Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 18 februari 2022

1.

Kerngegevens

Officiële titel Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 18 februari 2022
Document­datum 18-02-2022
Publicatie­datum 22-02-2022
Kenmerk 2021A07840 12
Commissie(s) Binnenlandse Zaken (BIZA)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 22 februari 2022

Herziene agenda i.v.m. toegevoegde agendapunten*

Voortouwcommissie:    vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

 

Volgcommissie(s):

BiZa

i.v.m. agendapunt

29

 
 

DiZa

i.v.m. agendapunt

13

 
 

EU

i.v.m. agendapunt

22, 28

 
 

EZK

i.v.m. agendapunt

18, 22,

29

 

FIN

i.v.m. agendapunt

7, 29

 
 

I&W

i.v.m. agendapunt

29

 
 

J&V

i.v.m. agendapunt

10, 29

 
 

KR

i.v.m. agendapunt

6

 
 

VWS

i.v.m. agendapunt

10, 23,

27

Activiteit:

Datum:

Tijd:

Openbaar/besloten:

Procedurevergadering

donderdag 24 februari 2022 11.30 - 12.30 uur openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

 • 1. 
  Agendapunt:

Zaak:

Voorstel:

Regeling van werkzaamheden

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 24 februari 2022

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, A.C.W. de Vos -18 februari 2022

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 18 februari 2022 -

2022Z03002

Ter bespreking.

Mededelingen

Geen agendapunten Brievenlijst

 • 2. 
  Agendapunt:    Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)
 
 

Algemene Zaken

Geen agendapunten

Binnenlandse Zaken

 • 3. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van Vereniging Rechtsbescherming Lokale Belastingen inzake de reactie op de rapporten van het COELO "De hoogte en de structuur van de kostenvergoeding voor bedrijven die helpen bij het maken van bezwaar tegen woz-beschikkingen" en de Waarderingskamer "Kwantitatief onderzoek naar de mate waarin en de redenen waarom (no-cure-no-pay) WOZ-bezwaren worden gehonoreerd"

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 9 februari 2022

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van Vereniging Rechtsbescherming Lokale Belastingen inzake de reactie op de rapporten van het COELO "De hoogte en de structuur van de kostenvergoeding voor bedrijven die helpen bij het maken van bezwaar tegen woz-beschikkingen" en de Waarderingskamer "Kwantitatief onderzoek naar de mate waarin en de redenen waarom (no-cure-no-pay) WOZ-bezwaren worden gehonoreerd" - 2022Z02309

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 4. 
  Agendapunt:

Vergelijking van de ingediende amendementen op de Evaluatiewet

Wet financiering politieke partijen (Kamerstuk 35657) met de voorstellen in de op 27 oktober jl. ingediende nota van wijziging (Kamerstuk 35657-11)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 11 februari 2022

Vergelijking van de ingediende amendementen op de Evaluatiewet Wet financiering politieke partijen (Kamerstuk 35657) met de voorstellen in de op 27 oktober jl. ingediende nota van wijziging (Kamerstuk 35657-11) - 3516545

Voorstel:

Betrokken bij de plenaire behandeling van de Evaluatiewet Wet financiering politieke partijen.

 • 5. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 i van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 1 juni 2021

Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 i van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen - 35851

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking; wenst de commissie een nader verslag uit te brengen?

Dit agendapunt is aangehouden in de vorige procedurevergadering.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 4 februari 2022

Reactie op verzoek commissie over handhaving in de huidige vorm van de Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 i van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen (Kamerstuk 35851) - 35851-8

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

In deze brief geeft de minister aan op korte termijn met de Tweede Kamer in gesprek te willen gaan om te bezien op welke punten uit de wetsevaluatie het wetsvoorstel kan worden aangevuld met het oog op verdere versterking van de positie van klokkenluiders. Nederland heeft inmiddels, op 28 januari jl., een ingebrekestelling van de Europese Commissie ontvangen.

Deze brief is bij de vorige procedurevergadering aangehouden.

 • 6. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Kieswet in verband met de aanpassing van de procedure voor de vaststelling van verkiezingsuitslagen alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet, de Waterschapswet, de Mediawet 2008 en de Mediawet BES (Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen)

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 juni 2020

Wijziging van de Kieswet in verband met de aanpassing van de procedure voor de vaststelling van verkiezingsuitslagen alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet, de Waterschapswet, de Mediawet 2008 en de Mediawet BES (Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen) -35489

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Reeds aangemeld voor plenaire behandeling.

