Herziene agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV) woensdag 11 april 2018 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 22 september 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 10 april 2018

HERZIENE CONVOCATIE

(i.v.m. toevoeging agendapunten 5 en 26*)

Voortouwcommissie:    vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

 

Volgcommissie(s):

BiZa

i.v.m. agendapunt

19, 23

 

BuHa-OS

i.v.m. agendapunt

19, 23

 

BuZa

i.v.m. agendapunt

1, 19, 23

 

DEF

i.v.m. agendapunt

9, 23

 

EU

i.v.m. agendapunt

7, 19, 20, 22

 

EZK

i.v.m. agendapunt

7, 23

 

I&W

i.v.m. agendapunt

23

 

KR

i.v.m. agendapunt

23

 

LNV

i.v.m. agendapunt

23

 

OCW

i.v.m. agendapunt

13, 23

 

SZW

i.v.m. agendapunt

15, 19, 23

 

VWS

i.v.m. agendapunt

23

Activiteit:

Datum:

Tijd:

Openbaar/besloten:

Procedurevergadering

woensdag 11 april 2018 14.30 - 16.00 uur openbaar

Onderwerp:

Procedures en brieven

Wet- en regelgeving

 • 1. 
  Agendapunt:    Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving

verkeersvoorschriften en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het verstrekken van gegevens over personen met diplomatieke immuniteit die verkeersovertredingen hebben begaan

Zaak:

Voorstel:

Noot:

Volgcommissie(s):

Wetgeving - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 27 maart 2018

Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het verstrekken van gegevens over personen met diplomatieke immuniteit die verkeersovertredingen hebben begaan - 34918 Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 17 mei 2018. Wetgevingsrapport volgt zo spoedig mogelijk.

BuZa

 
 • 2. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, K. Verhoeven (D66) - 22 april 2016 Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen - 34456

Voorstel:

Stemmingen op 10 april 2018.

Zaak:

Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, K. Verhoeven (D66) - 29 maart 2018 Tweede nota van wijziging - 34456-15

Voorstel:

Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 3. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Van Ojik houdende vastlegging in de Vreemdelingenwet 2000 van rechten die vreemdelingen ontlenen aan de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije, het Aanvullend Protocol bij die Overeenkomst of Besluit nr. 1/80 van de Associatieraad EEG-Turkije

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A. van Ojik (GroenLinks) - 13 november 2014

Voorstel van wet van het lid Van Ojik houdende vastlegging in de Vreemdelingenwet 2000 van rechten die vreemdelingen ontlenen aan de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije, het Aanvullend Protocol bij die Overeenkomst of Besluit nr. 1/80 van de Associatieraad EEG-Turkije -34079

Voorstel:

Nota naar aanleiding van het verslag afwachten.

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A. van Ojik (GroenLinks) -3 april 2018

Brief van het lid Van Ojik inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel - 34079-10

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 4. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van de leden Van Ojik en Kuiken tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A. van Ojik (GroenLinks) - 19 september 2016

Voorstel van wet van de leden Van Ojik en Kuiken tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind - 34541

Voorstel:

Aangehouden tot na ommekomst van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemer daarop.

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A. van Ojik (GroenLinks) -3 april 2018

Brief van het lid Van Ojik inzake overname van de mede-verdediging van het initiatiefvoorstel - 34541-6

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

*5. Agendapunt:

Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 i van het

Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)

Zaak:

Wetgeving - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 9 januari 2018

Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 i van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven) - 34861

Voorstel:

Aanmelden voor plenaire behandeling.

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 10 april 2018

34861 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 i van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven) - 2018Z06548

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus -10 april 2018

34861 Nota van wijziging inzake Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 i van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven) - 2018Z06550

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 10 april 2018

Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 i - 2018Z06551

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 6. 
  Agendapunt:

Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 31 januari 2018

Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten - 2018Z01556

Voorstel:

Ter bespreking.

 • 7. 
  Agendapunt:

Brieven van minister van Justitie en Veiligheid

Dataretentie

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 26 maart 2018

Algemene bewaarplicht voor telecommunicatiegegevens t.b.v. het onderzoeken, opsporen en vervolgen van ernstige criminaliteit (dataretentie) -34537-7

Voorstel:

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agenderen voor het algemeen overleg over big data en de bescherming van persoonsgegevens. Algemeen overleg plannen.

Volgcommissie(s):

EU, EZK

 • 8. 
  Agendapunt:

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 47

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 26 maart 2018

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 47 - 29754-440

Voorstel:

Geagendeerd voor het algemeen overleg over terrorismebestrijding op 11 april 2018.

