COM(2011)910 EU - Verordening
Uitbreiding van het programma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij ("Pericles 2020") tot niet-deelnemende lidstaten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD waarbij de toepassing van Verordening (EU) nr. …/2012 van de Raad tot vaststelling van een actieprogramma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (het programma "Pericles 2020") wordt uitgebreid tot niet-deelnemende lidstaten

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL REGULATION extending to the non-participating Member States the application of Regulation (EU) No …/2012 establishing an exchange, assistance and training programme for the protection of the euro against counterfeiting (the ‘Pericles 2020’ programme)
 
Rechtsinstrument Verordening
COM-nummer i COM(2011)910 NLEN
Extra COM-nummers COM(2011)910
Procedurenummer i 2011/0446(APP)
Celex-nummer i 52011PC0910

2.

Key dates

Document 19-12-2011
Online publicatie 19-12-2011
Besluit 11-05-2015; Verordening 2015/768
Bekendmaking in Publicatieblad i 14-05-2015; PB L 121 p. 1-2

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.