Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 29 oktober 2021

1.

Kerngegevens

Officiële titel Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 29 oktober 2021
Document­datum 29-10-2021
Publicatie­datum 02-11-2021
Kenmerk A.C.W. de Vos 2021A02499 20
Commissie(s) Binnenlandse Zaken (BIZA)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 2 november 2021

Noot:

Herziene agenda i.v.m. toegevoegde agendapunten *)

Voortouwcommissie:    vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

 

Volgcommissie(s):

BiZa

i.v.m. agendapunt

54

 
 

DEF

i.v.m. agendapunt

21

 
 

DiZa

i.v.m. agendapunt

40, 56

 
 

EU

i.v.m. agendapunt

27, 55

 
 

FIN

i.v.m. agendapunt

38, 40, 50,

58

 

J&V

i.v.m. agendapunt

7, 10, 54

 
 

KR

i.v.m. agendapunt

56

 
 

OCW

i.v.m. agendapunt

31, 42, 50,

54, 55

 

VWS

i.v.m. agendapunt

54, 61

 

Activiteit:

Datum:

Tijd:

Openbaar/besloten:

Procedurevergadering

donderdag 4 november 2021 11.30 - 12.30 uur openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

 • 1. 
  Agendapunt:

Zaak:

Voorstel:

Regeling van werkzaamheden

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden 4 november 2021

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, A.C.W. de Vos -29 oktober 2021

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden 4 november 2021 -

2021Z18523

Ter bespreking.

Mededelingen

Geen agendapunten Brievenlijst

 • 2. 
  Agendapunt:    Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

Algemene Zaken

 
 • 3. 
  Agendapunt:

Reactie op de motie van het lid Wilders over het laten ontbinden van de Tweede Kamer en uitschrijven van nieuwe verkiezingen

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. Rutte - 5 oktober 2021

Reactie op de motie van het lid Wilders over het laten ontbinden van de

Tweede Kamer en uitschrijven van nieuwe verkiezingen - 35788-66

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 4. 
  Agendapunt:

Notitie inzake de B-component van de uitkering van de Koning

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. Rutte - 7 oktober 2021

Notitie inzake de B-component van de uitkering van de Koning - 35925-I-6

Voorstel:

Betrokken bij de plenaire behandeling van de Begroting van de Koning (TK 35 925-I).

 • 5. 
  Agendapunt:

Lijst van vragen en antwoorden over de notitie inzake de B-component van de uitkering van de Koning en de door de commissie verzochte beslisnota's (notitie inzake de B-component van de uitkering van de Koning (Kamerstuk 35925-I-6)

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. Rutte - 12 oktober 2021

Beantwoording vragen commissie over de notitie inzake de B-component van de uitkering van de Koning en de door de commissie verzochte beslisnota's (notitie inzake de B-component van de uitkering van de Koning (Kamerstuk 35925-I-6) - 35925-I-10

Voorstel:

Betrokken bij de plenaire behandeling van de Begroting van de Koning (TK 35 925-I).

 • 6. 
  Agendapunt:

Benoemingsprocedure nieuw lid van de Toetsingscommissie inzet Bevoegdheden (TIB)

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. Rutte - 13 oktober 2021 Benoemingsprocedure nieuw lid van de Toetsingscommissie inzet Bevoegdheden (TIB) - 35939-1

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

De commissie Binnenlandse Zaken dient een Benoemingscommissie van Kamerleden samen te stellen die een voordracht aan de Kamer zal voorbereiden.

 • 7. 
  Agendapunt:

Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim

Zaak:

Wetgeving - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 31 maart 2021 Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim - 35790

Voorstel:

Noot:

Aanmelden voor plenaire behandeling.

Met de bekendmaking van de wet van 19 augustus 2017 is de eerste lezing van dit grondwetsvoorstel afgerond. Dit betreft de tweede lezing.

Volgcommissie(s):

J&V

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 oktober 2021

Nota naar aanleiding van het verslag - 35790-6

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Binnenlandse Zaken

 
 • 8. 
  Agendapunt:

Toezegging om in gesprek te gaan met het Interprovinciaal Overleg over de Statenvergoeding

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 5 oktober 2021

Toezegging om in gesprek te gaan met het Interprovinciaal Overleg over de Statenvergoeding - 35530-13

Voorstel:

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie.

Noot:

Gezien de omvangrijke agenda van het nog ongeplande commissiedebat (agenda bevat reeds 25 stukken) wordt u in overweging gegeven dit debat te gaan inplannen.

 • 9. 
  Agendapunt:

Besluitvorming over herindelingsadvies Barneveld-Scherpenzeel

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 7 oktober 2021

Besluitvorming over herindelingsadvies Barneveld-Scherpenzeel - 28750-81

Voorstel:

Noot:

Voor kennisgeving aannemen.

