Brief minister over taak en samenstelling van de commissies inzake beleggingsbeleid pensioenfondsen respectievelijk toekomstbestendigheid pensioenregelingen - Toekomst pensioenstelsel

Deze brief is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 32043 - Toekomst pensioenstelsel.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Toekomst pensioenstelsel; Brief minister over taak en samenstelling van de commissies inzake beleggingsbeleid pensioenfondsen respectievelijk toekomstbestendigheid pensioenregelingen 
Document­datum 25-08-2009
Publicatie­datum 03-09-2009
Nummer KST134129
Kenmerk 32043, nr. 1
Van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2008–2009

32 043

Toekomst pensioenstelsel

Nr. 1

BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 augustus 2009

Op 25 mei jl. heb ik u per brief (Kamerstukken II 2008/09, 30 413, nr. 127) een tweetal afzonderlijke commissies aangekondigd, te weten een commissie die onderzoek gaat doen naar het beleggingsbeleid en risicobeheer van pensioenfondsen en een commissie die onderzoek gaat doen naar de toekomstbestendigheid van aanvullende pensioenregelingen.

Commissie beleggingsbeleid en risicobeheer

De Commissie beleggingsbeleid en risicobeheer heeft tot taak te analyseren op welke wijze het beleggingsbeleid van pensioenfondsen en in het bijzonder het risicobeheer zich sinds de negentiger jaren heeft ontwikkeld. Voorts zal de commissie voor de toekomst aanbevelingen doen ten aanzien van het beleggingsbeleid en risicobeheer van pensioenfondsen.

De commissie is samengesteld uit:

– Prof.dr. J.M.G. Frijns (voorzitter; hoogleraar beleggingsleer aan de Vrije Universiteit);

– Prof.dr. L.J.R. Scholtens (bijzonder hoogleraar duurzaamheid en financiële instellingen aan de Rijksuniversiteit Groningen);

– drs. J. A. Nijssen (directeur Montae).

Het secretariaat wordt verzorgd door het Ministerie van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid.

Commissie toekomstbestendigheid aanvullende pensioenregelingen

De Commissie toekomstbestendigheid aanvullende pensioenregelingen heeft tot taak het analyseren van de toekomst- en schokbestendigheid van de huidige pensioencontracten naar aanleiding van de huidige financiële en economische crisis en rekening houdend met de vergrijzing in de komende decennia. Indien uit de analyse zou blijken dat (een deel van) de huidige pensioencontracten aan heroverweging toe is, is het de taak van

de commissie om de omvang van de problematiek te schetsen en daarvoor oplossingsrichtingen aan te geven. Randvoorwaarde daarbij is om een op collectiviteit en solidariteit gebaseerd systeem in de tweede pijler van het pensioenstelsel te behouden. Daarnaast dient de commissie de eventuele overgangsproblematiek te analyseren.

De commissie is samengesteld uit:

– Prof.dr K.P. Goudswaard (voorzitter; hoogleraar toegepaste economie en bijzonder hoogleraar sociale zekerheid aan de Universiteit van Leiden);

– Prof.dr. R.M.W.J. Beetsma (hoogleraar Macro-economie aan de Universiteit van Amsterdam);

– Prof.dr. T.E. Nijman (hoogleraar Econometrie van de Financiële Markten, alsmede hoogleraar Beleggingstheorie aan de Universiteit van Tilburg);

– Prof.dr. P. Schnabel (directeur Sociaal Cultureel Planbureau).

Het secretariaat wordt verzorgd door het Ministerie van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid.

Beide commissies zullen voor 1 januari a.s. aan mij rapporteren. Zoals ik in mijn eerder aangehaalde brief van 25 mei jl. reeds heb aangegeven, zal ik uw Kamer aan het einde van het jaar informeren over de stand van zaken.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. P. H. Donner

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.