EP-Commissie Internationale handel (INTA) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 27 februari 2020
kalender

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met het gemeenschappelijk handelsbeleid van de EU en de economische betrekkingen met andere landen en organisaties.

Meer in het bijzonder gaat het om aangelegenheden in verband met de vaststelling en tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk handelsbeleid en met de externe economische betrekkingen van de Unie, met name:

 • 1. 
  financiële, economische en handelsbetrekkingen met derde landen en regionale organisaties.
 • 2. 
  technische harmonisatie- of normalisatiemaatregelen op gebieden die bij internationale rechtsinstrumenten zijn geregeld.
 • 3. 
  betrekkingen met relevante internationale organisaties en met organisaties ter bevordering van de regionale, economische en commerciële integratie buiten de Unie.
 • 4. 
  de betrekkingen met de Wereldhandelsorganisatie, met inbegrip van de parlementaire dimensie ervan.

Deze commissie onderhoudt contacten met de relevante interparlementaire delegaties en delegaties ad hoc, voorzover het gaat om de economische en commerciële aspecten van de betrekkingen met derde landen.

1.

Meer informatie

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

    Bernd Lange iS&D

Ondervoorzitter(s)

    Jan Zahradil iECR
    Iuliu Winkler iEVP
    Anna-Michelle Asimakopoulou iEVP
    Marie-Pierre Vedrenne iRENEW

Lid/leden

    Daniel Caspary iEVP
    Arnaud Danjean iEVP
    Enikő Győri iEVP
    Heidi Hautala iGroenen/EVA
    Danuta Hübner iEVP
    Helmut Scholz iGUE/NGL
    Kathleen Van Brempt iS&D
    Tiziana Beghin iNI
    Emmanuel Maurel iGUE/NGL
    Inma Rodríguez-Pińero iS&D
    Massimiliano Salini iEVP
    Danilo Oscar Lancini iID
    Christophe Hansen iEVP
    Geert Bourgeois iECR
    Jordi Cańas iRENEW
    Anna Cavazzini iGroenen/EVA
    Miroslav Č힠iS&D
    Markéta Gregorová iGroenen/EVA
    Roman Haider iID
    Karin Karlsbro iRENEW
    Maximilian Krah iID
    Samira Rafaela (D66) iRENEW
    Liesje Schreinemacher (VVD) iRENEW
    Sven Simon iEVP
    Mihai Tudose iS&D
    Jörgen Warborn iEVP
    Emmanouil Fragkos iECR
    Paolo De Castro iS&D
    Gabriel Mato iEVP
    Saskia Bricmont iGroenen/EVA
    Raphaël Glucksmann iS&D
    Herve Juvin iID
    Maxette Pirbakas iID
    Carles Puigdemont I Casamajó iNI
    Dominik Tarczyński iECR
    Barry Andrews iRENEW

Plaatsvervanger(s)

    José Manuel García-Margallo Y Marfil iEVP
    Reinhard BütikoferGroenen/EVA
    Yannick Jadot iGroenen/EVA
    Sandra Kalniete iEVP
    Seán Kelly iEVP
    Andrey Kovatchev iEVP
    Morten Lřkkegaard iRENEW
    Elżbieta Katarzyna Łukacijewska iEVP
    Klaus Buchner iGroenen/EVA
    Dita Charanzová iRENEW
    Luke Ming Flanagan iGUE/NGL
    David McALLISTER iEVP
    Annie Schreijer-Pierik (CDA) iEVP
    Urmas Paet iRENEW
    Mazaly Aguilar iECR
    Markus Buchheit iID
    Marco Campomenosi iID
    Jérémy Decerle iRENEW
    Dino Giarrusso iNI
    Márton Gyöngyösi iNI
    Svenja Hahn iRENEW
    Peter Kofod iID
    Liudas Mažylis iEVP
    Witold Jan Waszczykowski iECR
    Angelika Winzig iEVP
    Javier Moreno Sánchez iS&D
    Agnes Jongerius (PvdA) iS&D
    Miapetra Kumpula-Natri iS&D
    Costas Mavrides iS&D
    Joachim Schuster iS&D
    Pedro Silva Pereira iS&D
    Marek Belka iS&D
    Aurore Lalucq iS&D
    Gheorghe-Vlad Nistor iEVP
    Margrete Auken iGroenen/EVA
    Sergio Berlato iECR
    Nikos Androulakis iS&D
    Clare Daly iGUE/NGL
    Luisa Regimenti iID
    Juan Ignacio Zoido Álvarez iEVP
    Jean-Lin Lacapelle iID
    Nicola Danti iRENEW