De minister geeft aan dat deze casus aan het licht heeft gebracht dat de uitgangspunten uit het vigerende Beleidskader gemeentelijke herindeling - in combinatie met bepalingen uit de Wet arhi - leiden tot een complexe rol voor de provincie. De minister zal deze inzichten betrekken in een - reeds aan de Kamer toegezegde - brief, waarin zij zal reflecteren op de vraag wat de rol van de provincies is en kan zijn bij het versterken van de bestuurskracht van gemeenten.

 • 10. 
  Agendapunt:

Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces

Zaak:

Wetgeving - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 31 maart 2021 Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces - 35784

Voorstel:

Noot:

Aanmelden voor plenaire behandeling.

Met de bekendmaking van de wet van 21 februari 2018 is de eerste lezing van dit grondwetsvoorstel afgerond. Dit betreft de tweede lezing.

Volgcommissie(s):

J&V

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 7 oktober 2021

Nota naar aanleiding van het verslag - 35784-6

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

J&V

 • 11. 
  Agendapunt:

Voorhang ontwerpregeling houdende regels voor de subsidiëring van de Stichting COELO

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 5 oktober 2021

Voorhang ontwerpregeling houdende regels voor de subsidiëring van de Stichting COELO - 35925-VII-6

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

De voorlegging geschiedt ter uitvoering van de voorhangprocedure die is opgenomen in artikel 4.10, zevende lid, van de Comptabiliteitswet 2016 en biedt de Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over de ontwerpregeling voordat deze wordt vastgesteld. De wens om over de voorgenomen voordracht voor de vast te stellen ministeriële regeling nadere inlichtingen te ontvangen kan door de Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 15 november 2021.

 • 12. 
  Agendapunt:

Wob-verzoek Volkskrant inzake circulaire lobbyverbod

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 5 oktober 2021

Wob-verzoek Volkskrant inzake circulaire lobbyverbod - 35925-VII-7

Voorstel:

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Integriteit openbaar bestuur.

 • 13. 
  Agendapunt:

Reactie op de motie van het lid Yesilgöz-Zegerius over het opstellen van een cyberverdedigingsprotocol (Kamerstuk 26643-753)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 8 oktober 2021

Reactie op de motie van het lid Yesilgöz-Zegerius over het opstellen van een cyberverdedigingsprotocol - 26643-786

Voorstel:

De commissie Digitale Zaken verzoeken de behandeling over te nemen.

 • 14. 
  Agendapunt:

Lijst van vragen en antwoorden over evaluatie Tweede Kamerverkiezing 17 maart 2021 (Kamerstuk 35165-40)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 oktober 2021

Beantwoording vragen commissie over evaluatie Tweede Kamerverkiezing 17 maart 2021 - 35165-43

Voorstel:

Agenderen voor het commissiedebat Evaluatie Tweede Kamerverkiezing d.d.

10 november 2021.

 • 15. 
  Agendapunt:

Discussienota Briefstemmen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 oktober 2021

Discussienota Briefstemmen - 35165-41

Voorstel:

Agenderen voor het commissiedebat Evaluatie Tweede Kamerverkiezing d.d.

10 november 2021.

 • 16. 
  Agendapunt:

Vervolg op parlementaire behandeling wetsvoorstel Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten (Kamerstuk 35 455)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 oktober 2021

Inzicht in verschillende soorten stembiljetten die in andere landen worden gebruikt - 35455-17

Voorstel:

Betrokken bij de stemmingen over het wetsvoorstel op 12 oktober jl..

 • 17. 
  Agendapunt:

Reactie op evaluatie Tweede Kamerverkiezing maart 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 oktober 2021

Reactie op evaluatie Tweede Kamerverkiezing maart 2021 - 35165-42

Voorstel:

Agenderen voor het commissiedebat Evaluatie Tweede Kamerverkiezing d.d.

10 november 2021.

 • 18. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met de invoering van een centrale voorziening ter ondersteuning van de colleges van burgemeester en wethouders bij het onderzoek of een persoon als ingezetene in de basisregistratie personen op een adres in de gemeente dient te worden ingeschreven alsmede naar de juistheid van de gegevens betreffende het adres van een ingezetene in de basisregistratie personen

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 19 maart 2021

Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met de invoering van een centrale voorziening ter ondersteuning van de colleges van burgemeester en wethouders bij het onderzoek of een persoon als ingezetene in de basisregistratie personen op een adres in de gemeente dient te worden ingeschreven alsmede naar de juistheid van de gegevens betreffende het adres van een ingezetene in de basisregistratie personen - 35772

Voorstel:

Aanmelden voor plenaire behandeling.

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 8 oktober 2021

Nota naar aanleiding van het verslag - 35772-6

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak:

Nota van wijziging - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 8 oktober 2021

Nota van wijziging - 35772-7

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 19. 
  Agendapunt:

Voortgangsrapportage domein Toegang

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 12 oktober 2021

Voortgangsrapportage domein Toegang - 26643-788

Voorstel:

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat E-id.