KR

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 15 februari 2022

Tweede nota van wijziging - 35489-9

Voorstel:

Noot:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Deze tweede nota van wijziging bevat geen voorstellen voor nieuw of gewijzigd beleid. Bij Koninklijke boodschap van 10 juni 2020 is het onderhavige voorstel van wet bij de Tweede Kamer aanhangig gemaakt. Op

18 november 2021 is dat voorstel bij nota van wijziging op een aantal onderdelen aangepast. In hoofdzaak strekt deze tweede nota van wijziging ertoe om enkele onjuistheden die daarbij zijn ontstaan te corrigeren. Eerder, bij Koninklijke boodschap van 9 december 2020, is ook het voorstel van wet tot wijziging van de Kieswet in verband met de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland bij de Tweede Kamer ingediend (Kamerstuk 35670). Dat voorstel is op 6 oktober 2021 door de Tweede Kamer aanvaard en is thans aanhangig bij de Eerste Kamer. Ook in dat voorstel zijn enkele wetstechnische onvolkomenheden gevonden. Van de mogelijkheid wordt gebruikgemaakt om die te corrigeren in dit voorstel tot wijziging van de Kieswet. Het betreft de onderdelen C en D van deze tweede nota van wijziging.

Volgcommissie(s):

KR

 • 7. 
  Agendapunt:

Reactie op toetsingskader etnisch profileren in relatie tot introductiedossier FIN

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 16 februari 2022

Reactie op toetsingskader etnisch profileren in relatie tot introductiedossier

FIN - 30950-283

Voorstel:

Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Discriminatie, racisme en mensenrechten op 24 februari 2022.

Volgcommissie(s):

FIN

 • 8. 
  Agendapunt:

Instelling commissie inzake artikel 57 van de Grondwet

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 16 februari 2022

Instelling commissie inzake artikel 57 van de Grondwet - 35896-19

Voorstel:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 9 maart 2022 om 14.00 uur.

 • 9. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 11 februari 2021 Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum -35729

Voorstel:

Noot:

Aanmelden voor plenaire behandeling.

Het betreft de behandeling van een Grondwetswijziging in tweede lezing.

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 18 februari 2022

Nota naar aanleiding van het verslag - 35729-7

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 10. 
  Agendapunt:

Wonen en Ruimtelijke Ordening

Afschrift brief aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het rapport ’Fatale flatbrand in Arnhem - Lessen voor brandveiligheid'

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 11 februari 2022

Afschrift brief aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het rapport ’Fatale flatbrand in Arnhem - Lessen voor brandveiligheid' - 28325-236

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het commissiedebat Bouwregelgeving op 20 april 2022.

VWS, J&V

 • 11. 
  Agendapunt:

Voorhang ontwerp Subsidieregeling experimenten, kennisontwikkeling en kennisoverdracht wonen 2022

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 14 februari 2022

Voorhang ontwerp Subsidieregeling experimenten, kennisontwikkeling en kennisoverdracht wonen 2022 - 32847-858

Voorstel:

Noot:

Voor kennisgeving aannemen.

De voordracht voor de vast te stellen ministeriële regeling kan niet eerder worden gedaan dan op 28 maart 2022.

 • 12. 
  Agendapunt:

Planning van de beleidsprogramma's voor de portefeuille Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening deze kabinetsperiode

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 14 februari 2022

Planning van de beleidsprogramma's voor de portefeuille Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening deze kabinetsperiode - 35925-VII-137

Voorstel:

Agenderen voor het commissiedebat Staat van de Volkshuisvesting in april 2022.

Voorstel:

Agenderen voor het commissiedebat Woningbouwopgave d.d. 24 maart 2022.

 • 13. 
  Agendapunt:

Reactie op het rapport van het Adviescollege ICT-toetsing ''Landelijke Voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV)''

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 15 februari 2022

Reactie op het rapport van het Adviescollege ICT-toetsing ''Landelijke Voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV)'' - 33118-219

Voorstel:

Noot:

Agenderen voor het commissiedebat Omgevingswet op 8 maart 2022.

In de maand februari zal de minister voor VRO zijn beleidsreactie op het AC-ICT advies toesturen, en daarbij de nieuwe datum voor inwerkintreding van de Omgevingswet kiezen.

Volgcommissie(s):

DiZa

 • 14. 
  Agendapunt:

Reactie op de motie van het lid Van Esch c.s. over landelijke regie om verdozing tegen te gaan

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 15 februari 2022

Reactie op de motie van het lid Van Esch c.s. over landelijke regie om verdozing tegen te gaan - 34682-91

Voorstel:

Betrokken bij de stemmingen over de motie op 15 februari 2022.

