Secretariaat-Generaal van de Europese Commissie (SG) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 28 januari 2021
kalender

Secretariaat-Generaal van de Europese Commissie (SG)

Het is de taak van het Secretariaat-Generaal de vlotte en doelmatige werking van de Europese Commissie i te bevorderen. Het biedt ondersteuning aan de hele Commissie en in het bijzonder aan de 27 leden van de Commissie, door ertoe bij te dragen dat Europa zijn beloften waarmaakt.

Het Secretariaat-Generaal zorgt voor de algemene samenhang van de werkzaamheden van de Commissie - zowel bij de ontwikkeling van nieuw beleid als bij de behandeling ervan door de andere instellingen.

Belangrijke werkzaamheden van het SG zijn:

  • de dagelijkse werkzaamheden van de Commissie ondersteunen
  • bijdragen aan de correcte toepassing van de EU-wetgeving
  • de diensten van de Commissie bijstaan in hun betrekkingen met het maatschappelijk middenveld
  • de voorzitter bijstaan in zijn leidende rol op belangrijke beleidsterreinen zoals het Partnerschap voor groei en werkgelegenheid, de duurzame ontwikkeling en het debat over de toekomst van Europa

Structural Reform Support Service

De Structural Reform Support Service (SRSS) is sinds 1 juli 2015 operationeel en valt onder het Secretariaat-Generaal.

Deze dienst kan de lidstaten bijstaan bij het doorvoeren van hervormingen. Het gaat dan om praktische adviezen en het aanbieden van expertise gericht op structurele maatregelen die de economische groei zouden moeten stimuleren.

In het bijzonder wil de SRSS hulp bieden bij het doorvoeren van hervormingen zoals deze aan de lidstaten zijn voorgesteld in de landenspecifieke aanbevelingen in het kader van het Europees semester i bij het toezicht op de begrotingsdiscipline in de eurozone i.

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 1191 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
19.01.2021  Eengemaakt front tegen COVID-19.
com(2021)35
 
25.12.2020  Sluiting van de handels- en samenwerkingsovereenkomst met het Verenigd Koninkrijk en van de overeenkomst inzake beveiligingsprocedures voor de uitwisseling van gegevens.
com(2020)856
 
09.12.2020  Eerste voortgangsverslag over de EU-strategie voor de veiligheidsunie.
com(2020)797
 
03.12.2020  Actieplan voor Europese democratie.
Mededeling com(2020)790
 
02.12.2020  Nieuwe EU/VS-agenda voor wereldwijde verandering.
join(2020)22
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 63 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
20.05.2020  Vaststelling, in het licht van de COVID-19- uitbraak, van tijdelijke maatregelen inzake de verzamel-, verificatie- en onderzoeksperioden als vastgesteld in Verordening ...
Verordening com(2020)221
 
05.12.2018  Ondertekening van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU en Euratom.
Besluit com(2018)833
 
05.12.2018  Sluiting van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU en Euratom.
Besluit com(2018)834
 
28.11.2018  Besluit (EU) 2019/852 van de Raad van 21 mei 2019 ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's.
Besluit com(2018)782
 
28.11.2018  Bepaling van de samenstelling van het Europees Economisch en Sociaal Comité.
Besluit com(2018)783
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 282 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
28.05.2020  Herstelinstrument voor de EU ter ondersteuning van het herstel in de nasleep van de COVID-19-pandemie.
Verordening com(2020)441
 
13.11.2018  Wijziging van Verordening 539/2001 tot vaststelling van de lijsten van landen waarvan de onderdanen wel en niet visumplichtig zijn (terugtrekking Verenigd Koninkrijk uit ...
Verordening com(2018)745
 
03.05.2018  Uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel van eigen middelen van de EU.
Verordening com(2018)322
 
02.05.2018  Bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten.
Verordening com(2018)324
 
02.05.2018  Stelsel van eigen middelen van de EU.
Besluit com(2018)325