 • 20. 
  Agendapunt:

Appreciatie gewijzigd amendement-Omtzigt c.s. (Kamerstuk 3545514)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 12 oktober 2021

Appreciatie gewijzigd amendement-Omtzigt c.s. (Kamerstuk 35455-14) -35455-16

Voorstel:

Betrokken bij de stemmingen over het wetsvoorstel op 12 oktober jl..

 • 21. 
  Agendapunt:

Beleidsreactie op het CTIVD-rapport verstrekken van persoonsgegevens aan buitenlandse diensten met een verhoogd risicoprofiel

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 12 oktober 2021

Beleidsreactie op het CTIVD-rapport verstrekken van persoonsgegevens aan buitenlandse diensten met een verhoogd risicoprofiel - 29924-221

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor een commissiedebat IVD-aangelegenheden.

DEF

 • 22. 
  Agendapunt:

Reactie op AcICT-advies op de NOK-strategie van de Aanbesteding applicatiediensten Logius

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 13 oktober 2021

Reactie op AcICT-advies op de NOK-strategie van de Aanbesteding applicatiediensten Logius - 26643-787

Voorstel:

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Digitalisering.

 • 23. 
  Agendapunt:

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting) (Kamerstuk 35901)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 13 oktober 2021

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35901-4

Voorstel:

Betrokken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022.

 • 24. 
  Agendapunt:

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35925-B)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 13 oktober 2021

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35925-B-8

Voorstel:

Betrokken bij de vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2022.

 • 25. 
  Agendapunt:

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35925-VII)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 13 oktober 2021

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35925-VII-10

Voorstel:

Betrokken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022.

Voorstel:

Betrekken bij het wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel Wonen en ruimte d.d. 15 november 2021.

 • 26. 
  Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over tweede lezing initiatiefvoorstel wijziging van de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 24 februari

2021

Voorstel van wet van de leden Hammelburg, Bromet en De Hoop houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond - 35741

Voorstel:

Aanmelden voor plenaire behandeling.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 oktober 2021

Beantwoording vragen commissie over tweede lezing van het voorstel van wet van de leden Hammelburg, Bromet en De Hoop houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond - 35741-8

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 27. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de Nederlandse positie en inzet richting het Europees Parlement ten aanzien van het conceptvoorstel van het Europees Parlement inzake de wijziging van de Akte betreffende de rechtstreekse verkiezing van de leden van het

Europees Parlement (Kiesakte)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 oktober 2021

Reactie op verzoek commissie over de Nederlandse positie en inzet richting het Europees Parlement ten aanzien van het conceptvoorstel van het Europees Parlement inzake de wijziging van de Akte betreffende de rechtstreekse verkiezing van de leden van het Europees Parlement (Kiesakte) - 34361-15

Voorstel:

Noot:

Ter informatie.

De minister zegt toe dat op het moment dat het Europees Parlement een ontwerpwijziging van de Kiesakte vaststelt, het kabinet de Kamer zo spoedig mogelijk zal informeren over de Nederlandse positie en inzet.

Volgcommissie(s):

EU

 • 28. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Kamerstuk 33328) en het voorstel van wet van de leden Snels en Sneller tot wijziging van de Wet open overheid (Kamerstuk 35112)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 oktober 2021

Bekrachtiging van het voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Kamerstuk 33328) - 33328-41

Voorstel:

Noot:

Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Het kabinet zal zorg dragen voor een zo spoedig mogelijke bekrachtiging en plaatsing in het Staatsblad, waarna het moment van inwerkingtreding van de wet volgt uit artikel 10.3, eerste lid, van de Wet open overheid, te weten de eerste dag van de zevende kalendermaand na plaatsing in het Staatsblad, met uitzondering van de verplichtingen voor actieve openbaarmaking vervat in artikel 3.3, eerst en tweede lid Woo, die later en gefaseerd in werking zullen treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. De Kamer wordt uiterlijk begin 2022 per brief geïnformeerd over de wijze waarop deze fasering vorm krijgt.

 • 29. 
  Agendapunt:

Toezegging gedaan tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen met uw Kamer op 23 september 2021, over de maatregelen om de omloopsnelheid in de ambtelijke top te verlagen en de wijze waarop inhoudelijke kennis een rol speelt bij benoemingen in de top van het Rijk

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 oktober 2021

Toezegging gedaan tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen met uw Kamer op 23 september 2021, over de maatregelen om de omloopsnelheid in de ambtelijke top te verlagen en de wijze waarop inhoudelijke kennis een rol speelt bij benoemingen in de top van het Rijk - 31490-308

Voorstel:

Noot:

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Functioneren Rijksdienst. Gezien de omvangrijke agenda van dit ongeplande commissiedebat wordt de commissie in overweging gegeven dit debat te gaan inplannen. Mocht er bij de commissie behoefte zijn aan nadere informatie over de ABD dan is de directeur-generaal voor de ABD beschikbaar om individueel of in een technische briefing een toelichting te geven.

 • 30. 
  Agendapunt:

Stand van zaken over de uitvoering van de moties van de leden Marijnissen inzake een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 35510-21) en Klaver over opzetten van een algoritmeregister (Kamerstuk 35510-16)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 21 oktober 2021

Stand van zaken over de uitvoering van de moties van de leden Marijnissen inzake een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd en Klaver over opzetten van een algoritmeregister - 26643-790

Voorstel:

De commissie Digitale Zaken verzoeken de behandeling over te nemen.

 • 31. 
  Agendapunt:

Uitwerking Regeringscommissaris Informatiehuishouding

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 22 oktober 2021

Uitwerking Regeringscommissaris Informatiehuishouding - 29362-299

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Functioneren Rijksdienst. OCW

 • 32. 
  Agendapunt:

Versterking positie decentrale volksvertegenwoordigingen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 26 oktober 2021

Versterking positie decentrale volksvertegenwoordigingen - 35925-VII-14

Voorstel:

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie.

 • 33. 
  Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over het rapport over externe monitoring verbeterplan ProDemos (Kamerstuk 31475-26)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 26 oktober 2021

Antwoorden op vragen commissie over het rapport over externe monitoring verbeterplan ProDemos - 31475-27

Voorstel:

Ter bespreking.

 • 34. 
  Agendapunt:

Stand van zaken implementatie GRECO aanbevelingen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 26 oktober 2021

Stand van zaken implementatie GRECO aanbevelingen - 35925-VII-15

Voorstel:

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Integriteit openbaar bestuur.

 • 35. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp)

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 2 december 2020

Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp) - 35657

Voorstel:

Reeds aangemeld voor plenaire behandeling.

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 26 oktober 2021

Nota van wijziging - 35657-11

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 36. 
  Agendapunt:

Spreiding rijkswerkgelegenheid en evaluatie Rijkshuisvestingsstelsel voor kantoren en specialties

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 13 oktober 2021

Spreiding rijkswerkgelegenheid en evaluatie Rijkshuisvestingsstelsel voor kantoren en specialties - 31490-307

Voorstel:

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Functioneren Rijksdienst.

 • 37. 
  Agendapunt:

Banenafspraak en uitvoering van de motie van de leden Stoffer en Gijs van Dijk over de overheidspool breder inzetten voor mensen met een arbeidsbeperking (Kamerstuk 35570-XV-67)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 26 oktober 2021

Banenafspraak en uitvoering van de motie van de leden Stoffer en Gijs van

Dijk over de overheidspool breder inzetten voor mensen met een arbeidsbeperking (Kamerstuk 35570-XV-67) - 34352-227

Voorstel:

Betrokken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022.

 • 38. 
  Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de adviesaanvraag verdeelvoorstel herijkt gemeentefonds (Kamerstuk 35570-B-16)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 26 oktober 2021

Antwoorden op vragen commissie over de adviesaanvraag verdeelvoorstel herijkt gemeentefonds (Kamerstuk 35570-B-16) - 35925-B-9

Voorstel:

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie.

Volgcommissie(s):

FIN

 • 39. 
  Agendapunt:

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hoofdstuk VII), het gemeentefonds en het provinciefonds op 27 oktober 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 28 oktober 2021

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hoofdstuk VII), het gemeentefonds en het provinciefonds op 27 oktober 2021 - 2021Z18792

Voorstel:

Betrokken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022.

 • 40. 
  Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens het debat over de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 27 oktober 2021, over het risicoselectiesysteem van Toeslagen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 28 oktober 2021

Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens het debat over de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 27 oktober 2021, over het risicoselectiesysteem van Toeslagen - 2021Z18755

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Aangekondigde nadere informatie afwachten.

DiZa, FIN

 • 41. 
  Agendapunt:

Wonen en Ruimtelijke Ordening

Aanpak schimmelproblematiek

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 31 mei 2019

Aanpak schimmelproblematiek - 32847-523

Voorstel:

Noot:

Voor kennisgeving aannemen.

Aangehouden in de vorige procedurevergadering. Nb: deze brief zou aanvankelijk betrokken worden bij het op 6 juni 2019 door het lid Beckerman aangevraagde debat over vocht- en schimmelproblematiek in huurhuizen; de Kamer heeft op 6 april 2021 besloten dit onderwerp af te voeren van de Stand van werkzaamheden.

 • 42. 
  Agendapunt:

Landelijke monitor studentenhuisvesting 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 7 oktober 2021

Landelijke monitor studentenhuisvesting 2021 - 33104-29

Voorstel:

Betrekken bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Wonen en ruimte d.d. 15 november 2021.

Volgcommissie(s):

OCW

 • 43. 
  Agendapunt:

Reactie op de motie van het lid Grinwis over de eis dat 50% van te ontwikkelen woningen betaalbare huur- en koopwoningen is (Kamerstuk 35925-94)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 12 oktober 2021

Reactie op de motie van het lid Grinwis over de eis dat 50% van te ontwikkelen woningen betaalbare huur- en koopwoningen is (Kamerstuk 35925-94) - 32847-819

Voorstel:

Desgewenst betrokken bij de stemming over de motie Grinwis c.s. over de eis dat 50% van de te ontwikkelen woningen betaalbare huur- en koopwoningen is (TK 35925-94).