 • 15. 
  Agendapunt:

Besluit huurverhoging 2022

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 15 februari 2022

Besluit huurverhoging 2022 - 27926-363

Voorstel:

Agenderen voor het commissiedebat het commissiedebat Staat van de Volkshuisvesting in april 2022.

 • 16. 
  Agendapunt:

Voorhang Besluit brandveiligheid parkeergarages

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 16 februari 2022

Voorhang Besluit brandveiligheid parkeergarages - 33118-218

Voorstel:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 10 maart 2022 om 14.00 uur.

 • 17. 
  Agendapunt:

Verbeterplan koopproces van woningen

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 16 februari 2022

Verbeterplan koopproces van woningen - 32847-860

Voorstel:

Agenderen voor het commissiedebat Staat van de Volkshuisvesting in april 2022.

 • 18. 
  Agendapunt:

Voorbereidingsbesluit hyperscale datacenters

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 16 februari 2022

Voorbereidingsbesluit hyperscale datacenters - 26643-819

Voorstel:

Noot:

Agenderen voor het nog ongeplande commissiedebat Ruimtelijke ordening.

De minister voor VRO zal dit voorjaar samen met de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister voor Klimaat en Energie een brief over de voortgang in de uitwerking van de aanscherping van de regelgeving m.b.t. datacenters naar de Kamer sturen.

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft reeds besloten een commissiedebat over datacenters te gaan houden. Hiervoor zijn vier bewindspersonen uitgenodigd (de minister voor VRO, de minister van EZK, de minister voor Klimaat en Energie en de staatssecretaris voor

Koninkrijksrelaties en Digitalisering). Het commissiedebat zal naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden op 21 april 2022. Voorafgaand aan het debat zal de commissie EZK een technische briefing en een rondetafelgesprek organiseren.

Volgcommissie(s):

EZK

 • 19. 
  Agendapunt:

Beleidsdoorlichting van artikel 4.2 van de Rijksbegroting BZK

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 27 januari 2022

Beleidsdoorlichting van artikel 4.2 van de Rijksbegroting BZK - 30985-53

Voorstel:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op woensdag

16 maart te 14.00 uur.

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.C.W. de Vos - 17 februari 2022

Stafnotitie beleidsdoorlichting Bouwregelgeving (artikel 4.2) - 2022Z03045

Voorstel:

Desgewenst betrekken bij de inbreng feitelijke vragen.

Overig

 
 • 20. 
  Agendapunt:

Openbaarmaking van het rapport 'Belemmeringen voor sneller bouwen'

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, K.B. Hagen (D66) - 17 februari 2022

Openbaarmaking van het rapport ’Belemmeringen voor sneller bouwen' -32847-859

Voorstel:

Noot:

Ter informatie.

Deze openbaarmaking geschiedt n.a.v. de procedurevergadering BiZa van 15 februari jl.. In deze procedurevergadering is tevens besloten dat leden van de commissie die dat wensen zich kunnen aansluiten bij de voorbereidingsgroep bestaande uit de leden Peter de Groot (VVD) en Geurts (CDA).

 • 21. 
  Agendapunt:

Notitie van de voorbereidingsgroep Belemmeringen voor sneller bouwen (de leden Peter de Groot (VVD) en Geurts (CDA))

Zaak:

Stafnotitie - adjunct-griffier, A.C.W. de Vos - 15 februari 2022

Stafnotitie kennisactiviteiten woningbouwopgave - 2022Z02872

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Eén van de onderwerpen op de kennisagenda 2021 van de commissie voor Binnenlandse Zaken is 'belemmeringen voor sneller bouwen'. De voorbereidingsgroep stelt voor om dit thema voort te zetten onder de kennisagenda 2022, onder de nieuwe naam 'woningbouwopgave'. In deze notitie legt de voorbereidingsgroep de volgende beslispunten voor aan de commissie:

 • • 
  Stemt de commissie in met de drie genoemde onderwerpen voor kennisactiviteiten in 2022 (zie § 2) en de daarbij voorgestelde fasering?
 • • 
  Gaat de commissie akkoord met het voorstel om een rondetafelgesprek te organiseren met andere overheden en het bouwend bedrijfsleven over de lokale en regionale planvorming voor woningbouw (zie § 3)?
 • 22. 
  Agendapunt:

Stafnotitie - EU-Signalering Herziening richtlijn energieprestaties gebouwen

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.C.W. de Vos - 15 februari 2022

Stafnotitie - EU-Signalering Herziening richtlijn energieprestaties gebouwen -2022Z02799

Voorstel:

Desgewenst betrokken bij de inbreng voor het schriftelijk overleg over het Fiche: Herziening richtlijn betreffende energieprestatie gebouwen (Kamerstuk 36012, nr. 2) op 16 februari 2022.

