Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 31 januari 2019

1.

Kerngegevens

Officiële titel Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 31 januari 2019
Document­datum 01-02-2019
Publicatie­datum 01-02-2019
Kenmerk 2018A05239 6
Commissie(s) Binnenlandse Zaken (BIZA)
Externe link originele PDF
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 1 februari 2019

Voortouwcommissie:    vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

 

BiZa

i.v.m. agendapunt

16, 17

BuZa

i.v.m. agendapunt

7

DEF

i.v.m. agendapunt

7, 15

EU

i.v.m. agendapunt

10, 17

EZK

i.v.m. agendapunt

15, 17

FIN

i.v.m. agendapunt

17

I&W

i.v.m. agendapunt

13, 15

J&V

i.v.m. agendapunt

4, 5, 15, 17

KR

i.v.m. agendapunt

5

LNV

i.v.m. agendapunt

15

OCW

i.v.m. agendapunt

4, 5, 15

SZW

i.v.m. agendapunt

4, 5, 17

VWS

i.v.m. agendapunt

4, 5, 6, 17

Volgcommissie(s):

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 31 januari 2019

Brievenlijst

 • 1. 
  Agendapunt:    Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)
 
 

Activiteiten commissie

 • 2. 
  Agendapunt:

Overzicht en planning activiteiten voor de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken t.b.v. de procedurevergadering BiZa d.d. januari 2019.

Zaak:

Overig - griffier, C.J.M. Roovers - 14 januari 2019

Overzicht en planning activiteiten voor de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken t.b.v. de procedurevergadering BiZa januari 2019. - 2019Z00361

Besluit:

De commissie besluit om het algemeen overleg over het Hoofdstuk VII

Grondwet van de lijst van ongeplande activiteiten af te voeren.

Besluit:

De commissie besluit om het algemeen overleg IVD-aangelegenheden en het

AO Voortgangsrapportage CTIVD inzake de werking van de Wiv 2017 samen te voegen. Dit AO zal zo mogelijk voor het krokusreces 2019 ingepland worden.

Besluit:

De commissie besluit om het agendapunt 34775-B-17 inzake versterking legitimiteit gemeenschappelijke regelingen van het AO Integriteit openbaar bestuur over te hevelen naar het AO Lokale Democratie.

Besluit:

De commissie besluit om het agendapunt 39450-VII-8 antwoorden inzake V-100 van het AO Integriteit toe te voegen aan het AO Functioneren Rijksdienst en het algemeen overleg Integriteit op de lijst van ongeplande activiteiten te plaatsen. Het AO Functioneren Rijksdienst zal gehandhaafd blijven met deze genoemde toevoeging.

Besluit:

De commissie besluit om het AO Sociaal Domein en het AO Interbestuurlijk

Besluit:

programma samen te voegen en de brief van de minister BZK over de uitkomsten buitengewone algemene ledenvergadering VNG (TK 34477-53) hieraan toe te voegen.

De commissie besluit om de agenda van het algemeen overleg Discriminatie te handhaven en dit AO zo mogelijk voor het krokusreces 2019 in te plannen.

Besluit:

De commissie besluit om het algemeen overleg Renovatie Binnenhof en het algemeen overleg Rijksvastgoed samen te voegen en dit AO in te plannen in maart 2019.

 • 3. 
  Agendapunt:

Algemene Zaken

Geen agendapunten

Binnenlandse Zaken

Voornemens Wet op de lijkbezorging

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 17 januari 2019

Voornemens Wet op de lijkbezorging - 30696-44

Besluit:

Het lid Den Boer (D66) zal voor een volgende procedurevergadering met een nader uitgewerkt voorstel komen over de verdere behandeling van dit onderwerp.

 • 4. 
  Agendapunt:

Uitkomsten Buitengewone Algemene Ledenvergadering VNG

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 januari 2019

Uitkomsten Buitengewone Algemene Ledenvergadering VNG - 34477-53

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Sociaal Domein/Interbestuurlijk programma (zie ook de besluitvorming bij agendapunt 2).

Besluit:

De commissie stemt in met het voorstel van het lid Van der Molen (CDA) om een stafnotitie te laten opstellen met een nadere duiding van de prioriteiten van het ministerie BZK op het dossier sociaal domein.

