Drie voorstellen eerste lezing grondwetswijziging ingediend

dinsdag 24 maart 2020, 8:29

DEN HAAG (PDC i) - Bij de Tweede Kamer zijn drie wetsvoorstellen tot wijziging van de Grondwet (eerste lezing) ingediend. Het betreft ten eerste de herzieningsprocedure voor de Grondwet die in artikel 137 i geregeld is. Daarnaast wil het kabinet dat er een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege komt voor de Eerste Kamerverkiezing zoals geregeld in artikel 55 i. Tenslotte stelt de regering voor enkele uitgewerkte additionele artikelen te laten vervallen.

De wijziging van de procedure houdt in dat de verplichte ontbinding na aanvaarding van een overwegingswet vervalt. Kamerontbinding bij belangrijke wijzigingen blijft mogelijk. De tweede lezing moet wel door een nieuwe gekozen Tweede Kamer geschieden. Het voorstel vervalt als die Kamer gedurende haar zittingsperiode geen besluit neemt over het voorstel.

De Staatscommissie parlementair stelsel i wilde dat de tweede lezing in de Verenigde Vergadering i zou plaatsvinden. Daardoor neemt het gewicht van de stem van de Eerste Kamer af. Het kabinet heeft daarover (nog) geen voorstel ingediend.

Bron: Kamerstukken 35.417, 35.418 en 35.419