Wereldkankerdag: Nieuw rapport wijst op mogelijkheden voor betere preventie van werkgerelateerde kanker

Met dank overgenomen van Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) i, gepubliceerd op woensdag 4 februari 2015.

Vandaag, Wereldkankerdag, is de wereld verenigd in de strijd tegen kanker. In een rapport over werkgerelateerde kanker draagt het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk i (EU-OSHA) bij aan deze strijd door bestaande beoordelingsmethoden te evalueren.

Dit jaar is de Wereldkankerdag gewijd aan opsporing, behandeling en zorg. Het rapport van EU-OSHA bevat aanbevelingen om hiaten in de huidige kennis op te vullen. Dat is van cruciaal belang om werkgerelateerde kanker beter te kunnen vaststellen en voorkomen. Het rapport is gericht op beoordeling van carcinogenen en werkgerelateerde kanker met als doel:

  • carcinogenen en kankerveroorzakende omstandigheden op de werkplek te beschrijven;
  • informatiebronnen te evalueren en hiaten in bestaande kennis in kaart te brengen;
  • aanbevelingen te doen voor het opvullen van die hiaten;
  • preventiemaatregelen te beschrijven.

EU-OSHA-directeur dr. Christa Sedlatschek over het belang van deze publicatie: "Dit rapport bevat praktische aanbevelingen om onze kennis van beroepsgebonden kanker verder te verbreden. Hoewel er de laatste tijd veel vooruitgang is geboekt met kankeronderzoek, zijn mensen zich nog altijd onvoldoende bewust van het gevaar van beroepsgebonden kanker. Het is dan ook van cruciaal belang toe te werken naar meer bewustzijn en kennis van die risico's, en dit rapport zet daartoe de eerste stap."

In het rapport wordt ingegaan op chemische, biologische, organisatorische en fysieke factoren die een rol spelen in beroepsgebonden kanker. Verder stellen de auteurs nadrukkelijk dat ook moet worden gekeken naar de moderne werkomgeving, met meer uitbesteed en tijdelijk werk, mensen met meerdere banen, statisch werk, de inzet van vrouwen voor risicovol werk, afwijkende werktijden en blootstelling aan meerdere risico's.

Het rapport staat ook stil bij groepen die extra kwetsbaar zijn voor kanker (bv. jongeren, vrouwen, mensen in een precaire situatie of die in hoge mate aan kankerverwekkende factoren worden blootgesteld).

Een belangrijke constatering in het rapport is dat we onze bestaande kennis van beroepsgebonden kanker moeten vergroten. Het rapport noemt diverse manieren om dat te bereiken, bv. via internationale uitwisseling van informatie en aandacht voor nieuwe en opkomende risico's, zoals nanomaterialen, hormoonontregelende verbindingen, statisch werk en ploegen- en nachtdiensten.

Het rapport geeft een overzicht van mogelijke oplossingen, maar daar wordt nadrukkelijk bij gezegd dat de beste preventie het vermijden van blootstelling is. Om dat te bereiken zijn inspanningen op alle niveaus nodig: wetgeving, bewustmaking, specificatie van preventieve maatregelen, betere uitvoering en handhaving, en verlaging van drempels voor vergoeding.

Links:

Lees de samenvatting en het volledige rapport

Meer informatie over werkgerelateerde kanker op OSHwiki

Samenvatting van workshop over carcinogenen en werkgerelateerde kanker

Meer informatie over Wereldkankerdag