Besluitenlijst procedurevergadering donderdag 8 oktober 2020

1.

Kerngegevens

Officiële titel Besluitenlijst procedurevergadering donderdag 8 oktober 2020
Document­datum 08-10-2020
Publicatie­datum 08-10-2020
Kenmerk 2020A03386 10
Commissie(s) Binnenlandse Zaken (BIZA)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 8 oktober 2020

Voortouwcommissie:    vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

 

Volgcommissie(s):

DEF

i.v.m. agendapunt

2

 

I&W

i.v.m. agendapunt

12

 

KR

i.v.m. agendapunt

15

Document:    Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 8

oktober 2020

Brievenlijst

 • 1. 
  Agendapunt:    Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)

Algemene Zaken

Geen agendapunten Binnenlandse Zaken

 • 2. 
  Agendapunt:    Beleidsreactie CTIVD onderzoeken passagiersgegevens en verwerving

bulkdata door bevoegdheid tot binnendringen

Zaak:    Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.

Ollongren - 22 september 2020

Beleidsreactie CTIVD onderzoeken passagiersgegevens en verwerving bulkdata door bevoegdheid tot binnendringen - 29924-203 Besluit:    Agenderen voor een algemeen overleg IVD

Besluit:    Gesprek met CTIVD plannen

Volgcommissie(s):    DEF

 • 3. 
  Agendapunt:    Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal over de

motie-Lintmeijer inzake directe democratie (Kamerstuk 34854-N)

Zaak:    Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.

Ollongren - 24 september 2020

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal over de motie-Lintmeijer inzake directe democratie (Kamerstuk 34854-N) - 2020Z17076 Besluit:    Agenderen voor begrotingsbehandeling BZK (VII)

 
 • 4. 
  Agendapunt:

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen (Besluit BRP) in verband met het aanwijzen van de werkzaamheden van een werkgever zijnde een privaatrechtelijke rechtspersoon van buitengewoon opsporingsambtenaren en van de werkzaamheden van de gezaghebber van een openbaar lichaam als door derden verrichte werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 25 september 2020

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen (Besluit BRP) in verband met het aanwijzen van de werkzaamheden van een werkgever zijnde een privaatrechtelijke rechtspersoon van buitengewoon opsporingsambtenaren en van de werkzaamheden van de gezaghebber van een openbaar lichaam als door derden verrichte werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang - 27859-147

Besluit:

Noot:

Voor kennisgeving aangenomen.

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure zoals neergelegd in artikel 3.3, vierde lid, van de Wet basisregistratie personen en biedt de Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd.

 • 5. 
  Agendapunt:

Voortgangsrapportage Digitale Toegang

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 28 september 2020

Voortgangsrapportage Digitale Toegang - 26643-711

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Digitalisering dd. 10 december 2020

 • 6. 
  Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over verkiezingen met inachtneming van COVID-19 (Kamerstukken 35165 en 25295-25)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 2 oktober 2020

Beantwoording vragen commissie over verkiezingen met inachtneming van COVID-19 (Kamerstukken 35165 en 25295-25) - 35165-26

Besluit:

Desgewenst betrekken bij de behandeling van wetsvoorstel Tijdelijke regels omtrent verkiezingen in verband met covid-19 (Tijdelijke wet verkiezingen covid-19) (35590)

 • 7. 
  Agendapunt:

Wonen en Ruimtelijke Ordening

NHG borgtochtprovisie en kostengrens per 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 24 september 2020

NHG borgtochtprovisie en kostengrens per 2021 - 32847-682

Besluit:

Agenderen voor het wetgevingsoverleg Wonen en Ruimtelijke ordening d.d. 9 november 2020

 • 8. 
  Agendapunt:

Stand van zaken Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 28 september 2020

Stand van zaken Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving - 32813-570

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving

 • 9. 
  Agendapunt:

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over nadere vragen over tijdpad betreffende toezending informatie inzake stelselherziening omgevingsrecht

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 28 september 2020

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over nadere vragen over tijdpad betreffende toezending informatie inzake stelselherziening omgevingsrecht -33118-156

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Omgevingswet d.d. 28 oktober 2020

 • 10. 
  Agendapunt:

Uitstel reactie op een drietal moties inzake woningbouw Flevoland en Almere

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 29 september 2020

Uitstel toezending reactie op een drietal moties inzake woningbouw Flevoland en Almere - 32847-683

Besluit:

Noot:

Voor kennisgeving aangenomen.

In verband met de verwerking van de uitkomsten van een bestuurlijk overleg op 6 oktober 2020 en afstemming daarover, komt de minister van BZK spoeidig daarna met een brief over de aanpak van mogelijke grootschalige woningbouw in Flevoland.

