Motie over het ontwikkelen van een beleidslijn met betrekking tot bescherming van klokkenluiders in de private sector - Bouwfraude en corruptie bij ambtenaren - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 22 oktober 2019
kalender

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2001–2002

28 093

Interpellatie inzake bouwfraude en corruptie bij ambtenaren

Nr. 2

MOTIE VAN DE LEDEN VAN GIJZEL EN LEERS

Voorgesteld 14 november 2001

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering voornemens is, een wetsvoorstel aanhangig te maken met betrekking tot de bescherming van overheidsfunctionarissen in de rol van klokkenluider;

overwegende, dat een dergelijke regeling geen betrekking heeft op personen in de private sector;

verzoekt de regering een beleidslijn te ontwikkelen met betrekking tot bescherming van klokkenluiders in de private sector en deze aan de Kamer voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gijzel Leers

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.