Noot:

De betreffende motie is tijdens het debat over de financiele beschouwingen op 7 oktober ingediend en tijdens stemmingen op 12 oktober jl. door de Kamer aangenomen.

 • 44. 
  Agendapunt:

Wettelijk stelsel certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (CO-stelsel)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 13 oktober 2021

Wettelijk stelsel certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (CO-stelsel) - 32757-183

Voorstel:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 18 november 2021 te 14.00 uur.

Noot:

In de brief wordt aangegeven dat invoering van een wettelijk stelsel certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties per 1 april 2022 niet haalbaar is en zal verschuiven naar 1 januari 2023.

 • 45. 
  Agendapunt:

Antwoord op de vraag van het lid Eerdmans, gesteld tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen van 22 en 23 september 2021, over hoeveel woningbouwcapaciteit de bouw van windmolens heeft gekost en gaat kosten

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 14 oktober 2021

Antwoord op de vraag van het lid Eerdmans, gesteld tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen van 22 en 23 september 2021, over hoeveel woningbouwcapaciteit de bouw van windmolens heeft gekost en gaat kosten -34682-87

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 46. 
  Agendapunt:

Evaluaties Nationaal Energiebespaarfonds en Subsidie energiebesparing eigen huis

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 oktober 2021

Evaluaties Nationaal Energiebespaarfonds en Subsidie energiebesparing eigen huis - 32847-820

Voorstel:

Agenderen voor een volgend commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving.

 • 47. 
  Agendapunt:

Reactie op uw verzoek commissie inzake brief A.C.S. Advocatenkantoor

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 oktober 2021

Reactie op verzoek commissie over de brief van A.C.S. Advocatenkantoor met betrekking tot de Huisvestingswet 2014 - 32847-821

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 48. 
  Agendapunt:

Toezegging, gedaan tijdens het commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving, over de proeftuin aardgasvrij in Hoogeveen en NOM-renovatie in Zoetermeer

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 26 oktober 2021

Toezegging, gedaan tijdens het commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving, over de proeftuin aardgasvrij in Hoogeveen en NOM-renovatie in Zoetermeer - 32847-822

Voorstel:

Desgewenst betrekken bij het tweeminutendebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving.

 • 49. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Wet van 7 juli 2021 tot wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Woningwet, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet en om de mogelijkheden voor tijdelijke huurovereenkomsten te verruimen (Stb. 2021, 425) (laten vervallen verruiming mogelijkheden voor tijdelijke huurovereenkomsten)

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 25 oktober 2021

Wijziging van de Wet van 7 juli 2021 tot wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Woningwet, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet en om de mogelijkheden voor tijdelijke huurovereenkomsten te verruimen (Stb. 2021, 425) (laten vervallen verruiming mogelijkheden voor tijdelijke huurovereenkomsten) - 35951

Voorstel:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 18 november 2021 te 14.00 uur.

 • 50. 
  Agendapunt:

Hypotheeknormen 2022

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 28 oktober 2021

Hypotheeknormen 2022 - 32847-823

Voorstel:

Betrekken bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Wonen en ruimte d.d. 15 november 2021.

Volgcommissie(s):

FIN, OCW

 • 51. 
  Agendapunt:

Overig

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 van het Ministerie van BZK, hoofdstukken Binnenlandse Zaken (VII), gemeentefonds (B) en provinciefonds (C) (Kamerstukken 35925-VII-B-C)

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 7 oktober 2021

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het gemeentefonds en het provinciefonds - 35925-VII-8

Voorstel:

Betrokken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022.

 • 52. 
  Agendapunt:
 
 • 52. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid De Hoop houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen ten behoeve van gelijke kansen in het onderwijs

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, H.E. de Hoop (PvdA) - 6 oktober 2021 Voorstel van wet van het lid De Hoop houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen ten behoeve van gelijke kansen in het onderwijs - 35924

Voorstel:

Aanhouden tot na ontvangst van het advies van de RvS en de reactie van de indiener daarop.

Noot:

Conform artikel 9.23 van het Reglement van Orde wordt een initiatiefwetsvoorstel pas in handen gesteld van een commissie (het startpunt van de behandeling van een initiatiefwetsvoorstel), nadat het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de schriftelijke reactie van de initiatiefnemer openbaar zijn gemaakt. Dit geeft invulling aan artikel 18, eerste lid, van de Wet op de Raad van State, op grond waarvan de behandeling van een initiatiefwetsvoorstel pas kan starten nadat de Afdeling advisering is gehoord. Besluitvorming over behandeling van deze initiatiefwet zal daarom pas plaatsvinden na ontvangst van het advies van de RvS en de reactie van de initiatiefnemers daarop.

