Motie over niet-beoogde neveneffecten van het afschaffen van de verouderingsaftrekregeling - Huurbeleid (voor de lange termijn)

Deze motie i is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 27926 - Huurbeleid.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Huurbeleid (voor de lange termijn); Motie over niet-beoogde neveneffecten van het afschaffen van de verouderingsaftrekregeling 
Document­datum 05-12-2001
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST57812
Kenmerk 27926, nr. 2
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2001–2002

27 926

Huurbeleid voor de lange termijn

Nr. 2

MOTIE VAN DE LEDEN VAN ’T RIET EN VAN GENT

Voorgesteld 5 december 2001

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de verouderingsaftrekregeling de komende drie jaar uit het huidige woningwaarderingsstelsel stapsgewijs wordt afgeschaft;

voorts overwegende, dat daardoor de maximaal redelijke huurprijs van met name niet verbeterde vroegnaoorlogse woningen en vooroorlogse woningen daardoor aanzienlijk hoger kan komen te liggen;

overwegende, dat een niet beoogd neveneffect voor het afschaffen van de verouderingsaftrek is dat de bedragen tot welke de huurprijs in het kader van de gebrekenregeling (artikel 18 Huurprijzenwet Woonruimte juncto artikel 6 van het Besluit huurprijzen woonruimte) kan worden verlaagd, navenant uitkomen op een hogere huurprijs, waardoor de stimulans voor verhuurders om noodzakelijk onderhoud te plegen vermindert;

van mening, dat de gebrekenregeling een belangrijk instrument is om verhuurders te stimuleren tot goed onderhoud en daarom het niet beoogde neveneffect van het afschaffen van de verouderingsaftrek teniet moet worden gedaan door de gebrekenregeling te repareren;

verzoekt de regering te komen tot een voorstel tot wijziging van artikel 6 van het Besluit huurprijzen woonruimte, opdat de percentages van de maximaal redelijke huur tot welke een huur kan worden verlaagd omgekeerd evenredig corresponderen met de maximale stijging van de maximaal redelijke huurprijs,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van ’t Riet Van Gent

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.