Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 25 februari 2022

1.

Kerngegevens

Officiële titel Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 25 februari 2022
Document­datum 25-02-2022
Publicatie­datum 25-02-2022
Kenmerk A.C.W. de Vos 2021A07840 11
Commissie(s) Binnenlandse Zaken (BIZA)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 25 februari 2022

Voortouwcommissie:    vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

 

BiZa

i.v.m. agendapunt

29

   

DiZa

i.v.m. agendapunt

13

   

EU

i.v.m. agendapunt

22,

28

 

EZK

i.v.m. agendapunt

18,

22,

29

FIN

i.v.m. agendapunt

7, 29

 

I&W

i.v.m. agendapunt

29

   

J&V

i.v.m. agendapunt

10,

29

 

KR

i.v.m. agendapunt

6

   

VWS

i.v.m. agendapunt

10,

23,

27

Volgcommissie(s):

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 24 februari 2022

Regeling van werkzaamheden

 • 1. 
  Agendapunt:    Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 24 februari

2022

Zaak:    Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, A.C.W. de Vos -

18 februari 2022

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 18 februari 2022 -2022Z03002

Besluit:    Ter bespreking.

Zaak:    Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, R.M.

Leijten (SP) - 16 februari 2022

Verzoek van het lid Leijten (SP), mede namens het lid Van der Graaf (CU), om een kabinetsreactie op het rapport "Atlas van afgehaakt Nederland. Over buitenstaanders en gevestigden" van december 2021. - 2022Z02945 Besluit:    Deze kabinetsreactie is reeds toegezegd door de minister tijdens het

commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie d.d. 23 februari 2022.

Zaak:    Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, R.M.

Leijten (SP) - 16 februari 2022

Verzoek van het lid Leijten (SP), mede namens het lid Van der Graaf (CU), voor een stand van zaken m.b.t. de uitvoering motie van het lid Segers c.s. over onderzoek door een breed samengestelde commissie naar de ontwikkeling van radicalisering en politieke polarisatie (35788-136) - 2022Z02963 Besluit:    De commissie stemt in met het verzoek, er zal een reactie aan de minister

worden gevraagd.

Zaak:    Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, H.

Nijboer (PvdA) - 17 februari 2022

Verzoek van het lid Nijboer (PvdA) voor een werkbezoek aan Wenen om lessen te trekken voor het Nederlandse volkshuisvestings- en ruimtelijke ordeningsbeleid. - 2022Z03005

Besluit:    De commissie stemt in het met het verzoek. Er zal schriftelijk worden

geïnventariseerd welke leden deel wensen te nemen en er zal een nader uitgewerkt voorstel met begroting aan de commissie worden voorgelegd.

Zaak:    Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, P.H.

Omtzigt (Omtzigt) - 9 februari 2022

Verzoek van het lid Omtzigt om het dertigledendebat over het rapport van de Venetië-Commissie (aangevraagd door het lid Omtzigt tijdens de plenaire Regeling van werkzaamheden van 26 oktober 2021) om te zetten in een notaoverleg, te plannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen (deze wordt verwacht in het eerste kwartaal van dit jaar). - 2022Z02362 Besluit:    De commissie stemt in met het verzoek, er zal een notaoverleg over het

rapport van de Venetië-commissie worden gepland.

Zaak:    Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, S.

Belhaj (D66) - 23 februari 2022

Verzoek van het lid Belhaj (D66) om, in navolging van het rondetafelgesprek van 13 januari over het Nederlandse slavernijverleden, een vervolggesprek te organiseren over dit thema. - 2022Z03478

Besluit:    De commissie stemt in met het verzoek. Het lid Leijten biedt aan om met het lid

Belhaj mee te denken over de opzet.

Zaak:    Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Functie n.v.t., Aanvrager

n.v.t. - 24 februari 2022

Verzoek van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) om een technische briefing te verzorgen over het nog te ontvangen advies over de gevolgen van de coronacrisis voor gemeenten op donderdag 17 maart a.s. van 13.30-14.30 uur (het door de Kamer gevraagde advies zal 10 maart 2022 worden gepubliceerd). - 2022Z03617

Besluit:    De commissie gaat in op het aanbod van de ROB om een technische briefing te

verzorgen op donderdag 17 maart 2022. Er dienen zich ten minste vier leden (exclusief voorzitter) aan te melden om de briefing definitief door te kunnen laten gaan. Er zal een schriftelijke inventarisatie worden gedaan.