Volgcommissie(s):

EZK, EU

 • 23. 
  Agendapunt:

Stafnotitie invulling rondetafelgesprek wonen en zorg voor ouderen

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.C.W. de Vos - 17 februari 2022

Stafnotitie invulling rondetafelgesprek wonen en zorg voor ouderen -2022Z03082

Voorstel:

Ter bespreking; stemt de commissie in met het programma van het rondetafelgesprek over Wonen en zorg voor ouderen op 17 maart 2022?

Volgcommissie(s):

VWS

Toegevoegde agendapunten *

 
 • 24. 
  Agendapunt:

Uitstel reactie inzake de informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en kabinet

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 18 februari 2022

Uitstel reactie inzake de informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en kabinet - 35925-VII-138

Voorstel:

Noot:

Voor kennisgeving aannemen.

De minister van BZK verwacht de Kamer in maart een kabinetsreactie te sturen.

 • 25. 
  Agendapunt:

Bouwstenen beleidskader decentraal bestuur

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 18 februari 2022

Bouwstenen beleidskader decentraal bestuur - 35925-VII-136

Voorstel:

Agenderen voor het commissiedebat Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur op 7 april 2022.

 • 26. 
  Agendapunt:

Voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 21 februari 2022

Voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen - 35165-46

Voorstel:

Noot:

Agenderen voor het nog ongeplande commissiedebat Verkiezingen.

In deze brief gaat de minister niet alleen in op de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen, maar ook op andere kiesrechtzaken.

 • 27. 
  Agendapunt:

Openbaarmaking van het rapport ’Wonen en zorg voor ouderen. Overzicht van behoeften en belemmeringen inzake woonzorgvoorzieningen'

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, K.B. Hagen (D66) - 22 februari 2022

Openbaarmaking van het rapport ’Wonen en zorg voor ouderen. Overzicht van behoeften en belemmeringen inzake woonzorgvoorzieningen' - 32847-861

Voorstel:

Noot:

Ter informatie.

Deze openbaarmaking geschiedt n.a.v. besluitvorming in de procedurevergadering van 27 januari 2022.

Volgcommissie(s):

VWS

 • 28. 
  Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Herziening richtlijn betreffende energieprestatie gebouwen (Kamerstuk 36012-2)

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 22 februari 2022

Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Herziening richtlijn betreffende energieprestatie gebouwen (Kamerstuk 36012-2) - 2022Z03311

Voorstel:

Het verslag onder de aandacht brengen van de commissie EZK om het te betrekken bij de voorbereiding van de Energieraad.

Volgcommissie(s):

EU

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.C.W. de Vos - 22 februari 2022

Stafnotitie afspraken parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel inzake een richtlijn betreffende energieprestaties van gebouwen -2022Z03354

Voorstel:

De informatie-afspraken conform de bijlage ter besluitvorming aan de plenaire vergadering voorleggen.

 • 29. 
  Agendapunt:

Stand van zaken implementatie richtlijnen in het vierde kwartaal 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 28 januari 2022

Stand van zaken implementatie richtlijnen in het vierde kwartaal 2021 -21109-253

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Voor kennisgeving aannemen.

BiZa, EZK, FIN, I&W, J&V

 • 30. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie aan de gemeenteraden van Ede en Hattem over modernisering van de verlof-en vervangingsregeling raadsleden

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 22 februari 2022

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie aan de gemeenteraden van Ede en Hattem over modernisering van de verlof- en vervangingsregeling raadsleden - 2022Z03352

Voorstel:

Agenderen voor het commissiedebat Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur op 7 april 2022.

