EU-begroting: versterking van de culturele en creatieve sectoren in Europa

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op woensdag 30 mei 2018.

Voor de volgende langetermijnbegroting van de EU 2021-2027 stelt de Europese Commissie i voor de financiering voor Creatief Europa, het programma ter ondersteuning van de Europese culturele en creatieve sectoren en audiovisuele werken, te verhogen tot 1,85 miljard euro.

Vicevoorzitter Andrus Ansip i, verantwoordelijk voor de digitale eengemaakte markt, licht toe: "De digitale omgeving heeft ons culturele landschap veranderd, waarbij nieuwe uitdagingen en kansen ontstaan voor de Europese culturele en creatieve sectoren. Wij willen dat auteurs, makers en producenten in de EU optimaal gebruik kunnen maken van deze nieuwe digitale mogelijkheden."

Tibor Navracsics i, commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongerenzaken en Sport, legt uit: "Cultuur heeft altijd centraal gestaan in het Europese project. Het is wat mensen bij elkaar brengt. De culturele en creatieve sectoren spelen bovendien een cruciale rol bij het stimuleren van de economische en sociale ontwikkeling en stellen ons staat sterke internationale betrekkingen op te bouwen. We hebben grote ambities voor cultuur en een sterk Creatief Europa zal ons in staat stellen deze waar te maken. Ik roep alle lidstaten en het Europees Parlement i op deze aanpak te steunen."

Mariya Gabriel i, commissaris voor Digitale Economie en Samenleving, voegt eraan toe: "Onze steun voor de culturele sector is essentieel om de Europese industrie te helpen haar concurrentievermogen te vergroten. Een sterke audiovisuele sector, die we kunnen realiseren met behulp van het programma MEDIA van Creatief Europa, zal de Europese cultuur, identiteit en diversiteit versterken en zal helpen onze gemeenschappelijke waarden van mediavrijheid en -pluriformiteit meer kracht bij te zetten."

Het voorstel van de Commissie om de culturele en creatieve sectoren in de EU te versterken richt zich op drie gebieden: MEDIA - het programma Creatief Europa ter ondersteuning van de Europese film- en andere audiovisuele industrieën; Cultuur; en sectoroverschrijdende actie:

  • 1. 
    MEDIA: Er wordt 1,081 miljard euro uitgetrokken voor de financiering van audiovisuele projecten en het stimuleren van het concurrentievermogen van de audiovisuele sector in Europa. Het programma MEDIA zal de ontwikkeling, distributie en promotie van Europese films, tv-programma's en videogames blijven ondersteunen. De komende jaren zal meer geld worden geïnvesteerd in de internationale promotie en distributie van Europese producties en innovatieve verteltechnieken, waaronder virtuele realiteit. Er zal een onlinecatalogus van in de EU geproduceerde films worden geproduceerd om Europese audiovisuele werken toegankelijker en zichtbaarder te maken.
  • 2. 
    CULTUUR: 609 miljoen euro van de nieuwe begroting wordt toegewezen aan het promoten van de culturele en creatieve sectoren in Europa. Er zullen samenwerkingsprojecten, netwerken en platforms worden opgezet om getalenteerde kunstenaars uit heel Europa met elkaar in contact te brengen en het makkelijker maken voor makers om over de grenzen heen met elkaar samen te werken
  • 3. 
    SECTOROVERSCHRIJDENDE ACTIE TUSSEN DE CULTURELE EN DE MEDIASECTOR: Er wordt 160 miljoen euro uitgetrokken voor het financieren van kleine en middelgrote ondernemingen en andere organisaties die actief zijn in de culturele en creatieve sectoren. De financiering zal ook worden gebruikt ter bevordering van culturele samenwerking in de gehele EU, ter bevordering van een vrij, gevarieerd en pluriform mediaklimaat en ter ondersteuning van kwaliteitsjournalistiek en mediageletterdheid.

Cultuur speelt een positieve rol in de vergroting van de veerkracht van de Europese samenleving en van onze economie. Als gevolg van de digitalisering en de mondiale concurrentie is meer steun nodig voor de Europese culturele en creatieve sectoren. Er kan meer worden gedaan om grensoverschrijdende producties te stimuleren, om ervoor te zorgen dat Europese producties op grotere schaal worden verspreid, en om optimaal gebruik te maken van digitale technologie, met behoud van de culturele en taalkundige verscheidenheid van Europa. Bovendien kunnen we door cultuur en creativiteit in de EU te versterken de vrijheid en pluriformiteit van de media - cruciaal voor het in stand houden van een open, inclusieve en creatieve samenleving - beter ondersteunen. Daarom stelt de Commissie voor de financiering voor het programma Creatief Europa te verhogen.

Volgende stappen

Een snel akkoord over de langetermijnbegroting van de EU en haar sectorale voorstellen is essentieel om ervoor te zorgen dat de EU-financiering zo snel mogelijk resultaten in de praktijk gaat opleveren.

Als dit vertraging zou oplopen, zouden duizenden culturele en creatieve organisaties, netwerken en bedrijven niet op tijd kunnen starten met hun projecten. Ook festivals die Europese films of muziek vertonen, kunnen in de financiële problemen komen en duizenden vakmensen op audiovisueel gebied zouden kunnen worden verhinderd van deelname aan door Creatief Europa gefinancierde projecten.

Als nog in 2019 overeenstemming wordt bereikt over de volgende langetermijnbegroting, is het mogelijk deze naadloos te laten aansluiten op de huidige langetermijnbegroting (2014-2020). Dat draagt bij tot de voorspelbaarheid en continuïteit van de financiering, en daar is iedereen bij gebaat.

Achtergrond

Het huidige programma Creatief Europa loopt van 2014 tot en met 2020. Het voorstel voor een nieuw programma Creatief Europa maakt deel uit van het hoofdstuk "Investeren in mensen" van het voorstel voor de langetermijnbegroting van de EU. De belangrijkste doelstelling is het bevorderen van de Europese cultuur die bijdraagt aan een Europese identiteit. Het nieuwe programma zal tevens de positie van burgers versterken door de grondrechten en de fundamentele waarden te bevorderen en beschermen en mogelijkheden te scheppen voor betrokkenheid en democratische participatie in de politiek en het maatschappelijk middenveld.

De Europese steun voor cultuur en de audiovisuele sector wordt al jarenlang verstrekt via verschillende financieringsprogramma's. Het programma Creatief Europa 2014-2020 vormt een uniek platform voor gecoördineerde en constructieve steun voor de culturele en creatieve sectoren op het hele continent. Het voorgestelde nieuwe programma bouwt voort op deze ervaringen en heeft als doel goed werkende elementen voort te zetten en te versterken. Het bouwt ook voort op het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018, dat tot doel heeft het bewustzijn van het gedeelde, maar gevarieerde erfgoed te vergroten en het gevoel van een Europese identiteit te versterken.

Meer informatie:

Wetsvoorstel en factsheet

Website van Creatief Europa

Video over het programma MEDIA

IP/18/3950

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail