Drs. A.Th.B. (Ank) Bijleveld-Schouten - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 15 oktober 2019
kalender
foto Drs. A.Th.B. (Ank) Bijleveld-Schouten vergrootglas
bron: Rijksoverheid.nl
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Ank Bijleveld (1962) is sinds 26 oktober 2017 minister van Defensie in het kabinet-Rutte III†i. Zij was van 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010 staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet-Balkenende IV†i. Mevrouw Bijleveld was Tweede Kamerlid voor het CDA in de periode 1989-2001 en in 2010. Zij was enige jaren vicefractievoorzitter en in 2010 betrokken bij de onderhandelingen tijdens de kabinetsformatie. Eerder werkte zij bij de gemeente Hengelo (Ov.), was zij raadslid in Enschede en was zij actief bij het dekenaat van Enschede. Van 1 januari 2001 tot 22 februari 2007 was zij burgemeester van Hof van Twente en van 1 januari 2011 tot 26 oktober 2017 commissaris van de Koning(in) in Overijssel.

CDA
in de periode 1989-heden: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister, Commissaris van de Koning(in)

1.

Voornamen (roepnaam)

Anna Theodora Bernardina (Ank)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
IJsselmuiden, 17 maart 1962

3.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch AppŤl)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (6/9)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 november 1989 tot 16 januari 2001
 • burgemeester van Hof van Twente, van 1 januari 2001 tot 22 februari 2007
 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (belast met onder Koninkrijksrelaties, financiŽn en wetgeving lagere overheden, rampenbestrijding, vermindering lastendruk en organisatie rijksoverheid), van 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 juni 2010 tot 1 januari 2011
 • Commissaris van de Koning (tot 30 april 2013 'van de Koningin') in Overijssel, van 1 januari 2011 tot 26 oktober 2017
 • minister van Defensie, vanaf 26 oktober 2017

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met a. het beleid en beheer met betrekking tot de financiŽle verhoudingen met medeoverheden (FinanciŽle Verhoudingswet, Gemeentefonds en Provinciefonds) en de coŲrdinatie van (algemene en specifieke) uitkeringen aan medeoverheden; b. beleid en de wetgeving aangaande de inrichting en werking van provincies en gemeenten (Gemeentewet, Provinciewet), inclusief veiligheidsregio's, brandweer en geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen; c. beleid ten aanzien van elektronische publieke dienstverlening en de vermindering van administratieve lasten voor burgers; d. beleid ten aanzien van overheidsinformatie en archiefselectie, en van basisadministraties persoonsgegevens en Nederlandse reisdocumenten; e. openbaarheid van bestuur; f. Algemene bestuursdienst en organisatie bedrijfsvoering Rijk; g. ontwikkeling en uitvoering van het Nederlandse beleid inzake de samenwerkingsrelatie van Nederland met de Nederlandse Antillen en Aruba en de coŲrdinatie van de Nederlandse personele, materiŽle en financiŽle inzet daarbij (De staatssecretaris van BZK is belast met het transitieproces van de bestuurlijke herinrichting van de Nederlandse Antillen in het algemeen en namens het land Nederland met de omvorming van de drie kleine eilanden tot openbaar lichaam in het bijzonder, De minister van Justitie is namens de rijksministerraad opdrachtgever voor de aanpassing van het Statuut, en van de organieke wetten ter uitvoering daarvan met betrekking tot de rechtspleging en de rechtshandhaving en voor eventuele aanpassing van de overkoepelende bestuursstructuur; h. Andere aangelegenheden waarvan de behartiging door de minister aan haar werd toevertrouwd

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/35)
 • voorzitter IPO (Interprovinciaal Overleg), van juni 2015 tot oktober 2017
 • voorzitter BKB (Bestuurlijk Ketenberaad), van juli 2016 tot oktober 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


comitťs van aanbeveling, erefuncties etc.
lid Comitť van Aanbeveling Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld, tot februari 2007

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariŽr (2/3)
 • Diende in 1998 een initiatiefwetsvoorstel in om werknemers meer mogelijkheden te geven arbeid en zorg te combineren. Dit voorstel werd in 2005 ingetrokken. (26.009)
 • Was in 2010 woordvoerster media en cultuur.

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/5)
 • Kwam in 2009 samen met minister Van der Laan met een Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling. Rijk, provincies en gemeenten gaan de ongewenste gevolgen van bevolkingskrimp in sommige delen van het land aanpakken. Kern daarbij is dat krimpgemeenten met het vaststellen van regionale actieplannen onderlinge solidariteit tonen en verstandig inspelen op bevolkings- en huishoudensdaling. Het Rijk ondersteunt op woongebied de verbeteringen van de leefbaarheid met 31 miljoen euro en regelt ook op nationaal niveau solidariteit tussen groei- en krimpgebieden. Bij wijze van experiment krijgt een aantal gemeenten tijdelijk een hogere uitkering uit het Gemeentefonds. Bovendien wordt vanaf 2015 bij de verdeling van het geld voor stedelijke vernieuwing ook rekening gehouden met de economische slagkracht van gemeenten. (31.757)
 • Bracht in 2018 samen met staatssecretaris Visser de Defensienota 2018 uit. Het kabinet investeert oplopend tot 1,5 miljard euro extra per jaar in Defensie. De nota schetst een samenhangend beeld van de investeringen die moeten bijdragen aan een moderne krijgsmacht die beter is uitgerust om huidige en toekomstige dreigingen het hoofd te bieden. Er wordt intensiever samengewerkt met partners voortzetting van bilaterale en Europese samenwerking op het gebied van aankoop van materieel, opleidingen en trainingen, alsmede gezamenlijk gebruik en onderhoud van bestaand militair materieel. De nota is een stap om te voldoen aan de NAVO-afspraken ten aanzien van capaciteitsdoelstellingen voor Nederland. (34.919)

als bewindspersoon (wetgeving) (2/15)
 • Bracht in 2010 diverse wetten tot stand in verband met opheffing per 10 oktober 2010 van de Nederlandse Antillen en tot verandering van de staatkundige positie van de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen binnen het Koninkrijk. CuraÁao en Sint Maarten worden landen binnen het Koninkrijk. De wijziging van de staatkundige positie gaat gepaard met schuldsanering en strikter financieel toezicht vanuit Nederland. (32.213)
 • Bracht als minister van Defensie een wet (Stb. 160) tot wijziging van de Kaderwet dienstplicht en van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst tot stand over het van toepassing worden van de dienstplicht op vrouwen. Het wetsvoorstel was in 2017 ingediend door minister Hennis en minister-president Rutte. (34.764)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in september 2010 tijdens de formatie-onderhandelingen secondante van fractievoorzitter Verhagen

uit de privťsfeer (3/4)
 • Haar zus Bea is gedeputeerde in Gelderland
 • Haar echtgenoot was CDA-raadslid in Hof van Twente
 • Haar ouders kwamen uit Gendt

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieŽn betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.