Motie Raemakers/Westerveld over in de AMvB opnemen dat indexering conform de ova-systematiek de minimale optie dient te zijn - Jeugdzorg

Deze motie i is onder nr. 979 toegevoegd aan dossier 31839 - Jeugdzorg i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Jeugdzorg; Motie; Motie van de leden Raemakers en Westerveld over in de AMvB opnemen dat indexering conform de ova-systematiek de minimale optie dient te zijn
Document­datum 28-09-2023
Publicatie­datum 28-09-2023
Nummer KST31839979
Kenmerk 31839, nr. 979
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2023-

2024

31 839

Jeugdzorg

Nr. 979

MOTIE VAN DE LEDEN RAEMAKERS EN WESTERVELD

Voorgesteld 28 september 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de toelichting bij de voorliggende AMvB twee manieren noemt om de loonindexatie te bepalen, namelijk op basis van het ova-percentage of een gemiddelde stijging van de cao-lonen;

overwegende dat uit het ova-convenant volgt dat zorgaanbieders altijd op basis van een landelijk vastgesteld ova-percentage geïndexeerd worden, zodat zij voldoende loonstijging kunnen bieden aan medewerkers in de zorg;

verzoekt de regering in de AMvB op te nemen dat indexering conform de ova-systematiek de minimale optie dient te zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Raemakers

Westerveld

kst-31839-979 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

Tweede Kamer, vergaderjaar 2023-2024, 31 839, nr. 979


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.