. (Ruard) Ganzevoort 11-02-2014 GL R.R. (Ruard) Ganzevoort i
R. (Roel) Kuiper 11-02-2014 CU R. (Roel) Kuiper i
C.A. (Kees) de Lange 11-02-2014 OSF C.A. (Kees) de Lange i
M.C. (Marijke) Scholten 11-02-2014 D66 M.C. (Marijke) Scholten i
H.G.J.M. (Henk) Beckers 11-02-2014 VVD H.G.J.M. (Henk) Beckers i
M.J. (Martin) van Rijn 11-02-2014 Staatssecretaris M.J. (Martin) van Rijn i
F. (Fred) Teeven 11-02-2014 Staatssecretaris F. (Fred) Teeven i

Derde termijn Eerste Kamer

G. (Greetje) de Vries-Leggedoor 11-02-2014 CDA G. (Greetje) de Vries-Leggedoor i
M.A.J.L. (Mariëtte) Frijters-Klijnen 11-02-2014 PVV M.A.J.L. (Mariëtte) Frijters-Klijnen i

9.

Verwante dossiers

Aan dit dossier zijn de volgende trefwoorden toegekend: Jeugdgezondheidszorg, Jeugdhulpverlening, Jeugdwelzijn, Reclassering.

10.

Andere bronnen

11.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.