Volgcommissie(s):

VWS, J&V, SZW, OCW

 • 5. 
  Agendapunt:

Kabinetsreactie op jaarrapportage College voor de Rechten van de

Mens

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 januari 2019

Kabinetsreactie op jaarrapportage College voor de Rechten van de Mens -33826-25

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Discriminatie (zie ook de besluitvorming bij agendapunt 2).

Volgcommissie(s):

J&V, SZW, OCW, VWS, KR

 • 6. 
  Agendapunt:

Vertraging wetsvoorstel tegengaan ontwijking wijziging van de Wet normering topinkomens (WNT)

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 21 januari 2019

Vertraging wetsvoorstel tegengaan ontwijking wijziging van de Wet normering topinkomens (WNT) - 30111-118

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 7 februari 2019 te 14 uur.

Noot:

Conform de besluitvorming in de e-mailprocedure d.d. 22 januari 2019 heeft de commissie besloten om het AO WNT om te zetten in een schriftelijk overleg.

Volgcommissie(s):

VWS

 • 7. 
  Agendapunt:

Goedkeuring van op 18 augustus 1960 te Washington tot stand gekomen Briefwisseling houdende een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde

Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens en de op 6 april 1981 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Notawisseling houdende een verdrag tot wijziging van de Briefwisseling houdende een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens (Trb. 2017, 193 en Trb. 2018, 39)

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 1 juni 2018

Goedkeuring van op 18 augustus 1960 te Washington tot stand gekomen Briefwisseling houdende een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens en de op 6 april 1981 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Notawisseling houdende een verdrag tot wijziging van de Briefwisseling houdende een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens (Trb. 2017, 193 en Trb. 2018, 39) -34958

Besluit:

Volgcommissie(s):

Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

DEF, BuZa

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 januari 2019

Nota naar aanleiding van het verslag - 34958-6

Besluit:

Volgcommissie(s):

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

DEF, BuZa

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 15 januari 2019 Onderzoek derubricering geheime verdragen - 34958-7

Besluit:

Volgcommissie(s):

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

DEF, BuZa

 • 8. 
  Agendapunt:

Brief van het lid Van der Lee inzake overname van de verdediging en intrekking van het initiatiefvoorstel

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, T.M.T. van der Lee (GroenLinks) - 15 januari 2019

Brief van het lid Van der Lee inzake overname van de verdediging en intrekking van het initiatiefvoorstel - 30900-9

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 9. 
  Agendapunt:

Beleidsreactie op het rapport 'Screening van gemeenteambtenaren. Verkennend onderzoek naar grip op integriteitsrisico's door inzet van screening'

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 24 januari 2019

Beleidsreactie op het rapport ’Screening van gemeenteambtenaren.

Verkennend onderzoek naar grip op integriteitsrisico's door inzet van screening'

 • 28844-167

Besluit:

Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Integriteit openbaar bestuur.

 • 10. 
  Agendapunt:

Kabinetsreactie op het eindrapport van de Evaluatie- en Adviescommissie Wet financiering politieke partijen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 25 januari 2019

Kabinetsreactie op het eindrapport van de Evaluatie- en Adviescommissie Wet financiering politieke partijen - 32752-54

Besluit:

De commissie besluit om dit stuk te agenderen voor het algemeen overleg Financiering politieke partijen en dit AO in te plannen na het krokusreces 2019 (april/ mei 2019).

Besluit:

De commissie besluit om het rapport Remkes (eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel - Lage drempels, hoge dijken. Democratie en rechtsstaat in balans, TK 34430-9) te betrekken bij het algemeen overleg Financiering politieke partijen.

Volgcommissie(s):

EU

 • 11. 
  Agendapunt:

Wonen en Ruimtelijke Ordening

Reactie over de uitvoering van de motie van de leden Ronnes en Geurts over de leegstand van agrarische bebouwing (Kamerstuk 29383-289)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 16 januari 2019

Reactie over de uitvoering van de motie van de leden Ronnes en Geurts over de leegstand van agrarische bebouwing - 29383-312

Besluit:

Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Nationale

Omgevingsvisie.

 • 12. 
  Agendapunt:

Bestuursakkoord Kwaliteitsborging voor het bouwen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 17 januari 2019

Bestuursakkoord Kwaliteitsborging voor het bouwen - 34453-31

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Bouwregelgeving/risicovloeren dd. 20 februari 2019.

