Motie Tielen c.s. over een aan werkgevers en werknemers gelijkwaardige positie voor zelfstandigen - Zelfstandig ondernemerschap

Deze motie i is onder nr. 231 toegevoegd aan dossier 31311 - Zelfstandig ondernemerschap.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Zelfstandig ondernemerschap; Motie; Motie van het lid Tielen c.s. over een aan werkgevers en werknemers gelijkwaardige positie voor zelfstandigen
Document­datum 02-07-2020
Publicatie­datum 02-07-2020
Nummer KST31311231
Kenmerk 31311, nr. 231
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-2020

31 311

Zelfstandig ondernemerschap

Nr. 231

MOTIE VAN HET LID TIELEN C.S.

Voorgesteld 2 juli 2020 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de ruim 1,3 miljoen zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) een substantieel deel uitmaken van onze arbeidsmarkt;

constaterende dat zzp'ers formeel geen positie hebben bij onderhandelingen en besluitvorming over beleid en wet- en regelgeving met betrekking tot sociale zekerheid, werkgelegenheid en fiscaliteit;

overwegende dat er vooral óver en weinig mét zelfstandigen wordt gesproken over deze onderwerpen;

verzoekt de regering, om in overleg met de sociale partners ervoor te zorgen dat zelfstandigen een eigenstandige en aan werkgevers en werknemers gelijkwaardige positie in kunnen nemen in de polder,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tielen

Palland

Van Weyenberg

kst-31311-231 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2020

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 31 311, nr. 231


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.