Agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 31 januari 2019

1.

Kerngegevens

Officiële titel Agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 31 januari 2019
Document­datum 28-01-2019
Publicatie­datum 28-01-2019
Kenmerk C.J.M. Roovers 2018A05239 6
Commissie(s) Binnenlandse Zaken (BIZA)
Externe link originele PDF
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 28 januari 2019

Voortouwcommissie:    vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

 

Volgcommissie(s):

BiZa

i.v.m. agendapunt

16, 17

 

BuZa

i.v.m. agendapunt

7

 

DEF

i.v.m. agendapunt

7, 15

 

EU

i.v.m. agendapunt

10, 17

 

EZK

i.v.m. agendapunt

15, 17

 

FIN

i.v.m. agendapunt

17

 

I&W

i.v.m. agendapunt

13, 15

 

J&V

i.v.m. agendapunt

4, 5, 15, 17

 

KR

i.v.m. agendapunt

5

 

LNV

i.v.m. agendapunt

15

 

OCW

i.v.m. agendapunt

4, 5, 15

 

SZW

i.v.m. agendapunt

4, 5, 17

 

VWS

i.v.m. agendapunt

4, 5, 6, 17

Activiteit:

Datum:

Tijd:

Openbaar/besloten:

Procedurevergadering

donderdag 31 januari 2019 09.30 - 10.30 uur openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Brievenlijst

 • 1. 
  Agendapunt:    Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

Activiteiten commissie

 • 2. 
  Agendapunt:    Overzicht en planning activiteiten voor de vaste commissie voor

Binnenlandse Zaken t.b.v. de procedurevergadering BiZa d.d. januari 2019.

Zaak:    Overig - griffier, C.J.M. Roovers - 14 januari 2019

Overzicht en planning activiteiten voor de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken t.b.v. de procedurevergadering BiZa januari 2019. - 2019Z00361 Voorstel:    Ter bespreking.

Noot:    De leden treffen in het activiteitenoverzicht bij dit agendapunt een volledige

lijst van geplande en ongeplande AO's aan, met per AO vermelding van de volledige agenda.

Naar aanleiding van de besluitvorming in de procedurevergadering van 17 januari jl. onder agendapunt 2,worden de volgende voorstellen gedaan om de lijst van ongeplande AO's te beperken en deels nieuw in te delen.

 • het AO Digitale overheid en het AO Robotisering samen te voegen;
 • het AO Hoofdstuk VII Grondwet van de lijst af te voeren;
 • het AO IVD-aangelegenheden en het AO Voortgangsrapportage CTIVD i.z. de werking van de Wiv 2017 samen te voegen;
 • het agendapunt 34775-B-17 Versterken legitimiteit gemeenschappelijke regelingen van het AO Integriteit openbaar bestuur over te hevelen naar het AO Lokale democratie,

en het agendapunt 39450 VII 8, Antwoorden i.z. V-100 van het AO Integriteit, toe te voegen aan het AO Functioneren Rijksdienst. Het AO Integriteit vervalt daarmee.

 • het AO Sociaal Domein en het AO Interbestuurlijk programma samen te voegen en de brief van de min. BZK over de Uitkomsten buitengewone alg. ledenvergadering VNG (TK 34477 nr. 53) hieraan toe te voegen;
 • de agenda van het AO Discriminatie te handhaven;
 • de agenda van het AO Functioneren Rijksdienst te handhaven met de hierboven genoemde toevoeging.
 • het AO Renovatie Binnenhof en het AO Rijksvastgoed samen te voegen.

Algemene Zaken

 • 3. 
  Agendapunt:

Zaak:

Voorstel:

Geen agendapunten Binnenlandse Zaken Voornemens Wet op de lijkbezorging

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.

Ollongren - 17 januari 2019

Voornemens Wet op de lijkbezorging - 30696-44

Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Lijkbezorging.

 • 4. 
  Agendapunt:    Uitkomsten Buitengewone Algemene Ledenvergadering VNG

Zaak:

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 januari 2019

Uitkomsten Buitengewone Algemene Ledenvergadering VNG - 34477-53 Voorstel volgt. (besluit laatste pv: De commissie zal in de volgende procedurevergadering BiZa een besluit nemen n.a.v. de vraag bij welk algemeen overleg zij deze brief wenst te betrekken. De ambtelijke staf zal een nader uitgewerkt voorstel voorleggen (zie ook de besluitvorming bij agendapunt 2).

VWS, J&V, SZW, OCW

 
 • 5. 
  Agendapunt:

Kabinetsreactie op jaarrapportage College voor de Rechten van de Mens

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 januari 2019

Kabinetsreactie op jaarrapportage College voor de Rechten van de Mens -33826-25

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Discriminatie.

J&V, SZW, OCW, VWS, KR

 • 6. 
  Agendapunt:

Vertraging wetsvoorstel tegengaan ontwijking wijziging van de Wet normering topinkomens (WNT)

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de

Jonge - 21 januari 2019

Vertraging wetsvoorstel tegengaan ontwijking wijziging van de Wet normering topinkomens (WNT) - 30111-118

Voorstel:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 7 februari 2019 te 14 uur.

Noot:

Conform de besluitvorming in de e-mailprocedure d.d. 22 januari 2019 heeft de commissie besloten om het AO WNT om te zetten in een schriftelijk overleg.