 • 11. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie inzake voortgang Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting (Kamerstuk 33104-24)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 29 september 2020

Antwoorden op vragen commissie inzake voortgang Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting - 33104-25

Besluit:

Agenderen voor het wetgevingsoverleg Wonen en Ruimtelijke ordening d.d. 9 november 2020

Besluit:

Tweede rappelbrief sturen aan minister BZK inzake voortgang actieplan seniorenwoningen, voor het WGO Wonen op 9 november 2020

 • 12. 
  Agendapunt:

Voortgang circulair bouwen, beantwoording vragen, uitvoering moties

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 29 september 2020

Voortgang circulair bouwen, beantwoording vragen, uitvoering moties - 32852131

Besluit:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het algemeen overleg Bouwen op 9 december 2020

I&W

 • 13. 
  Agendapunt:

Bepalingsmethode geluid warmtepompen en airco's/TNO-onderzoek breedplaatvloeren

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 1 oktober 2020

Bepalingsmethode geluid warmtepompen en airco's/TNO-onderzoek breedplaatvloeren - 32757-173

Besluit:

Agenderen voor een algemeen overleg Bouwregelgeving

 • 14. 
  Agendapunt:

Overig

Brief van het Presidium over vaststelling van de financiële bijdrage aan de stichtingen van de fracties, voorzien van verantwoordingen en controleverklaringen, voor het jaar 2019

Zaak:

Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 23 september 2020

Besluit:

Brief van het Presidium over vaststelling van de financiële bijdrage aan de stichtingen van de fracties, voorzien van verantwoordingen en controleverklaringen, voor het jaar 2019 - 23686-30

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 15. 
  Agendapunt:

Aandachtspunten bij de ontwerpbegrotingen 2021 van het Ministerie van BZK, Binnenlandse Zaken (VII), gemeentefonds (B) en provinciefonds (C)

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene

Rekenkamer, A.P. Visser - 24 september 2020

Aandachtspunten bij de ontwerpbegrotingen 2021 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het gemeentefonds en het provinciefonds - 35570-VII-6

Besluit:

Betrekken bij de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2021 Binnenlandse Zaken, Gemeentefonds, Provinciefonds

Volgcommissie(s):

KR

 • 16. 
  Agendapunt:

Stafnotitie opzet beleidsdoorlichting begrotingsartikel 6.6 Hoofdstuk VII Rijksbegroting

Zaak:

Stafnotitie - griffier, C.J.M. Roovers - 1 oktober 2020

Stafnotitie opzet beleidsdoorlichting begrotingsartikel 6.6 Hoofdstuk VII Rijksbegroting - 2020Z17684

Besluit:

De commissie besluit de vragen uit de stafnotitie, eventueel aangevuld met vragen vanuit de fracties, via een commissiebrief aan de Staatssecretaris van BZK voor te leggen.

 • 17. 
  Agendapunt:

Toegevoegde agendapunten

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35570-I)

Zaak:

Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 2 oktober

2020

Besluit:

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35570-I-4

Agenderen voor de begrotingsbehandeling 2021, Hoofdstuk I, De Koning.

 • 18. 
  Agendapunt:

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35570-III)

Zaak:

Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 2 oktober

2020

Besluit:

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35570-III) - 35570-III-4

Agenderen voor de begrotingsbehandeling 2021, Hoofdstuk IIIA, Algemene Zaken.

 • 19. 
  Agendapunt:

Reactie op vragen gesteld tijdens het algemeen overleg over digitalisering, over Citrix

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 5 oktober 2020

Reactie op vragen, gesteld tijdens het algemeen overleg over digitalisering van

1 juli 2020, over Citrix - 26643-712

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Digitalisering op 10 december 2020

 • 20. 
  Agendapunt:

Tijdelijke regels omtrent verkiezingen in verband met covid-19 (Tijdelijke wet verkiezingen covid-19)

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 2 oktober 2020

Tijdelijke regels omtrent verkiezingen in verband met covid-19 (Tijdelijke wet verkiezingen covid-19) - 35590

Besluit:

Inbrengdatum voor het verslag is (via emailprocedure) vastgesteld op vrijdag 9 oktober 2020 te 14.00 uur

 • 21. 
  Agendapunt:

Voorlichting over stemwaardebepaling kiescollege

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 5 oktober 2020

Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over stemwaardebepaling kiescollege - 35418-8

Besluit:

Minister BZK verzoeken om nadere informatie over het kabinetsbeleid ter zake n.a.v. de behandeling van de wetsvoorstellen 35418 en 35419 in de EK.

 • 22. 
  Agendapunt:

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar

2021

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 5 oktober 2020

Verslag houdende een vraag en een antwoord - 35570-IIA-4

Besluit:

Agenderen voor de behandeling begrotingsstaat van de Staten-Generaal 2021, Hoofdstuk IIA , indien hierover een plenair debat plaatsvindt..

