30895 NL - wetsvoorstel
Drinkwaterwet

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 30 november 2006 ingediend door de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Van Geel i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het in het belang van een duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening en in het belang van de volksgezondheid wenselijk is de bepalingen van de Waterleidingwet inzake de productie en distributie van drinkwater en de organisatie van de openbare drinkwatervoorziening aan te vullen, te verbeteren en te moderniseren en deze in een nieuwe wet onder te brengen, met inachtneming van richtlijn nr. 98/83/EG van de Raad van de Europese Unie van 3 november 1998 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (PbEG L 330), en enige andere wetten in verband daarmee te wijzigen.

1.

Volledige titel

Nieuwe bepalingen met betrekking tot de productie en distributie van drinkwater en de organisatie van de openbare drinkwatervoorziening (Drinkwaterwet)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden vijf nota's van wijziging, twee nota's van verbetering, 20 amendementen en een subamendement ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer zeven moties ingediend.

4.

Documenten

(91 stuks)

2 30 november 2006, koninklijke boodschap, nr. 1     KST103706
Koninklijke boodschap
publicatie: 13 december 2006
 
2 30 november 2006, voorstel van wet, nr. 2     KST103707
Voorstel van wet
publicatie: 13 december 2006
 
2 30 november 2006, memorie van toelichting, nr. 3     KST103708
Memorie van toelichting
publicatie: 13 december 2006
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, het betrokken EU-dossier, de betrokken EU-wetgeving, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.