Mededelingen

Geen agendapunten Brievenlijst

 • 2. 
  Agendapunt:    Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)

Algemene Zaken

Geen agendapunten

Binnenlandse Zaken

 
 • 3. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van Vereniging Rechtsbescherming Lokale Belastingen inzake de reactie op de rapporten van het COELO "De hoogte en de structuur van de kostenvergoeding voor bedrijven die helpen bij het maken van bezwaar tegen woz-beschikkingen" en de Waarderingskamer "Kwantitatief onderzoek naar de mate waarin en de redenen waarom (no-cure-no-pay) WOZ-bezwaren worden gehonoreerd"

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 9 februari 2022

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van Vereniging Rechtsbescherming Lokale Belastingen inzake de reactie op de rapporten van het COELO "De hoogte en de structuur van de kostenvergoeding voor bedrijven die helpen bij het maken van bezwaar tegen woz-beschikkingen" en de Waarderingskamer "Kwantitatief onderzoek naar de mate waarin en de redenen waarom (no-cure-no-pay) WOZ-bezwaren worden gehonoreerd" -2022Z02309

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 4. 
  Agendapunt:

Vergelijking van de ingediende amendementen op de Evaluatiewet Wet financiering politieke partijen (Kamerstuk 35657) met de voorstellen in de op 27 oktober jl. ingediende nota van wijziging (Kamerstuk 3565711)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 11 februari 2022

Besluit:

Vergelijking van de ingediende amendementen op de Evaluatiewet Wet financiering politieke partijen (Kamerstuk 35657) met de voorstellen in de op

27 oktober jl. ingediende nota van wijziging (Kamerstuk 35657-11) - 35657-40 Betrokken bij de plenaire behandeling van de Evaluatiewet Wet financiering politieke partijen.

 • 5. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 i van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 1 juni 2021

Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 i van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen -35851

Besluit:

Aanhouden tot na het commissiedebat over Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 4 februari 2022

Besluit:

Reactie op verzoek commissie over handhaving in de huidige vorm van de Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 i van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen (Kamerstuk 35851) - 35851-8

Agenderen voor een commissiedebat over de Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders, zo spoedig mogelijk in te plannen.

 • 6. 
  Agendapunt:
 
 • 6. 
  Agendapunt:

Zaak:

Wijziging van de Kieswet in verband met de aanpassing van de procedure voor de vaststelling van verkiezingsuitslagen alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet, de Waterschapswet, de Mediawet 2008 en de Mediawet BES (Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen)

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 juni 2020

Wijziging van de Kieswet in verband met de aanpassing van de procedure voor de vaststelling van verkiezingsuitslagen alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet, de Waterschapswet, de Mediawet 2008 en de

Mediawet BES (Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen) -35489

Besluit:

Volgcommissie(s):

Reeds aangemeld voor plenaire behandeling.

KR

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 15 februari 2022

Besluit:

Volgcommissie(s):

Tweede nota van wijziging - 35489-9

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

KR

 • 7. 
  Agendapunt:

Reactie op toetsingskader etnisch profileren in relatie tot introductiedossier FIN

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 16 februari 2022

Reactie op toetsingskader etnisch profileren in relatie tot introductiedossier FIN - 30950-283

Besluit:

Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Discriminatie, racisme en mensenrechten op 24 februari 2022.

Volgcommissie(s):

FIN

 • 8. 
  Agendapunt:

Instelling commissie inzake artikel 57 van de Grondwet

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 16 februari 2022

Besluit:

Instelling commissie inzake artikel 57 van de Grondwet - 35896-19 Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 9 maart 2022 om 14.00 uur.

Besluit:

De Kamervoorzitter verzoeken om de door haar tijdens het plenaire debat over de benoeming van drie Kamerleden tot staatssecretaris in het demissionaire kabinet toegezegde informatie voorafgaand aan de inbrengdatum voor het schriftelijk overleg op 9 maart 2022 aan de commissie te zenden.

Besluit:

De minister verzoeken om de kabinetsreactie op de motie van het lid Leijten c.s. over het strikt interpreteren van artikel 57, lid 3 van de Grondwet naar de Kamer te sturen voorafgaand aan de inbreng voor het schriftelijk overleg op 9 maart 2022.

 • 9. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 11 februari 2021 Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum -35729

Besluit:

Aanmelden voor plenaire behandeling.

Zaak:

 

Zaak:

Besluit:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 18 februari 2022

Nota naar aanleiding van het verslag - 35729-7

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 10. 
  Agendapunt:

Wonen en Ruimtelijke Ordening

Afschrift brief aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het rapport 'Fatale flatbrand in Arnhem - Lessen voor brandveiligheid'

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 11 februari 2022

Afschrift brief aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het rapport ’Fatale flatbrand in Arnhem - Lessen voor brandveiligheid' - 28325-236

Besluit:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het commissiedebat Bouwregelgeving op 20 april 2022.