 • 23. 
  Agendapunt:

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35570-IIB)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 5 oktober 2020

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35570-IIB-4

Besluit:

Agenderen voor de behandeling begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2021, Hoofdstuk IIB, indien hierover een plenair debat plaatsvindt..

 • 24. 
  Agendapunt:

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35570-VII)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 5 oktober 2020

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35570-VII-7

Besluit:

Agenderen voor de begrotingsbehandeling 2021, Hoofdstuk VII, Binnenlandse Zaken.

 • 25. 
  Agendapunt:

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35570-B)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 5 oktober 2020

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35570-B-6

Besluit:

Agenderen voor de begrotingsbehandeling 2021, Hoofdstuk VII, Binnenlandse Zaken, en de Fondsen B en C.

 • 26. 
  Agendapunt:

Nader rapport inzake het op eigen initiatief uitgebrachte advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 5 oktober 2020

Nader rapport inzake het op eigen initiatief uitgebrachte advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid -35570-47

Besluit:

Agenderen voor het plenaire debat over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid, aangevraagd door het lid Van Gent

 • 27. 
  Agendapunt:

Tussentijdse evaluatie Programma aardgasvrije wijken

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 5 oktober 2020

Tussentijdse evaluatie Programma aardgasvrije wijken - 32847-684

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving d.d. 12 oktober 2020

Planning der werkzaamheden

 • 28. 
  Agendapunt:    Debatten en dertigledendebatten op BIZA terrein

8, 9 en 10 oktober (week 41)

 • Begroting Koning (I) en Algemene Zaken (III)
 • 35 397 (Voorstel van wet van de leden Van den Bosch en Van der Molen tot wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het laten vervallen van het verplicht voorzitterschap door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden van raads-, staten- en eilandsraadscommissies)

13, 14 en 15 oktober (week 42)

 • Begroting Binnenlandse Zaken (VII)

27, 28 en 29 oktober (week 44)

 • 35 261 (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)
 • 35 202-(R2126) (Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie)

1,    2 en 3 december (week 49)

 • stemmingen over alle begrotingen
 • Burgerinitiatief "Stop de Hondenbelasting" (35 569, nr. 1)

15, 16 en 17 december (week 51)

 • 35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

Te agenderen debatten

 • 2. 
  Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (staatssecretaris BZK)
 • 11. 
  Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (minister JV, minister BZK)
 • 21. 
  Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) (minister RB, staatssecretaris BZK)
 • 22. 
  Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid (Middendorp) (minister BZK)
 • 27. 
  Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (minister BZK)
 • 49. 
  Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (minister BZK)
 • 63. 
  Debat over het aantal daklozen in Nederland (Smeulders) (minister BZK, staatssecretaris VWS)
 • 69. 
  Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp)

(staatssecretaris BZK)

 • 101. 
  Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg (Agema) (minister VWS, minister BZK)
 • 115. 
  Debat over de wooncrisis en de betaalbaarheid van woningen (Smeulders) (minister BZK)
 • 118. 
  Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (minister BZK)
 • 121. 
  Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (minister BZK)
 • 130. 
  Debat over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (Van Gent) (minister BZK)
 • 134. 
  Debat over het PBL rapport over het woonlastenneutraal verduurzamen van koopwoningen (Van der Lee) (minister BZK, minister EZK)

Dertigledendebatten

 • 2. 
  Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (minister BZK)
 • 4. 
  Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (minister BZK)
 • 32. 
  Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan)

(minister BZK) 59. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (minister BZK)

 • 64. 
  Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (minister BZK)
 • 76. 
  Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (minister BZK)

Besluit: de staf zal navragen wanneer het voorstel van wet van de leden Van den Bosch en Van der Molen tot wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het laten vervallen van het verplicht voorzitterschap door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden van raads-, staten- en eilandsraadscommissies plenair zal worden behandeld

 • 29. 
  Agendapunt:    Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

do 08-10-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers onder meer in verband met de harmonisering van het partnerpensioen en het wezenpensioen met de regelingen voor het overheidspersoneel alsmede tot wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen, de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman, de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement, de Gemeentewet en de Provinciewet betreffende de rechtspositie van politieke ambtsdragers, en aanpassing van de Wet privatisering ABP (Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2021) (TK 35548) do 08-10-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (uitvoering verordening identiteitskaarten) (TK 35552-(R2148)) ma 12-10-2020 15.00 - 19.00 Algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving

wo 28-10-2020 10.00 - 12.30 Algemeen overleg Desinformatie en digitale inmenging

wo 28-10-2020 16.00 - 19.00 Algemeen overleg Omgevingswet do 29-10-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

do 29-10-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen (TK 35513)

do 29-10-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Stand van zaken

Basisregistratie Personen (BRP) (TK 27859-146)

do 05-11-2020 12.00 - 13.00 Gesprek Nationale ombudsman

ma 09-11-2020 16.00 - 20.00 Wetgevingsoverleg Begroting Wonen/RO

do 12-11-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor

Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

wo 18-11-2020 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Rijksdienst

do 26-11-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor

Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

wo 09-12-2020 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Bouwen

do 10-12-2020 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Digitalisering

do 10-12-2020 12.30 - 13.30 Procedurevergadering commissie voor

Binnenlandse Zaken

do 17-12-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Besluit: De commissie besluit om het WGO Wonen/RO op 9 november a.s. zo mogelijk met 2 uur te verlengen.

