Bouwen en wonen

Met dank overgenomen van Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) i, gepubliceerd op maandag 29 april 2024.

Bijdrage OPNL senator Auke van der Goot

Digitale Nieuwsbrief OPNL 9

Tijdens een Woondebat in de Eerste Kamer, op 23 april jongstleden, heeft de OPNL senator zich hard gemaakt voor de inwoners van Nederland en hun recht om te wonen. Een actueel onderwerp voor jonge starters en senioren en wie al niet. In dat verband vroeg onze senator ook aandacht van minister Hugo de Jonge (BZK) voor de talrijke burgerinitiatieven in de regio..

Auke van der Goot begon zijn bijdrage met een verwijzing naar de Grondwet waarin staat dat de bevordering van voldoende woongelegenheid een sociaal grondrecht is. Anders gezegd,de overheid heeft de grondwettelijke plicht om te zorgen voor voldoende woongelegenheid.

Vervolgens verwelkomde de OPNL senator de inzet van minister De Jonge, dat het kabinet weer de regie wil nemen. Van der Goot complimenteerde minister De Jonge met zijn voortvarendheid en ambitieniveau dat hij daarbij aan de dag legt. Tegelijkertijd is echter pijnlijk duidelijk dat de realisatie van de vele ambities nog wel te wensen overlaat. Maar er is hoop, ook hoop vanuit de regio’s.

In de regio en vooral op het platteland is het voor de burgers al veel langer duidelijk dat ze voor de markt vaak niet interessant zijn en dat ze tot nog toe van de overheid ook niet veel te verwachten hebben. Dat is voor OPNL een trigger geweest om de kracht van onderop te benadrukken.

Mariënberg (Oost Gelre) won vorig jaar de dorpsvernieuwingsprijs, met een veelheid aan activiteiten t.b.v. leefbaarheid van het dorp. Onder anderen de oprichting van een eigen zorgcoöperatie en de bouw van een Brede Maatschappelijke Voorziening..Koning Wilem-Alexamder zou een dag na dit debat een bezoek aan Mariënber bregen. Ook in de dorpen op de gedeelde 2e en 3e plaats (Grijpskerk en Vledder) vonden bewoners bouwen nodig voor de toekomstbestendigheid en de leefbaarheid, en ook voor het, welzijn en de zorg in het dorp. Dus namen inwoners in die dorpen het heft in eigen hand en maakten plannen om te bouwen en realiseerden ze. Woningen voor ouderen, zodat ze langer thuis kunnen blijven wonen bij afnemende gezondheid. Maar ook woningen voor starters, zodat jonge mensen in hun eigen dorp een toekomst op kunnen bouwen.

Dergelijke burgerinitiatieven maken op lokaal niveau, voor de burgers het verschil. En zo helpen burgers, door het aanpakken van hun eigen problemen, minister De Jonge bij het aanpakken van de wooncrisis, daarbij ekening houdend met wat lokaal nodig is voor de inwoners in het dorp.

De maatschappelijke meerwaarde is groot, denk ook aan de rol bij het herstel van sociale samenhang en oude en nieuwe vormen van Noaberschap en dat laat zich niet uitdrukken in stenen alleen.

Helaas ondervinden burgerinitiatieven beperkt ondersteuning van de overheid. Daarom stelde de OPNL senator een aantal specifieke vragen aan minister de Jonge. Het gaat daarbij om het erkennen van burgerinitiatieven in he kader van de wooncrises. Maar ook om het geven van handvatten en financiële middelen aan gemeenten en netwerkorganisaties voor lokale initiatieven van onderop om burgerinitiatieven voldoende armslag te geven. Kortom kan de minister aangeven wat hij kan doen voor de vele burgerinitiatieven in de regio?

Kijk op de site van de Eerste Kamer voor de gehele bijdrage van OPNL senator Auke van der Goot.