VWS, J&V

 • 11. 
  Agendapunt:

Voorhang ontwerp Subsidieregeling experimenten, kennisontwikkeling en kennisoverdracht wonen 2022

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 14 februari 2022

Voorhang ontwerp Subsidieregeling experimenten, kennisontwikkeling en kennisoverdracht wonen 2022 - 32847-858

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 12. 
  Agendapunt:

Planning van de beleidsprogramma's voor de portefeuille Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening deze kabinetsperiode

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 14 februari 2022

Planning van de beleidsprogramma's voor de portefeuille Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening deze kabinetsperiode - 35925-VII-137

Besluit:

Agenderen voor het commissiedebat Staat van de Volkshuisvesting in april 2022.

Besluit:

Agenderen voor het commissiedebat Woningbouwopgave d.d. 24 maart 2022.

 • 13. 
  Agendapunt:

Reactie op het rapport van het Adviescollege ICT-toetsing "Landelijke Voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV)"

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 15 februari 2022

Reactie op het rapport van het Adviescollege ICT-toetsing "Landelijke Voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV)’’ - 33118-219

Besluit:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het commissiedebat Omgevingswet op 8 maart 2022.

DiZa

 • 14. 
  Agendapunt:

Reactie op de motie van het lid Van Esch c.s. over landelijke regie om verdozing tegen te gaan

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 15 februari 2022

Reactie op de motie van het lid Van Esch c.s. over landelijke regie om verdozing tegen te gaan - 34682-91

Besluit:

Betrokken bij de stemmingen over de motie op 15 februari 2022.

 • 15. 
  Agendapunt:

Besluit huurverhoging 2022

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 15 februari 2022

Besluit huurverhoging 2022 - 27926-363

Besluit:

Agenderen voor het commissiedebat het commissiedebat Staat van de Volkshuisvesting in april 2022.

 • 16. 
  Agendapunt:

Voorhang Besluit brandveiligheid parkeergarages

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 16 februari 2022

Voorhang Besluit brandveiligheid parkeergarages - 33118-218

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 10 maart 2022 om 14.00 uur.

 • 17. 
  Agendapunt:

Verbeterplan koopproces van woningen

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 16 februari 2022

Verbeterplan koopproces van woningen - 32847-860

Besluit:

Agenderen voor het commissiedebat Staat van de Volkshuisvesting in april

2022.

 • 18. 
  Agendapunt:

Voorbereidingsbesluit hyperscale datacenters

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 16 februari 2022

Voorbereidingsbesluit hyperscale datacenters - 26643-819

Besluit:

De commissie Economische Zaken en Klimaat verzoeken de behandeling over te nemen.

Volgcommissie(s):

EZK

 • 19. 
  Agendapunt:

Beleidsdoorlichting van artikel 4.2 van de Rijksbegroting BZK

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 27 januari 2022

Beleidsdoorlichting van artikel 4.2 van de Rijksbegroting BZK - 30985-53

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op woensdag 16 maart te 14.00 uur.

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.C.W. de Vos - 17 februari 2022

Stafnotitie beleidsdoorlichting Bouwregelgeving (artikel 4.2) - 2022Z03045

Besluit:

Desgewenst betrekken bij de inbreng feitelijke vragen.

 • 20. 
  Agendapunt:

Overig

Openbaarmaking van het rapport 'Belemmeringen voor sneller bouwen'

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, K.B. Hagen (D66) - 17 februari 2022

Openbaarmaking van het rapport ’Belemmeringen voor sneller bouwen' -32847-859

Besluit:

Ter informatie.

 • 21. 
  Agendapunt:

Notitie van de voorbereidingsgroep Belemmeringen voor sneller bouwen (de leden Peter de Groot (VVD) en Geurts (CDA))

Zaak:

Stafnotitie - adjunct-griffier, A.C.W. de Vos - 15 februari 2022

Stafnotitie kennisactiviteiten woningbouwopgave - 2022Z02872

Besluit:

De commissie stemt in met de drie in de notitie genoemde onderwerpen voor kennisactiviteiten in 2022 en de daarbij voorgestelde fasering.

Besluit:

De commissie stemt in met het voorstel om een rondetafelgesprek te organiseren met andere overheden en het bouwend bedrijfsleven over de lokale en regionale planvorming voor woningbouw. Voor het vaststellen van de genodigdenlijst zal een schriftelijke inventarisatie worden gedaan.

