Dr. L.F. (Lodewijk) Asscher

foto Dr. L.F. (Lodewijk) Asscher
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Foto: Lex Draijer
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Lodewijk Asscher (1974) was van 23 maart 2017 tot 31 maart 2021 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Tot 14 januari 2021 was hij tevens fractievoorzitter, totdat hij die functie neerlegde vanwege zijn vertrek als beoogd lijsttrekker. Van 5 november 2012 tot 26 oktober 2017 was de heer Asscher vicepremier en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet-Rutte II i. Hij was in 2006-2012 wethouder van Amsterdam (sinds 2010 was hij belast met financiën, onderwijs en jeugdbeleid). Eerder deed hij onderzoek naar communicatiegrondrechten. In 2010 was hij enige maanden waarnemend burgemeester van Amsterdam. Sinds maart 2022 is hij consultant bij organisatiebureau Van der Bunt.

PvdA
in de periode 2012-2021: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, minister, viceminister-president

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Lodewijk Frans (Lodewijk)

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 27 september 1974

2.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/12)

 • waarnemend burgemeester van Amsterdam, van 23 maart 2010 tot 7 juli 2010 (na het aftreden van burgemeester Cohen)
 • wethouder (van financiën, jeugdzaken, educatie en Project 1012) van Amsterdam, van 7 juli 2010 tot 5 november 2012
 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en viceminister-president, van 5 november 2012 tot 26 oktober 2017
 • fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 22 maart 2017 tot 14 januari 2021
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 maart 2017 tot 31 maart 2021
 • zelfstandig adviseur, van maart 2021 tot maart 2022
 • partner (consultant) organisatiebureau "Van de Bunt", vanaf maart 2022

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige (2/5)
 • voorzitter Digitaliseringsimpuls Onderwijs, vanaf november 2022
 • voorzitter Duurzame Luchtvaarttafel, vanaf februari 2023

vorige (2/6)
 • informateur collegevorming gemeente Amsterdam (samen met Roos Vermeij), van 28 maart 2022 tot 25 mei 2022
 • adviseur van Nicolas Schmit, Eurocommissaris voor werkgelegenheid, van juni 2022 tot juni 2023 (voor integratie van Oekraiense vluchtelingen)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


comités van aanbeveling, erefuncties etc.
lid Comité van Aanbeveling Stichting "Ly en Dak", vanaf 2009

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/4)
 • Nam in 2018 de medeverdediging van Attje Kuiken over van het initiatiefwetsvoorstel-Klimaatwet over een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen. Het oorspronkelijke wetsvoorstel was in 2016 in eerste instantie door Diederik Samsom (PvdA) en Jesse Klaver (GL) ingediend en in 2017 medeondertekend door D66, SP en ChristenUnie. In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III werd afgesproken dat er een Klimaatwet zou komen. Na onderhandelingen werden in juni 2018 VVD en CDA medeondertekenaars van het aangepaste initiatiefvoorstel. Dit wetsvoorstel is aangenomen door de Eerste Kamer op 28 mei 2019 en is verheven tot wet (Klimaatwet) en gepubliceerd in het Staatsblad op 10 juli 2019. (34.534)
 • Diende in 2019 samen met Sjoerd Sjoerdsma (D66), Lammert van Raan (PvdD), Martin van Rooijen (50PLUS) en Farid Azarkan (DENK) een initiatiefwetsvoorstel in over de mogelijkheid van meervoudige nationaliteit vanwege de Brexit (35.130)
 • Bracht in 2019 samen met Henk Nijboer de initiatiefnota 'het Eerlijk delen pakket' uit, over investeringen in de publieke sector en lastenverdeling (35.156)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/4)
 • Bracht in 2014 samen met minister Opstelten de Nota 'Transformatie van het jihadisme in Nederland' en het Actieprogramma Integrale aanpak Jihadsime uit. Om de democratische rechtsstaat te beschermen en de jihadistische beweging te bestrijden en verzwakken, worden diverse maatregelen voorgesteld. In het Plan van Aanpak worden als maatregelen onder meer genoemd de mogelijkheid van het intrekken van het Nederlanderschap bij betrokkenheid bij terroristische activiteiten en het verhinderen van de terugkeer van jihadistische strijders naar Nederland. Ook moeten maatschappelijke spanningen worden weggenomen die een voedingsbodem kunnen vormen voor radicalisering. Ronselaars en haatzaaiers worden steviger aangepakt. (29.754)
 • Stuurde in 2016 een pakket aan arbeidsmaatregelen naar de Tweede Kamer. Het minimumjeugdloon wordt in stappen afgeschaft vanaf 21 jaar. Jongeren gaan een volwaardig salaris ontvangen. Met coalitiepartners en sociale partners is overeenstemming bereikt over aanpassingen van de Wet werk en zekerheid. Werkgevers en werknemers krijgen de mogelijkheid om voor seizoensgebonden werk bij cao een uitzondering op de Wwz te maken. Werknemers die langdurig ziek zijn, houden recht op een transitievergoeding maar hun werkgever wordt gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf).
 • Stuurde in 2016 een brief aan de Tweede Kamer over een akkoord met Marokko over aanpassing van het socialezekerheidsverdrag. Afgesproken is om het zogenaamde woonlandbeginsel (hoogte van de uitkering afhankelijk maken van het prijspeil in het betreffende land) in te voeren voor geëxporteerde uitkeringen zoals de Algemene Nabestaandenwet, de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering, toeslagen in het kader van arbeidsongeschiktheid en kinderbijslag. Vanaf 2021 wordt de export van kinderbijslag gestopt, daarnaast wordt de vergoeding van de kosten van medische zorg (bij tijdelijk verblijf) beëindigd. Er zijn werkafspraken gemaakt over het uitvoeren van vermogensonderzoeken in Marokko in het kader van in Nederland verstrekte uitkeringen op grond van de Participatiewet. Het voornemen om het verdrag op te zeggen, wordt niet doorgevoerd.