De commissie OCW heeft echter laten weten dat zij graag het voortouw zou hebben bij de behandeling van dit initiatiefwetsvoorstel dat ziet op een verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen ten behoeve van gelijke kansen in het onderwijs. In beginsel worden alle grondwetswijzigingen behandeld door de commissie BiZa zodat zij kan toezien op de eenheid van de Grondwet. In dit geval verzoekt de commissie OCW tot het overnemen van het voortouw in verband met het voor deze commissie relevante onderwerp.

 • 53. 
  Agendapunt:

Brief Presidium inzake uitvoering motie Arib c.s. (Kamerstuk 35570, nr. 64)

Zaak:

Brief Kamer - voorzitter van het Presidium, V.A. Bergkamp (D66) - 17 september 2021

Brief Presidium inzake uitvoering motie Arib c.s. (Kamerstuk 35570, nr. 64) -2021Z15865

Voorstel:

Noot:

Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

De motie Arib c.s. verzoekt om jaarlijks een debat over de rechtsstaat te houden en daartoe voorbereidingen te treffen. Het Presidium heeft de commissie Binnenlandse Zaken verzocht de uitvoering van de motie ter hand te nemen. De commissiestaf is tijdens de procedurevergadering van 7 oktober verzocht, in afstemming met de indiener van de motie en de commissie

Justitie en Veiligheid, aan de commissie daartoe voorstellen te doen. Deze afstemming neemt nog enige tijd in beslag.

 • 54. 
  Agendapunt:

Nederlandse invulling raamwerk EU van beleidsmaatregelen voor de gelijkheid, inclusie en participatie van Roma en Sinti

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 30 september 2021

Nederlandse invulling raamwerk EU van beleidsmaatregelen voor de gelijkheid, inclusie en participatie van Roma en Sinti - 32824-344

Voorstel:

Agenderen voor het commissiedebat Discriminatie en racisme d.d. 15 december 2021.

Noot:

Tijdens de procedurevergadering van de commissie SZW is de suggestie gedaan deze brief ook te agenderen voor het commissiedebat Discriminatie en racisme.

Volgcommissie(s):

BiZa, J&V, OCW, VWS

 • 55. 
  Agendapunt:

Fiche: Mededeling Nieuw Europees Bauhaus

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 15 oktober 2021

Fiche: Mededeling Nieuw Europees Bauhaus - 22112-3215

Voorstel:

Betrekken bij het wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel Wonen en ruimte d.d. 15 november 2021.

Volgcommissie(s):

OCW, EU

 • 56. 
  Agendapunt:

Notitie van de rapporteurs Rajkowski (VVD) en Van Ginneken (D66) inzake de begroting Binnenlandse Zaken 2022

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.C.W. de Vos - 13 oktober 2021

Stafnotitie begroting Binnenlandse Zaken 2022 - 2021Z17856

Voorstel:

Desgewenst betrokken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022.

Voorstel:

Desgewenst betrokken bij de inbreng feitelijke vragen over de Kabinetsreactie op de notitie ICT-investeringen door de overheid van de commissie Digitale Zaken op 27 oktober jl..

Voorstel:

Desgewenst betrekken bij het wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel Wonen en ruimte d.d. 15 november 2021.

Volgcommissie(s):

KR, DiZa

 • 57. 
  Agendapunt:

Organisatie van de uitvoering: ’een goed begin is het halve werk'

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 26 oktober 2021

Organisatie van de uitvoering: *een goed begin is het halve werk' - 35387-5

Voorstel:

Betrekken bij het plenaire debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties 'Klem tussen balie en beleid'.

 • 58. 
  Agendapunt:

Brief van de leden Snels en Sneller ter aanbieding van de geactualiseerde versies van twee bijlagen die waren gevoegd bij de memorie van toelichting bij de Wijzigingswet Wet open overheid

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, B.A.W. Snels (GroenLinks)

 • 26 oktober 2021

Brief van de leden Snels en Sneller ter aanbieding van de geactualiseerde versies van twee bijlagen die waren gevoegd bij de memorie van toelichting bij de Wijzigingswet Wet open overheid - 35112-28

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Voor kennisgeving aannemen.

FIN

 • 59. 
  Agendapunt:

Stafnotitie invulling thema kennisagenda belemmeringen voor sneller bouwen

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.C.W. de Vos - 26 oktober 2021

Stafnotitie invulling thema kennisagenda belemmeringen voor sneller bouwen - 2021Z18551

Voorstel:

Overeenkomstig de in de stafnotitie voorgestelde onderzoeksopzet besluiten.

 • 60. 
  Agendapunt:

Kennismakingsgesprek met de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, Rabin Baldewsingh.

