Motie Futselaar c.s. over waarborgen dat onderwijsgeld niet weglekt naar particuliere bureaus - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

Deze motie i is onder nr. 201 toegevoegd aan wetsvoorstel 35570 VIII - Vaststelling begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021; Motie; Motie van het lid Futselaar c.s. over waarborgen dat onderwijsgeld niet weglekt naar particuliere bureaus
Document­datum 25-02-2021
Publicatie­datum 25-02-2021
Nummer KST35570VIII201
Kenmerk 35570 VIII, nr. 201
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-2021

35 570 VIII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

Nr. 201

MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 februari 2021 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het onderwijs nog altijd kampt met een fors personeelstekort;

overwegende dat de tijdelijke extra investeringen uit het nationaal plan ertoe kunnen leiden dat particuliere bijlesaanbieders en andere commerciële instellingen een extra verdienmodel zien;

verzoekt de regering, in de verdere uitwerking van het nationaal plan extra waarborgen in te bouwen om te voorkomen dat onderwijsgeld weglekt naar particuliere bureaus,

en gaat over tot de orde van de dag.

Futselaar

Kwint

Westerveld

kst-35570-VMI-201 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 570 VIII, nr. 201


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.