Prof.Dr. J.M. (Jacqueline) Cramer

foto Prof.Dr. J.M. (Jacqueline) Cramer
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: VROM, ministerie (RVD/foto Eric Maas)
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Praktijk-gerichte wetenschapper die zich in het kabinet-Balkenende IV i drie jaar als PvdA-minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer met name sterk maakte voor verduurzaming en voor de nationale en internationale aanpak van de klimaatproblematiek. Onderhandelde in Kopenhagen over een klimaatakkoord. Tot haar taken behoorde verder ruimtelijke ordening, op welk gebied zij met nieuwe omgevingswetgeving kwam. Werd minister na lang actief te zijn geweest in maatschappelijke functies, waaronder tot midden jaren tachtig de milieubeweging, onder meer als voorzitter van de Vereniging Milieudefensie. Daarna gaf zij in adviesorganen en het bedrijfsleven richting aan het integreren van duurzaamheid in de bedrijfsstrategie en productketens. Na haar ministerschap keerde zij terug naar de wetenschap en nu treedt zij op als regisseur van de circulaire economie.

PvdA
in de periode 2007-2010: minister

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Jacqueline Marian (Jacqueline)

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 10 april 1951

2.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid) (sinds omstreeks 2006)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (8/17)

 • hoogleraar milieumanagenent in organisaties, Erasmus Universiteit Rotterdam, van 1999 tot 1 augustus 2005
 • programma-manager NIDO-programma 'Duurzaam ondernemen in internationale context', bij het Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling, van 2003 tot 2006
 • hoogleraar duurzaam ondernemen, "Copernicus Instituut", Universiteit Utrecht, van 1 augustus 2005 tot 22 februari 2007
 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010
 • hoogleraar duurzaam innoveren, Universiteit Utrecht, vanaf 1 oktober 2010
 • directeur USI (Utrecht Sustainability Institute, Centrum voor Aarde en Duurzaamheid) te Arnhem, van 1 januari 2011 tot 2016
 • eigenaar zelfstandig adviesbureau "Cramer Milieuadvies", vanaf maart 2010
 • regisseur circulaire economie, Amsterdam Economic Board

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

huidige (2/17)
 • voorzitter Raad van Toezicht, Stichting Holland Circular Hotspot, vanaf 2018
 • voorzitter jury "The Green Quest", Presentie en selectie van de meest duurzame innovaties, georganiseerd door BNR radio, vanaf 2018

vorige (2/90)
 • lid reflectiegroep Transitiepaden Circulaire Economie, SER, tot 2017
 • voorzitter voor de Nederlandse Poolcommissie in opdracht van NWO, van 2017 tot 2018

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter commissie Ruimtelijke Inrichting en Bereikbaarheid (SER), van 2003 tot 2007
 • voorzitter diverse ad-hoc SER commissies

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
diverse comités van aanbeveling

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/16)
 • Bracht in 2009 samen met minister Eurlings de Luchtvaartnota ('een concurrerende en duurzame luchtvaart voor een sterke economie') uit. Hierin staat een beleidsagenda voor de luchtvaart. Het streven is te komen tot een innovatieve, concurrerende en ondernemende economie en een duurzame leefomgeving. Optimale internationale bereikbaarheid door de lucht is daarvoor een voorwaarde. Internationale samenwerking moet de netwerkkwaliteit van Nederland versterken. Luchthaven Schiphol is de eerste klimaatneutrale mainport van de wereld. Andere luchthavens worden eveneens duurzamer. Capaciteitsuitbreiding van Schiphol wordt gecombineerd met vermindering van geluidshinder. Het aantal vliegbewegingen op Schiphol wordt in 2020 maximaal 510.0000, waarvan maximaal 32.000 in de nacht. Op andere vliegvelden (Eindhoven en Lelystad) worden dat er 70.000. Er komt een nieuw normen- en handhavingsstelsel. Er komen convenanten over hinderbeperking en betere omgevingskwaliteit. (31.936)
 • Verdedigde in 2009 samen met minister Van der Hoeven in Barendrecht het kabinetsbesluit om ondergronds (en deels onder een woonwijk) CO2 op te slaan
 • Onderhandelde op de VN-Klimaatconferentie in Kopenhagen (7-18 december 2009) over een nieuw internationaal verdrag om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Zette zich, met haar Europese ambtgenoten, in voor vermindering met 30 procent van de uitstoot van CO2 in 2020 en met 80 tot 95 procent in 2050. De ontwikkelingslanden moesten steun krijgen bij hun inspanningen om de uitstoot te beperken. Nederland zegde daarbij 100 miljoen euro per jaar toe voor de periode 2010-2012.

als bewindspersoon (wetgeving) (3/6)
 • Bracht in 2008 een wet (Stb. 478) tot wijziging van de Wet milieubeheer tot stand, waardoor gemeenten meer mogelijkheden krijgen om zelf de afvalstromen te regelen. De afvalstoffenheffing mag worden gebruikt voor het voorkomen en opruimen van afval en voor de nuttige toepassing en verwijdering van zwerfafval. (31.337)
 • Bracht in 2008 de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) (Stb. 496) tot stand. Deze wet bundelt de regelgeving voor burgers en bedrijven die op een bepaalde plek iets willen slopen, (ver)bouwen, oprichten of gaan gebruiken. Vijfentwintig bestaande vergunningen, ontheffingen en meldingen op het gebied van ruimte, bouwen, milieu, natuur en monumenten worden samengevoegd in één omgevingsvergunning. Dit moet zorgen voor vermindering van administratieve lasten. Het wetsvoorstel was in 2006 ingediend door minister Winsemius. (30.844)
 • Bracht in 2009 de Drinkwaterwet (Stb. 370) tot stand, die de Waterleidingswet vervangt. De wet regelt de productie en distributie door drinkwaterbedrijven. Drinkwaterbedrijven worden verplicht een leveringsplan op te stellen. Er komt een onderlinge prestatievergelijking tussen drinkwaterbedrijven ten aanzien van kwaliteit, milieueffecten, klanttevredenheid en kostenefficiëntie. Het wetsvoorstel was in 2006 ingediend door minister Winsemius. (30.895)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Maakte deel uit van een vriendenclub van milieudeskundigen die vijf tot zes keer per jaar in 'Het Polman's Huis' in Utrecht bijeenkwamen om over milieuproblemen te praten. Deelnemers waren onder meer Hans van der Vlist, Klaas van Egmond, Wouter van Dieren en Eric-Jan Tuininga (emeritus hoogleraar).

uit de privésfeer
 • Haar vader was eigenaar van enkele herenkledingzaken (familiebedrijf) met vestigingen in Nederland en België

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Jeroen Wester en Coen van Zwol, "Sprankelend wetenschapper verstrikt in de politiek", NRC Handelsblad, 31 maart 2008
 • Derk Stokmans en Oscar Vermeer, "'Ik zit hier bezield'. Minister Jacqueline Cramer over milieubeleid in crisistijd", Zaterdag&cetera, NRC Handelsblad, 14 en 15 maart 2009
 • Kim van Keken, "'Ik heb echt wel geleerd'", De Volkskrant, 5 december 2009

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.