 • 13. 
  Agendapunt:

Uitkomsten overleg Rijk-G4 over verstedelijking

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 januari 2019

Uitkomsten overleg Rijk-G4 over verstedelijking - 34682-8

Besluit:

Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Nationale

Omgevingsvisie.

Volgcommissie(s):

I&W

 • 14. 
  Agendapunt:

Beheerovereenkomst Digitaal Stelsel Omgevingswet

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 25 januari 2019

Beheerovereenkomst Digitaal Stelsel Omgevingswet - 33118-116

Besluit:

(Desgewenst) betrekken bij de aanstaande plenaire behandeling van de Invoeringswet Omgevingswet (TK 34986) .

 • 15. 
  Agendapunt:

Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet)

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 29 juni 2018

Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet) - 34986

Besluit:

Het wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling en staat in het lange termijnschema gepland voor week 7.

Besluit:

De commissie besluit om een technische briefing met ambtenaren van het ministerie van BZK te organiseren en in te plannen voor de plenaire behandeling van het wetsvoorstel (TK 34986).

Volgcommissie(s):

DEF, EZK, I&W, J&V, LNV, OCW

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 28 januari 2019

Tweede nota van wijziging - 34986-9

Besluit:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 16. 
  Agendapunt:

Overig

Ontvangst delegatie Benelux-Parlamentariergruppe van de Duitse Bondsdag van 3 t/m 7 februari 2019

Zaak:

Brief commissie - griffier, F.M.J. Hendrickx - 24 januari 2019

Ontvangst delegatie Benelux-Parlamentariergruppe van de Duitse Bondsdag van 3 t/m 7 februari 2019 - 2019Z01181

Besluit:

Volgcommissie(s):

Ter informatie; overlaten aan de individuele leden.

BiZa

 • 17. 
  Agendapunt:

Fiche: Actieplan Desinformatie

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 25 januari 2019 Fiche: Actieplan Desinformatie - 22112-2760

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Desinformatie / digitale inmenging op 21 februari 2019

Volgcommissie(s):

EU

Zaak:

Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 22 januari 2019

Lijst van prioritaire EU-voorstellen 2019 - 2019Z00970

Besluit:

Volgcommissie(s):

Ter informatie.

BiZa, EZK, FIN, J&V, SZW, VWS

 • 18. 
  Agendapunt:

Toegevoegde agendapunten

Geen agendapunten

Rondvraag

Verzoek van het lid Den Boer (D66) om een brief te vragen aan de minister BZK over de stand van zaken met betrekking tot het demonstratierecht en burgemeesters.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.G.W. den Boer (D66) - 31 januari 2019

Verzoek van het lid Den Boer (D66) om een brief te vragen aan de minister

BZK over de stand van zaken met betrekking tot het demonstratierecht en burgemeesters. - 2019Z01716

Besluit:

De commissie stemt in met het voorstel om een stand-van-zaken-brief te vragen aan de minister BZK over dit onderwerp en de reeds gestelde vragen van het lid Özütok (GroenLinks) (TK 2019Z01613) hierbij te betrekken..

 • 19. 
  Agendapunt:

Verzoek van het lid Koerhuis (VVD) om het AO Staat van de Woningmarkt (dat nu gepland staat voor 06 februari 2019) uit te stellen tot de beleidsbrief over de evaluatie van de Woningwet naar de Kamer is gestuurd en de minister vragen om die brief voor eind februari naar de Kamer te sturen. Het verzoek is dan het AO in te plannen in de week van 4 maart 2019.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D.A.N. Koerhuis (VVD) - 31 januari 2019

Verzoek van het lid Koerhuis (VVD) om het AO Staat van de Woningmarkt (dat nu gepland staat voor 06 februari 2019) uit te stellen tot de beleidsbrief over de evaluatie van de Woningwet naar de Kamer is gestuurd en de minister vragen om die brief voor eind februari naar de Kamer te sturen. Het verzoek is dan het AO in te plannen in de week van 4 maart 2019. - 2019Z01717

Besluit:

De commissie stemt in het voorstel van het lid Koerhuis.

Besloten gedeelte

Geen agendapunten

Griffier:

C.J.M. Roovers

Activiteitnummer:

2018A05239

6

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.