 • 22. 
  Agendapunt:

Stafnotitie - EU-Signalering Herziening richtlijn energieprestaties gebouwen

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.C.W. de Vos - 15 februari 2022

Stafnotitie - EU-Signalering Herziening richtlijn energieprestaties gebouwen -2022Z02799

Besluit:

Desgewenst betrokken bij de inbreng voor het schriftelijk overleg over het

Fiche: Herziening richtlijn betreffende energieprestatie gebouwen (Kamerstuk 36012, nr. 2) op 16 februari 2022.

Volgcommissie(s):

EZK, EU

 • 23. 
  Agendapunt:

Stafnotitie invulling rondetafelgesprek wonen en zorg voor ouderen

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.C.W. de Vos - 17 februari 2022

Stafnotitie invulling rondetafelgesprek wonen en zorg voor ouderen -2022Z03082

Besluit:

De commissie stemt in met het programma van het rondetafelgesprek over Wonen en zorg voor ouderen op 17 maart 2022.

Volgcommissie(s):

VWS

 • 24. 
  Agendapunt:

Toegevoegde agendapunten

Uitstel reactie inzake de informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en kabinet

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 18 februari 2022

Uitstel reactie inzake de informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en kabinet - 35925-VII-138

Besluit:

Agenderen voor een commissiedebat over de informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en kabinet eind april.

Noot:

De minister van BZK verwacht de Kamer in maart een kabinetsreactie te sturen.

 • 25. 
  Agendapunt:

Bouwstenen beleidskader decentraal bestuur

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 18 februari 2022

Bouwstenen beleidskader decentraal bestuur - 35925-VII-136

Besluit:

Agenderen voor het commissiedebat Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur op 7 april 2022.

 • 26. 
  Agendapunt:

Voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 21 februari 2022

Besluit:

Besluit:

Voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen - 35165-46

Agenderen voor het nog ongeplande commissiedebat Verkiezingen. Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 24 februari 2022 te 18.00 uur. De minister van BZK wordt verzocht om de antwoorden op vrijdag 25 februari 2022 naar de Kamer te sturen.

 • 27. 
  Agendapunt:

Openbaarmaking van het rapport ’Wonen en zorg voor ouderen. Overzicht van behoeften en belemmeringen inzake woonzorgvoorzieningen'

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, K.B. Hagen (D66) - 22 februari 2022

Besluit:

Volgcommissie(s):

Openbaarmaking van het rapport ’Wonen en zorg voor ouderen. Overzicht van behoeften en belemmeringen inzake woonzorgvoorzieningen' - 32847-861

Ter informatie.

VWS

 • 28. 
  Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Herziening richtlijn betreffende energieprestatie gebouwen (Kamerstuk 36012-2)

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 22 februari 2022

Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Herziening richtlijn betreffende energieprestatie gebouwen (Kamerstuk 36012-2) - 36012-3

Besluit:

Het verslag onder de aandacht brengen van de commissie EZK om het te betrekken bij de voorbereiding van de Energieraad.

Volgcommissie(s):

EU

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.C.W. de Vos - 22 februari 2022

Stafnotitie afspraken parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel inzake een richtlijn betreffende energieprestaties van gebouwen - 2022Z03354

Besluit:

De informatie-afspraken conform de bijlage ter besluitvorming aan de plenaire vergadering voorleggen.

 • 29. 
  Agendapunt:

Stand van zaken implementatie richtlijnen in het vierde kwartaal 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 28 januari 2022

Stand van zaken implementatie richtlijnen in het vierde kwartaal 2021 - 21109 253

Besluit:

Volgcommissie(s):

Voor kennisgeving aangenomen.

BiZa, EZK, FIN, I&W, J&V

 • 30. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie aan de gemeenteraden van Ede en Hattem over modernisering van de verlof-en vervangingsregeling raadsleden

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 22 februari 2022

Besluit:

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie aan de gemeenteraden van Ede en Hattem over modernisering van de verlof- en vervangingsregeling raadsleden - 28479-86

Agenderen voor het commissiedebat Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur op 7 april 2022.