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - griffier, A.C.W. de Vos - 26 oktober 2021 Kennismakingsgesprek met de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, Rabin Baldewsingh, zodra het plan over de invulling van de functie gereed is. Dit Nationaal Programma bestaat uit meerjarige doelen en een jaarlijks actiedeel. - 2021Z18554

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Tijdens de procedurevergadering Binnenlandse Zaken van 7 oktober jl. heeft de commissie besloten tot het houden van een kennismakingsgesprek met de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR). De NCDR is op 15 oktober 2021 gestart. Het commissiedebat Discriminatie en racisme is ingepland op woensdag 15 december. Het is nu nog niet bekend of op dat moment het Nationaal Programma beschikbaar is. Dit Nationaal Programma bestaat uit meerjarige doelen en een jaarlijks actiedeel. Wenst de commissie het kennismakingsgesprek met de NCDR te plannen voorafgaand aan het commissiedebat van 15 december ongeacht of het Nationaal programma dan gereed is of wenst de commissie dit Nationaal Programma af te wachten en dan het gesprek te voeren?

 • 61. 
  Agendapunt:

Stafnotitie invulling thema kennisagenda wonen en zorg voor ouderen

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.C.W. de Vos - 26 oktober 2021

Stafnotitie invulling thema kennisagenda wonen en zorg voor ouderen -2021Z18565

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Overeenkomstig de in de stafnotitie voorgestelde onderzoeksopzet besluiten. VWS

 • 62. 
  Agendapunt:

Initiatiefnota van het lid Van Baarle over "Eeuwigdurende grafrust bereikbaar voor iedere Nederlander"

Zaak:

Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, S.R.T. van Baarle (DENK) - 27 oktober 2021 Initiatiefnota van het lid Van Baarle over "Eeuwigdurende grafrust bereikbaar voor iedere Nederlander" - 35952

Voorstel:

Een kabinetsreactie vragen op de initiatiefnota.

 • 63. 
  Agendapunt:

Lijst EU-voorstellen commissie BiZa

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - EU-adviseur, L.P. Middelkoop - 28 oktober 2021

Lijst EU-voorstellen commissie BiZa - 2021Z18724

Voorstel:

BNC-fiche afwachten.

 • 64. 
  Agendapunt:

Toegevoegde agendapunten*)

Deelname Gateway Review actieve openbaarmaking beslisnota's

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 29 oktober 2021

Deelname Gateway Review actieve openbaarmaking beslisnota's -2021Z19009

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

De commissie wordt in de brief gevraagd één lid voor te dragen ter deelname aan de Review. Met dit lid zal in de week van 6 december een individueel interview van 45 minuten worden gepland. De heer Sneller (D66) heeft reeds aangeven interesse te hebben.

 • 65. 
  Agendapunt:

Aanscherpen brandklasse gevels

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 29 oktober 2021

Aanscherpen brandklasse gevels - 28325-224

Voorstel:

Agenderen voor het commissiedebat Bouwregelgeving 'd.d. 11 november 2021

 • 66. 
  Agendapunt:

Toezending Eindrapport Nederlandse Self-Sovereign Identity ecosysteem: Een verkenning van het Nederlandse SSI speelveld, toekomstige ontwikkelrichtingen, impact op publieke waarden en de rol van de Nederlandse overheid

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 29 oktober 2021

Eindrapport Nederlandse Self-Sovereign Identity ecosysteem: Een verkenning van het Nederlandse SSI speelveld, toekomstige ontwikkelrichtingen, impact op publieke waarden en de rol van de Nederlandse overheid - 26643-791

Voorstel:

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat E-id.

 • 67. 
  Agendapunt:

Ontwerp koninklijk besluit Verlenging Tijdelijke wet verkiezingen covid-19

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 29 oktober 2021

Ontwerp koninklijk besluit Verlenging Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 -35590-28

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

De overlegging aan uw Kamer van het ontwerp van het koninklijk besluit geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 30, vierde lid, van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19) en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het zal worden vastgesteld. Op grond van de aangehaalde bepaling kan het koninklijk besluit kan niet eerder inwerking treden dan op 27 november 2021.

 • 68. 
  Agendapunt:

Afschrift van de brief aan de krimpregio's over de eenmalige verlenging van de middelen die zij aanvullend op de algemene uitkering ontvangen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 1 november 2021

Afschrift van de brief aan de krimpregio's over de eenmalige verlenging van de middelen die zij aanvullend op de algemene uitkering ontvangen - 35925-B-12

Voorstel:

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie.

 • 69. 
  Agendapunt:

Voortgangsbrief Omgevingswet oktober 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 1 november 2021

Voortgangsbrief Omgevingswet oktober 2021 - 2021Z19140

Voorstel:

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Omgevingswet

 • 70. 
  Agendapunt:

Rapport Toezicht Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 2 november 2021

Rapport Toezicht Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 2020 -2021Z19219

Voorstel:

Betrekken bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Wonen en ruimte d.d. 15 november 2021.