 • 30. 
  Agendapunt:    Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester Werkbezoek AIVD

Algemeen overleg AO over o.a. gezichtsbedekkende kleding

Algemeen overleg Bestuurlijke organisatie en democratie (tot nader order

uitgesteld)

Algemeen overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) ( Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken)

Algemeen overleg Bouwregelgeving Algemeen overleg BRP

Algemeen overleg Discriminatie (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg E-id

Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot het najaar uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg Huis voor Klokkenluiders

Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: "De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur"

Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (TK 35232) Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen

Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)

Algemeen overleg IVD

Algemeen overleg Nog te bepalen algemeen overleg (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)?)

Algemeen overleg Notitie varianten tussentijdse raadsontbinding (apart AO vóór de begrotingsbehandeling BiZa, eind sept / begin okt)

Algemeen overleg Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen (na zomerreces, na ontvangt toegezegde aanvullende informatie)

Algemeen overleg Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen) Hoorzitting / rondetafelgesprek Positie en (democratische) legitimatie van regionale samenwerkingsverbanden in Nederland Gesprek Raad voor het openbaar bestuur

Algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit algemeen overleg, desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen)

Algemeen overleg Renovatie Binnenhof Algemeen overleg Rijksvastgoed

 • 31. 
  Agendapunt:    Voortzetting Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

Hoorzitting / rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'

Algemeen overleg Sociaal Domein

Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus) Hoorzitting / rondetafelgesprek Veiligheid stadions en andere publieke gebouwen (dit rondetafelgesprek is tot nader order uitgesteld totdat het onderzoeksrapport van de OvV over het instorten van het AZ-dak is gepubliceerd)

Algemeen overleg Volkshuisvestelijke en de ruimtelijk ordeningsaspecten m.b.t. het standplaatsenbeleid, vakantieparken en handhaving kraakverbod Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld) Algemeen overleg Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Algemeen overleg Wet normering topinkomens

Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging Algemeen overleg Woningcorporaties

 
 • 32. 
  Agendapunt:

Rondvraag

Voorstel van de leden Özütok (GL), Paternotte (D66) en Kuiken (PvdA) om een rondetafelgesprek te houden over racisme en discriminatie

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, N. Özütok (GroenLinks) - 25 juni 2020

Voorstel van de leden Özütok (GL), Paternotte (D66) en Kuiken (PvdA) om een rondetafelgesprek te houden over racisme en discriminatie - 2020Z12180

Besluit:

De commissie stemt in met het inplannen van het rondetafelgesprek discriminatie en racisme; via een emailprocedure zullen fracties in de gelegenheid worden gesteld op het onderhavige voorstel te reageren tot uiterlijk woensdag 14 oktober a.s.

 • 33. 
  Agendapunt:

Verzoek van de leden Van Eijs (D66) en Middendorp (VVD) om de staatssecretaris van BZK een reactie te vragen op het artikel 'Kamer wil binnenhof alleen verlaten voor coronaproof gebouw, Knops boos' van 6 oktober jl. In het bijzonder de volgende aandachtspunten: 1. in hoeverre is de nieuwe locatie corona-proof, 2. d stand van zaken rondom de stikstofproblematiek, 3. de mogelijkheid tot het houden van een werkbezoek met de commissie BZK aan de nieuwe locatie

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.M. van Eijs (D66) - 8 oktober 2020

Verzoek van de leden Van Eijs (D66) en Middendorp (VVD) om de staatssecretaris van BZK een reactie te vragen op het artikel 'Kamer wil binnenhof alleen verlaten voor coronaproof gebouw, Knops boos' van 6 oktober jl. Een reactie wordt gevraagd ten aanzien van in het bijzonder de volgende aandachtspunten: 1. in hoeverre is de nieuwe locatie corona-proof, 2. de stand van zaken rondom de stikstofproblematiek, 3. de mogelijkheid tot het houden van een werkbezoek met de commissie BZK aan de nieuwe locatie -2020Z18309

Besluit:

De commissie stemt in met het verzoek om de staatssecretaris van BZK een reactie te vragen op het artikel van 6 oktober jl.

Besloten gedeelte

Geen agendapunten

Griffier:

C.J.M. Roovers

Activiteitnummer:

2020A03386

10


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.