Amendement inzake de oplegging van plichten ten behoeve van de civiele verdediging - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verdediging - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 4 april 2020
kalender

Amendement inzake de oplegging van plichten ten behoeve van de civiele verdediging - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verdediging

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1997–1998

25 367 (R 1593)

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verdediging

Nr. 13

AMENDEMENT VAN HET LID TE VELDHUIS

Ontvangen 13 januari 1998

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II wordt na artikel 99 een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 99a

Volgens bij de wet te stellen regels kunnen plichten worden opgelegd ten behoeve van de civiele verdediging.

Toelichting

Mét de Raad van State wordt het nodig geacht om wezenlijke rechten en plichten van burgers, die mede de grondslag van onze samenleving vormen, in de Grondwet te verankeren. Deze waarborgfunctie voor burgers geldt ook voor de plicht tot civiele verdediging. De reeds bestaande mogelijkheid om burgers plichten in het kader van civiele verdediging op te leggen verdient ook constitutionele legitimatie.

Te Veldhuis

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.