Brief regering; Kostenonderzoek paramedische zorg - Eerstelijnszorg

Deze brief is onder nr. 79 toegevoegd aan dossier 33578 - Eerstelijnszorg.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Eerstelijnszorg; Brief regering; Kostenonderzoek paramedische zorg
Document­datum 19-03-2020
Publicatie­datum 23-03-2020
Nummer KST3357879
Kenmerk 33578, nr. 79
Commissie(s) Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

33 578

Eerstelijnszorg

Nr. 79

BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 maart 2020

Met deze brief informeer ik u over het recent afgeronde kostenonderzoek paramedische zorg dat partijen in het kader van de Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg 2019-2022 hebben laten uitvoeren.

In juni 2019 heb ik samen met paramedische beroepsgroepen1, de Patiëntenfederatie en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) de Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg 2019-2022 ondertekend (Kamerstuk 33 578, nr. 67). Een van de afspraken was dat partijen een kostenonderzoek laten uitvoeren. De beroepsgroepen en ZN zijn voor dit onderzoek gezamenlijk opdrachtgever geweest. Zij hebben het onderzoek laten uitvoeren door Gupta Strategists. Dit onderzoek is op 3 maart jl. opgeleverd en zend ik u als bijlage bij deze brief2.

Het rapport bestaat, zoals afgesproken, uit verschillende onderdelen:

  • Een kostprijsonderzoek. Hierin worden zowel de werkelijke kosten en productiviteit in 2018 als een normatieve benadering van kosten en productiviteit beschreven.
  • De impact van tariefstijging op de premie en dekking van basis- en aanvullende verzekering.
  • Samenhang tussen kosten, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de paramedische zorg.
  • Een doorkijk naar een mogelijke toekomst.

Ik heb met de partijen van de bestuurlijke afspraken besproken hoe zij dit rapport gaan gebruiken. Partijen hebben mij daarbij herbevestigd volledig

1    Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Paramedisch Platform Nederland (PPN) en Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF). Onder PPN vallen: Ergotherapie Nederland (EN), Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH), Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM).

2    Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

kst-33578-79 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2020

achter de eerder gemaakte bestuurlijke afspraken te staan. Hierin is opgenomen:

«Met betrekking tot het kostprijsonderzoek zullen zorgverzekeraars de uitkomsten ter harte nemen. De beroepsgroepen op hun beurt zullen zich maximaal inspannen voor een doelmatige en efficiënte zorgverlening om zodoende de zorg betaalbaar te houden.»

Partijen vinden het rapport goed bruikbaar en geven aan dat dit rapport mogelijkheden en aandachtspunten schetst die ingezet zullen worden voor het opstellen van een gezamenlijke werkagenda, waarvan de contouren voor 1 juni 2020 bekend zullen zijn. Deze werkagenda zal passen binnen de reeds gemaakte Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg 2019-2022. Partijen benadrukken dat deze werkagenda voor iedereen in Nederland van belang is om te komen tot een toekomstbestendige paramedische zorg. Op basis van de werkagenda zullen partijen samenhangende afspraken maken over een passende en toekomstbestendige tariefontwikkeling, kwaliteit, innovatie en betaalbaarheid. Daarbij zullen zij keuzes maken die in het belang zijn van de patiënt en van de kwaliteit van zorg.

Ik ben blij dat er een rapport ligt dat handvatten biedt om vervolgafspraken te maken. Het rapport bevat veel aanbevelingen die naadloos aansluiten bij de reeds gemaakte bestuurlijke afspraken. Het is goed dat partijen hebben uitgesproken op korte termijn een vertaalslag te maken naar een concrete werkagenda. Het bestuurlijk overleg paramedische zorg zal de voortgang hiervan bewaken.

De Minister voor Medische Zorg,

B.J. Bruins

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 33 578, nr. 79 2


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.