 • 71. 
  Agendapunt:

Planning der werkzaamheden

Debatten en dertigledendebatten op BIZA-terrein

9, 10 en 11 november 2021 (week 45)

 • 35 261 (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

30 november, 1 en 2 december 2021 (week 48)

 • 35 786 (Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling)

7,    8 en 9 december 2021 (week 49)

 • Tweeminutendebat Volkshuisvestelijke en ruimtelijke ordeningsaspecten (CD d.d. 16/09)
 • Tweeminutendebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving (CD d.d. 06/10)
 • Tweeminutendebat Leefbaarheid en veiligheid (CD d.d. 07/10)
 • 35 657 (Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp)
 • 35 741 (Voorstel van wet van de leden Hammelburg, Bromet en De Hoop houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond)
 • 35 785 (Verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal)
 • 35 787 (Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt)

-35 789 (Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure))

Te agenderen debatten

 • 8. 
  Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties 'Klem tussen balie en beleid' (Van der Plas)
 • 14. 
  Debat over het conceptbesluit dat huiseigenaren verplicht tot het nemen van energiemaatregelen (Koerhuis) (minister BZK)

Dertigledendebatten

 • 14. 
  Dertigledendebat over de strijd om de ruimte in Nederland (Geurts) (minister BZK)
 • 15. 
  Dertigledendebat over de overstap van een bewindspersoon naar een lobbyorganisatie (Van Baarle) (minister BZK)
 • 72. 
  Agendapunt:

Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

do 04-11-2021 14.00 - 15.30 Rondetafelgesprek Buitenlandse investeerders op de Nederlandse woningmarkt (tot nader order uitgesteld) do 04-11-2021 16.00 - 17.00 Rondetafelgesprek Uithuiszettingen van inwoners recreatiewoningen

wo 10-11-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Renovatie Binnenhof

wo 10-11-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Evaluatie Tweede Kamerverkiezing

do 11-11-2021 10.00 - 10.45 Gesprek met de Nationale ombudsman do 11-11-2021 14.00 - 16.30 Commissiedebat Bouwregelgeving ma 15-11-2021 10.00 - 16.30 Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel wonen en ruimte (hoofdstuk VII)

do 18-11-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

do 18-11-2021 15.30 - 16.45 Gesprek met de Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU) over het rapport "Klem tussen balie en beleid'' do 18-11-2021 17.00 - 18.00 Technische briefing door het ministerie van Binnenlandse Zaken over het werkprogramma publieke dienstverlening wo 24-11-2021 13.00 - 16.30 Rondetafelgesprek Etnisch profileren do 02-12-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

do 02-12-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Woningbouwopgave wo 08-12-2021 15.00 - 17.30 Rondetafelgesprek Het Nederlands slavernijverleden

wo 15-12-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Discriminatie en racisme do 16-12-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

 • 73. 
  Agendapunt:    Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Gesprek Kennismakingsgesprek met de Nationale ombudsman (geannuleerd, was gepland op 23 juni 2021)

Commissiedebat Aanstellingwijze burgemeester Commissiedebat AO over o.a. gezichtsbedekkende kleding Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie (tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) ( Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken)

Commissiedebat BRP

Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging Commissiedebat Digitale Nalatenschap Commissiedebat Digitalisering Commissiedebat E-id

Rondetafelgesprek Financiële positie gemeenten (voorstel volgt) Commissiedebat Functioneren Rijksdienst

Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot het najaar uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking Commissiedebat Huis voor Klokkenluiders

Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: "De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur"

Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen

Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)

Commissiedebat Integriteit openbaar bestuur Commissiedebat Nationaal actieplan mensenrechten Commissiedebat Nog te bepalen commissiedebat (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)?)

Commissiedebat NOVI Commissiedebat Omgevingswet

Commissiedebat Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen (na zomerreces, na ontvangt toegezegde aanvullende informatie)

Commissiedebat Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen)

Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)

 • 74. 
  Agendapunt:
 • 75. 
  Agendapunt: Noot:

Voortzetting Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Commissiedeba tRechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit commissiedebat, desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen)

Commissiedebat Rijksvastgoed

Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'

Commissiedebat Sociaal Domein (herijking Gemeentefonds)

Commissiedebat Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Commissiedebat Staatscommissie parlementair stelsel Rondetafelgesprek Veiligheid stadions en andere publieke gebouwen (dit rondetafelgesprek is tot nader order uitgesteld totdat het onderzoeksrapport van de OvV over het instorten van het AZ-dak is gepubliceerd) Commissiedebat Warmtefonds en energiebesparing Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld) Commissiedebat Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Commissiedebat Wet normering topinkomens Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging Commissiedebat Woningcorporaties

Rondvraag

Geen agendapunten Besloten gedeelte

Voorstel Benoemingscommissie voor plv. leden van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)

De Benoemingscommissie, bestaande uit de leden Leijten (SP), Rajkowski (VVD) en Van Ginneken (D66), doet een voorstel aan de commissie Binnenlandse Zaken voor een voordracht aan de Kamer. Er zal staande de vergadering een toelichting worden gegeven.

Griffier:

Activiteitnummer:

A.C.W. de Vos 2021A02499

20


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.