EP akkoord met de oprichting van een Europees Raadgevend Comité voor de Statistiek

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op woensdag 24 oktober 2007.

Het Europees Parlement i neemt het verslag aan van rapporteur Ieke van de Burg i (PES, NL) over de oprichting van een Europees Raadgevend Comité voor de Statistiek.

Het Parlement bepaalt dat het comité niet uit 25, maar uit 24 leden zal bestaan. Twaalf leden zullen worden benoemd door de Commissie na raadpleging van het Europees Parlement en de Raad. Zij dienen onafhankelijk op te treden. Het Parlement bepaalt dat elke lidstaat drie (in plaats van twee) kandidaten met een gevestigde reputatie op statistiekgebied voordraagt.

Het EP bepaalt dat de directeur-generaal van Eurostat i weliswaar ambtshalve lid wordt van het comité, maar geen stemrecht zal hebben. Het Parlement wijst erop dat de werkzaamheden van het comité bestemd zijn voor Eurostat en de bureaus voor de statistiek van de lidstaten. Uiteraard moeten de Commissie i en Eurostat participeren en bereid zijn steun te verlenen, maar hun vertegenwoordigers moeten geen recht hebben te stemmen over de diverse adviezen die het comité moet uitbrengen.

Het Parlement bepaalt voorts, dat de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming ook lid van het comité wordt, om aan te geven dat het belang van de bescherming van persoonlijke gegevens en het gevaar van gegevensbehandeling voor de persoonlijke levenssfeer steeds belangrijker worden.

De stemming van vandaag weerspiegelt een compromis dat eerder met de Raad is bereikt. Het besluit kan daardoor snel in werking treden.