 • 9. 
  Agendapunt:

Brief doorontwikkeling DSI en besteding intensiveringsgelden

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 27 maart 2018

Doorontwikkeling DSI en besteding intensiveringsgelden - 29754-441

Voorstel:

Geagendeerd voor het algemeen overleg over terrorismebestrijding op 11 april 2018.

Volgcommissie(s):

DEF

 • 10. 
  Agendapunt:

Reactie op motie van het lid Van Raak over in kaart brengen van de hoogte van de vergoedingen van bestuurders van veiligheidsregio's (Kamerstuk 29517-129)

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 29 maart 2018

Reactie op de motie van het lid Van Raak over in kaart brengen van de hoogte van de vergoedingen van bestuurders van veiligheidsregio's - 29517-140

Voorstel:

Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg.

 • 11. 
  Agendapunt:

Afname celmateriaal voor DNA-onderzoek bij minderjarige veroordeelden

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 3 april 2018

Afname celmateriaal voor DNA-onderzoek bij minderjarige veroordeelden -31415-20

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen op 18 april 2018.

Noot:

 
 • 12. 
  Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Van Toorenburg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 29 maart 2018, over de strijd tegen het liquidatiegeweld

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 4 april 2018

Reactie op het verzoek van het lid Van Toorenburg, gedaan tijdens de

Regeling van Werkzaamheden van 29 maart 2018, over de strijd tegen het liquidatiegeweld - 29911-194

Voorstel:

Betrokken bij het plenaire debat over de strijd tegen het liquidatiegeweld op 4 april 2018.

 • 13. 
  Agendapunt:

Brieven van minister voor Rechtsbescherming

Nadere invulling onderzoeken op het terrein van familierecht

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 22 maart 2018 Nadere invulling onderzoeken op het terrein van familierecht - 33836-24

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg over personen- en familierecht op 16 mei 2018.

Volgcommissie(s):

OCW

 • 14. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de e-mail van de Vereniging van TBS-advocaten inzake bezuinigingen rond gefinancierde rechtsbijstand

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 26 maart 2018 Reactie op verzoek commissie over de e-mail van de Vereniging van TBS-advocaten inzake bezuinigingen rond gefinancierde rechtsbijstand - 31753151

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen. Nadere aangekondigde informatie afwachten.

 • 15. 
  Agendapunt:

Transparantie van geldstromen naar maatschappelijke organisaties en beperking van geldstromen vanuit onvrije landen

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 29 maart 2018 Transparantie van geldstromen naar maatschappelijke organisaties en beperking van geldstromen vanuit onvrije landen - 29614-71

Voorstel:

Noot:

Voor kennisgeving aannemen. Nadere aangekondigde informatie afwachten.

De onderzoeken afwachten naar hoe de geldstromen naar maatschappelijke instellingen en organisaties, waaronder religieuze en levensbeschouwelijke organisaties transparanter kunnen worden gemaakt alsmede naar de wettelijke beperking van geldstromen vanuit onvrije landen. Daarnaast zal deze zomer een conceptwetsvoorstel in consultatie worden gebracht.

Volgcommissie(s):

SZW

 • 16. 
  Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Helder, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 april 2018, over het bericht ’Gewapende tienerrovers rukken op'

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 4 april 2018 Reactie op het verzoek van het lid Helder, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 april 2018, over het bericht ’Gewapende tienerrovers rukken op' - 28741-44

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 17. 
  Agendapunt:

Brieven van staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Afschrift reactie op brieven van LGBT Asylum Support over geweld tegen personen met een LHBTI-achtergrond

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 28 maart 2018

Afschrift reactie op brieven van LGBT Asylum Support over geweld tegen personen met een LHBTI-achtergrond - 2018Z05529

Voorstel:

Desgewenst betrokken bij het algemeen overleg over opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring d.d. 28 maart 2018.

 • 18. 
  Agendapunt:

Aanpassing leges IND voor de aanvraag van verblijfsvergunningen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 29 maart 2018

Aanpassing leges IND voor de aanvraag van verblijfsvergunningen - 30573138

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid. Algemeen overleg plannen.

 • 19. 
  Agendapunt:

Integrale migratieagenda

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 29 maart 2018

Integrale migratieagenda - 19637-2375

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid. BuZa, BuHa-OS, EU, BiZa, SZW

 • 20. 
  Agendapunt:

Europese aangelegenheden

Verslag van de JBZ-raad van 8 en 9 maart 2018 te Brussel

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 23 maart 2018

Verslag van de JBZ-raad van 8 en 9 maart 2018 te Brussel - 32317-509

Voorstel:

Geagendeerd voor de algemeen overleggen JBZ-Raad op 4 en 5 juni 2018 (algemeen en JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) op 31 mei 2018.

