33716 NL - wetsvoorstel
Wet hervorming kindregelingen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 10 september 2013 ingediend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Asscher i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de kindregelingen te hervormen en te versoberen teneinde het stelsel te vereenvoudigen, de arbeidsparticipatie te verhogen en inkomensondersteuning te bieden waar die het hardste nodig is.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en negen amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer tien moties en in de Eerste Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(101 stuks)

2 2 september 2013, koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 2 september 2013, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 2 september 2013, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 
2 10 september 2013, koninklijke boodschap, nr. 1     KST337161
Koninklijke boodschap
 
2 10 september 2013, voorstel van wet, nr. 2     KST337162
Voorstel van wet
 
2 10 september 2013, memorie van toelichting, nr. 3     KST337163
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.