als bewindspersoon (wetgeving) (3/14)
 • Bracht in 2017 een wet (Stb. 78) tot wijziging van de socialezekerheidswetgeving, de Wet studiefinanciering etc. tot stand over het stopzetten van toelagen bij deelname aan een terroristische organisatie (34.577)
 • Bracht in 2017 de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (Stb. 252) tot stand, waarbij de verschillen tussen die categorieën worden opgeheven, zowel inhoudelijk als wat financieringsstructuur betreft (34.596)
 • Bracht in 2017 een wet (Stb. 285) tot wijziging van de Wet inburgering tot stand om aan die wet het onderdeel participatieverklaring toe te voegen. Ter afronding van het verplichte inburgeringstraject dienen vreemdelingen een verklaring te ondertekenen, waarmee zij bevestigen kennis te hebben genomen van de Nederlandse kernwaarden (vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit) en beloven deze te zullen respecteren. De maatschappelijke begeleiding door gemeenten aan asielmigranten en hun gezinsleden wordt wettelijk vastgelegd. (34.584)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Versloeg in december 2016 bij de verkiezing voor lijsttrekker door de partijleden Diederik Samson. Hij kreeg 54,5 procent en Samsom 45,5.
 • Bleek op 3 juni 2020 de enige kandidaat te zijn voor het lijsttrekkerschap van de PvdA bij de Tweede Kamerverkiezingen 2021. Nadat de Parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslagen (POK) in 2020 kritisch was over de wijze waarop hij als minister was omgegaan met signalen over misstanden bij het fraudebeleid rond kinderopvangtoeslagen bood hij daarvoor verontschuldigingen aan. Na enig beraad besloot hij zijn lijsttrekkerschap aanvankelijk niet op te geven. Toen de druk bleef aanhouden trok hij zich op 14 januari 2021 alsnog terug.

uit de privésfeer
 • Zijn zus Jessica is gepromoveerd psychologe
 • De dirigent Hans Vonk was zijn oom

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Hugo Logtenberg en Thijs Niemantsverdriet, "5 x Lodewijk Asscher", NRC Weekend, 3 en 4 oktober 2015
 • Jelle Brandsma en Maaike van Houten, "Patriot voor de middenklasse", Trouw, 14 oktober 2016
 • Petra de Koning, "Hij is veel minder keurig geworden", NRC Weekend, 10 en 11 december 2016
 • W. Scholten, "Lodewijk. Portret van een stoïcijns optimist" (2021)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.