 • 31. 
  Agendapunt:

Planning der werkzaamheden

Debatten en dertigledendebatten op BIZA-terrein

22, 23 en 24 februari (week 8)

 • 35 546 (Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur)
 • 35 489 (Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen)
 • 35 741 (Voorstel van wet van de leden Hammelburg, Bromet en De Hoop houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (voortzetting))
 • 34 974 (Voorstel van wet van de leden Nijboer, Beckerman en Bromet tot wijziging van de Woningwet teneinde te voorkomen dat het aantal sociale-huurwoningen in gemeenten daalt als gevolg van prestatieafspraken (Wet voldoende betaalbare woningen))
 • 35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

8, 9 en 10 maart (week 10)

 • 35 772 (Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met de invoering van een centrale voorziening ter ondersteuning van de colleges van burgemeester en wethouders bij het onderzoek of een persoon als ingezetene in de basisregistratie personen op een adres in de gemeente dient te worden ingeschreven alsmede naar de juistheid van de gegevens betreffende het adres van een ingezetene in de basisregistratie personen (re-en dupliek))
 • 35 408 (Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van de huurbescherming voor huurders van ligplaatsen)
 • 35 790 (Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)
 • 35 784 (Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces)
 • 35 786 (Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling)
 • 35 787 (Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt)
 • 35 789 (Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure))

Te agenderen debatten

 • 1. 
  Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties ’Klem tussen balie en beleid' (Van der Plas)
 • 32. 
  Agendapunt:    Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

do 24-02-2022 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne (TK 35967) do 24-02-2022 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake Groningen en SUVIS) (TK 36018)

do 24-02-2022 15.00 - 18.30 Commissiedebat Discriminatie, racisme en mensenrechten

di 08-03-2022 18.00 - 21.00 Commissiedebat Omgevingswet wo 09-03-2022 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Voortgangsrapportage lood in drinkwater (TK 27625-561) wo 09-03-2022 17.30 - 20.05 Rondetafelgesprek Tijdelijke huurcontracten do 10-03-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Integriteit openbaar bestuur do 17-03-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

wo 23-03-2022 13.00 - 15.30 Rondetafelgesprek Interbestuurlijke verhoudingen

do 24-03-2022 15.00 - 18.30 Commissiedebat Woningbouwopgave wo 30-03-2022 15.00 - 18.00 Commissiedebat Conceptopdracht Staatscommissie Rechtsstaat

do 31-03-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)BiZa

wo 06-04-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving

do 07-04-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur

ma 11-04-2022 13.00 - 16.00 Werkbezoek Werkbezoek commissie Binnenlandse Zaken aan de AIVD

do 14-04-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

wo 20-04-2022 15.00 - 18.30 Commissiedebat Bouwregelgeving do 19-05-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

do 02-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

do 16-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

do 30-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

do 07-07-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

 • 33. 
  Agendapunt:    Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Gesprek Kennismakingsgesprek met de Nationale ombudsman (geannuleerd, was gepland op 23 juni 2021)

Commissiedebat Basisregistratie Personen en E-id

Commissiedebat Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) ( Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken)

Commissiedebat Burgemeesters

Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging

Commissiedebat Digitalisering

Rondetafelgesprek Financiële positie gemeenten (voorstel volgt) Commissiedebat Functioneren Rijksdienst

Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot het najaar uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking Commissiedebat Huis voor Klokkenluiders

Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: "De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur"

Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen

Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)

Commissiedebat Inlichtingen en veiligheidsdiensten Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)

Commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over de rol van beleggers en corporaties op de woningmarkt (wordt tot nader order uitgesteld vanwege het niet (tijdig) beschikbaar zijn van genodigden)

Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'

Commissiedebat Ruimtelijke Ordening Commissiedebat Staat van de Volkshuisvesting Commissiedebat Staatscommissie parlementair stelsel

 • 34. 
  Agendapunt:
 • 35. 
  Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

 • 36. 
  Agendapunt: Besluit:

Voortzetting Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Technische briefing Technische briefing over ABF-rapport "Inventarisatie plancapaciteit" en stand van zaken rond grote buitenstedelijke woningbouwlocaties (tot nader order uitgesteld n.a.v. uitstel commissiedebat Woningbouwopgave)

Commissiedebat Verkiezingen

Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld) Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging

Rondvraag

Geen agendapunten Besloten gedeelte

Stafnotitie voorstel rondetafelgesprek Interbestuurlijke verhoudingen

Stafnotitie - griffier, A.C.W. de Vos - 17 februari 2022

Stafnotitie voorstel rondetafelgesprek Interbestuurlijke verhoudingen -

2022Z03046

De commissie stemt in met het programma van het rondetafelgesprek Interbestuurlijke verhoudingen op 23 maart 2022.

Toelichting van het lid Arib namens de Benoemingscommissie CTIVD

De commissie stemt in met de voordracht, deze wordt ter stemming doorgeleid naar de plenaire vergadering.

Griffier:

Activiteitnummer:

A.C.W. de Vos 2021A07840

11


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.