Volgcommissie(s):

VWS

 • 7. 
  Agendapunt:

Goedkeuring van op 18 augustus 1960 te Washington tot stand gekomen Briefwisseling houdende een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens en de op 6 april 1981 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Notawisseling houdende een verdrag tot wijziging van de Briefwisseling houdende een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens (Trb. 2017, 193 en Trb. 2018, 39)

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 1 juni 2018

Goedkeuring van op 18 augustus 1960 te Washington tot stand gekomen Briefwisseling houdende een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens en de op 6 april 1981 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Notawisseling houdende een verdrag tot wijziging van de Briefwisseling houdende een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens (Trb. 2017, 193 en Trb. 2018, 39) - 34958

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Aanmelden voor plenaire behandeling.

DEF, BuZa

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 januari 2019

Nota naar aanleiding van het verslag - 34958-6

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

DEF, BuZa

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 15 januari 2019 Onderzoek derubricering geheime verdragen - 34958-7

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

DEF, BuZa

 • 8. 
  Agendapunt:

Brief van het lid Van der Lee inzake overname van de verdediging en intrekking van het initiatiefvoorstel

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, T.M.T. van der Lee (GroenLinks) - 15 januari 2019

Brief van het lid Van der Lee inzake overname van de verdediging en intrekking van het initiatiefvoorstel - 30900-9

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 9. 
  Agendapunt:

Beleidsreactie op het rapport ’Screening van gemeenteambtenaren. Verkennend onderzoek naar grip op integriteitsrisico's door inzet van screening'

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 24 januari 2019

Beleidsreactie op het rapport ’Screening van gemeenteambtenaren. Verkennend onderzoek naar grip op integriteitsrisico's door inzet van screening' - 28844-167

Voorstel:

Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Integriteit openbaar bestuur.

 • 10. 
  Agendapunt:

Kabinetsreactie op het eindrapport van de Evaluatie- en Adviescommissie Wet financiering politieke partijen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 25 januari 2019

Kabinetsreactie op het eindrapport van de Evaluatie- en Adviescommissie Wet financiering politieke partijen - 2019Z01360

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg Financiering politieke partijen waarvoor nog geen datum is vastgelegd.

Volgcommissie(s):

EU

 • 11. 
  Agendapunt:

Wonen en Ruimtelijke Ordening

Reactie over de uitvoering van de motie van de leden Ronnes en Geurts over de leegstand van agrarische bebouwing (Kamerstuk 29383-289)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 16 januari 2019

Reactie over de uitvoering van de motie van de leden Ronnes en Geurts over de leegstand van agrarische bebouwing - 29383-312

Voorstel:

Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Nationale Omgevingsvisie.

 • 12. 
  Agendapunt:

Bestuursakkoord Kwaliteitsborging voor het bouwen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 17 januari 2019

Bestuursakkoord Kwaliteitsborging voor het bouwen - 34453-31

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg Bouwregelgeving/risicovloeren dd. 20 februari 2019.

 • 13. 
  Agendapunt:

Uitkomsten overleg Rijk-G4 over verstedelijking

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 januari 2019

Uitkomsten overleg Rijk-G4 over verstedelijking - 34682-8

Voorstel:

Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Nationale Omgevingsvisie.

Volgcommissie(s):

I&W

 • 14. 
  Agendapunt:

Beheerovereenkomst Digitaal Stelsel Omgevingswet

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 25 januari 2019

Beheerovereenkomst Digitaal Stelsel Omgevingswet - 33118-116

Voorstel:

(Desgewenst) betrekken bij de aanstaande plenaire behandeling van de Invoeringswet Omgevingswet (TK 34986) .

 • 15. 
  Agendapunt:

Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet)

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 29 juni 2018

Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet) - 34986

Voorstel:

Het wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling en staat in het lange termijnschema gepland voor week 7.

Volgcommissie(s):

DEF, EZK, I&W, J&V, LNV, OCW

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 28 januari 2019

34986 Tweede nota van wijziging inzake Invoeringswet Omgevingswet -2019Z01438

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 

Overig

Ontvangst delegatie Benelux-Parlamentariergruppe van de Duitse Bondsdag van 3 t/m 7 februari 2019

 • 16. 
  Agendapunt:

Zaak:

Voorstel:

Volgcommissie(s):

 • 17. 
  Agendapunt: Zaak:

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Zaak:

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Brief commissie - griffier, F.M.J. Hendrickx - 24 januari 2019

Ontvangst delegatie Benelux-Parlamentariergruppe van de Duitse Bondsdag

van 3 t/m 7 februari 2019 - 2019Z01181

Ter informatie; overlaten aan de individuele leden.

BiZa

Fiche: Actieplan Desinformatie

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 25 januari 2019

Fiche: Actieplan Desinformatie - 2019Z01357

Desgewenst betrekken bij het AO Desinformatie/ digitale inmenging.

EU

Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 22 januari 2019 Lijst van prioritaire EU-voorstellen 2019 - 2019Z00970 Ter informatie.

BiZa, EZK, FIN, J&V, SZW, VWS

Toegevoegde agendapunten

Geen agendapunten Rondvraag

Besloten gedeelte

Geen agendapunten

Griffier:

Activiteitnummer:

C.J.M. Roovers 2018A05239

6

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.