 • 31. 
  Agendapunt:

Planning der werkzaamheden

Debatten en dertigledendebatten op BIZA-terrein

22, 23 en 24 februari (week 8)

 • 35 546 (Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur)
 • 35 489 (Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen)
 • 35 741 (Voorstel van wet van de leden Hammelburg, Bromet en De Hoop houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (voortzetting))
 • 34 974 (Voorstel van wet van de leden Nijboer, Beckerman en Bromet tot wijziging van de Woningwet teneinde te voorkomen dat het aantal sociale-huurwoningen in gemeenten daalt als gevolg van prestatieafspraken (Wet voldoende betaalbare woningen))
 • 35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

8, 9 en 10 maart (week 10)

 • 35 772 (Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met de invoering van een centrale voorziening ter ondersteuning van de colleges van burgemeester en wethouders bij het onderzoek of een persoon als ingezetene in de basisregistratie personen op een adres in de gemeente dient te worden ingeschreven alsmede naar de juistheid van de gegevens betreffende het adres van een ingezetene in de basisregistratie personen (re-en dupliek))
 • 35 408 (Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van de huurbescherming voor huurders van ligplaatsen)
 • 35 790 (Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)
 • 35 784 (Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces)
 • 35 786 (Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling)
 • 35 787 (Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt)
 • 35 789 (Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure))

Te agenderen debatten

 • 1. 
  Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties ’Klem tussen balie en beleid' (Van der Plas)
 • 32. 
  Agendapunt:    Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

do 24-02-2022 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne (TK 35967) do 24-02-2022 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake Groningen en SUVIS) (TK 36018)

do 24-02-2022 15.00 - 18.30 Commissiedebat Discriminatie, racisme en mensenrechten

di 08-03-2022 18.00 - 21.00 Commissiedebat Omgevingswet wo 09-03-2022 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Voortgangsrapportage lood in drinkwater (TK 27625-561) wo 09-03-2022 17.30 - 20.05 Rondetafelgesprek Tijdelijke huurcontracten do 10-03-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Integriteit openbaar bestuur do 17-03-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

wo 23-03-2022 13.00 - 15.30 Rondetafelgesprek Interbestuurlijke verhoudingen

do 24-03-2022 15.00 - 18.30 Commissiedebat Woningbouwopgave wo 30-03-2022 15.00 - 18.00 Commissiedebat Conceptopdracht Staatscommissie Rechtsstaat

do 31-03-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)BiZa

wo 06-04-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving

do 07-04-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur

ma 11-04-2022 13.00 - 16.00 Werkbezoek commissie Binnenlandse Zaken aan de AIVD

do 14-04-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

wo 20-04-2022 15.00 - 18.30 Commissiedebat Bouwregelgeving do 19-05-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

do 02-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

do 16-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

do 30-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

do 07-07-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

 • 33. 
  Agendapunt:    Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Gesprek Kennismakingsgesprek met de Nationale ombudsman (geannuleerd, was gepland op 23 juni 2021)

Commissiedebat Basisregistratie Personen en E-id

Commissiedebat Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) ( Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken)

Commissiedebat Burgemeesters

Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging

Commissiedebat Digitalisering

Rondetafelgesprek Financiële positie gemeenten (voorstel volgt) Commissiedebat Functioneren Rijksdienst Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement Commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking Commissiedebat Huis voor Klokkenluiders

Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: "De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur"

Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen

Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)

Commissiedebat Inlichtingen en veiligheidsdiensten Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)

Commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof Rondetafelgesprek over de rol van beleggers en corporaties op de woningmarkt (wordt tot nader order uitgesteld vanwege het niet (tijdig) beschikbaar zijn van genodigden)

Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'

Commissiedebat Ruimtelijke Ordening Commissiedebat Staat van de Volkshuisvesting Commissiedebat Staatscommissie parlementair stelsel

 • 34. 
  Agendapunt:    Voortzetting Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Noot:    Technische briefing Technische briefing over ABF-rapport "Inventarisatie

plancapaciteit" en stand van zaken rond grote buitenstedelijke woningbouwlocaties (tot nader order uitgesteld n.a.v. uitstel commissiedebat Woningbouwopgave)

Commissiedebat Verkiezingen

Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld) Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging

Rondvraag

Geen agendapunten

 
 • 35. 
  Agendapunt:

Besloten gedeelte

Stafnotitie voorstel rondetafelgesprek Interbestuurlijke verhoudingen

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.C.W. de Vos - 17 februari 2022

Stafnotitie voorstel rondetafelgesprek Interbestuurlijke verhoudingen -2022Z03046

Voorstel:

Ter bespreking; stemt de commissie in met het programma van het rondetafelgesprek Interbestuurlijke verhoudingen op 23 maart 2022?

Noot:

Er zal staande de vergadering een mondelinge toelichting worden gegeven.

Griffier:

A.C.W. de Vos

Activiteitnummer:

2021A07840

12


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.