Volgcommissie(s):

EU

 • 21. 
  Agendapunt:

Uitnodiging commissie LIBE van Europees Parlement voor interparlementaire commissievergadering 'The implementation of the data protection package - at the eve of the entry into force' d.d. 15 mei 2018

Zaak:

Brief derden - Europees Parlement te Brussels - 5 april 2018

Uitnodiging commissie LIBE van Europees Parlement voor interparlementaire commissievergadering 'The implementation of the data protection package -at the eve of the entry into force' d.d. 15 mei 2018 - 2018Z06329

Voorstel:

Ter bespreking.

 • 22. 
  Agendapunt:

Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie J&V 21 maart 2018 - 4 april 2018

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 4 april 2018

Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie J&V 21 maart 2018 - 4 april 2018 -2018Z06197

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Ter bespreking.

EU

 • 23. 
  Agendapunt:

Overig (openbaar)

Behandeling van de verantwoording over 2017 en de eerste suppletoire begrotingen over 2018 in de commissies

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 27 maart 2018

Behandeling van de verantwoording over 2017 en de eerste suppletoire begrotingen over 2018 in de commissies - 2018Z04927

Voorstel:

Inbrengdatum voor de verslagen over de slotwetten 2017 en voor de feitelijke vragen over de jaarverslagen van de ministers en de rapporten van de Algemene Rekenkamerdonderdag vaststellen op 24 mei 2018 te 12.00 uur. Aan het kabinet en de Algemene Rekenkamer verzoeken de antwoorden uiterlijk dinsdag 5 juni 2018 bij de Kamer in te dienen.

Noot:

De commissiestaf biedt Kamerleden en fractiemedewerkers desgewenst een workshop aan over de begrotings- en verantwoordingssystematiek.

Voorstel:

Inbrengdatum voor de verslagen over de eerste suppletoire begrotingswetten 2018 vaststellen op dinsdag 12 juni 2018 te 12.00 uur. Aan het kabinet verzoeken de antwoorden uiterlijk maandag 25 juni 2018 bij de Kamer in te dienen.

Voorstel:

Wetgevingsoverleg voeren over het Jaarverslag en de bijbehorende rapporten van de Algemene Rekenkamer.

Voorstel:

Voorstel:

Ter bespreking: de mogelijkheid rapporteurs aan te wijzen.

Ter bespreking: de behoefte aan een briefing door de Algemene

Rekenkamer.

Volgcommissie(s):

BiZa, BuHa-OS, BuZa, DEF, EZK, I&W, KR, LNV, OCW, SZW, VWS

 • 24. 
  Agendapunt:

Doorgeleide brief m.b.t. burgerinitiatief "Politiepensioen"

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - griffier, C.J.M. Roovers - 22 maart 2018 Doorgeleide brief m.b.t. burgerinitiatief "Politiepensioen" - 2018Z05214

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 4 april 2018

Burgerinitiatief politiepensioen - 2018Z06188

Voorstel:

Ter bespreking.

 • 25. 
  Agendapunt:

Initiatiefnota van het lid Koopmans: Onderlinge privacy

Zaak:

Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, S.M.G. Koopmans (VVD) - 5 april 2018 Initiatiefnota van het lid Koopmans: Onderlinge privacy - 34926

Voorstel:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 26 april 2018.

*26. Agendapunt:

Initiatiefnota van het lid Van Dam over "Ruimte voor > vertrouwen in > blauw op straat"

Zaak:

Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, C.J.L. van Dam (CDA) - 10 april 2018 Initiatiefnota van het lid Van Dam over "Ruimte voor > vertrouwen in > blauw op straat" - 34928

Voorstel:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 26 april 2018.

 • 27. 
  Agendapunt:

Rondvraag

Verzoek schriftelijke reactie op de 'Proeve van wetgeving 'Voorkomen en aanpakken ondermijning' van de Taskforce Brabant Zeeland

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) - 5 april 2018

Verzoek schriftelijke reactie op de 'Proeve van wetgeving 'Voorkomen en aanpakken ondermijning' van de Taskforce Brabant Zeeland - 2018Z06311

Voorstel:

Ter bespreking.

 • 28. 
  Agendapunt:

Brievenlijst

Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

 • 29. 
  Agendapunt:

Overig (besloten)

Voorstel opzet rondetafelgesprek brandweer

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 4 april 2018

Voorstel opzet rondetafelgesprek brandweer - 2018Z06200

Voorstel:

Ter bespreking.

 • 30. 
  Agendapunt:

Voorstel opzet rondetafelgesprek internetbedrijven en privacybescherming

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 5 april 2018

Opzet rondetafelgesprek internetbedrijven en privacybescherming -2018Z06315

Voorstel:

Ter bespreking.

Griffier:

A.E.A.J. Hessing-Puts

Activiteitnummer:

2017A03966

8

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.