Gewijzigd amendement Westerveld/Mohandis ter vervanging van nr. 11 over 80% van het te investeren bedrag aanwenden ten behoeve van onafhankelijke producties - Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product

Dit gewijzigd amendement i is onder nr. 21 toegevoegd aan wetsvoorstel 36176 - Invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product; Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Westerveld en Mohandis ter vervanging van nr. 11 over 80% van het te investeren bedrag aanwenden ten behoeve van onafhankelijke producties
Document­datum 22-03-2023
Publicatie­datum 22-03-2023
Nummer KST3617621
Kenmerk 36176, nr. 21
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-

2023

36 176

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product

Nr. 21

GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN WESTERVELD EN MOHANDIS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11

Ontvangen 22 maart 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt in het voorgestelde artikel 3.29g, vierde lid, «Een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen percentage» vervangen door «Ten minste tachtig procent».

Toelichting

De indieners achten het wenselijk om de algemene maatregel van bestuur ten opzichte van het aandeel onafhankelijke producties te vervangen in onderhavig wetsvoorstel door een minimumpercentage van 80%. Een minimumpercentage van 80% ten behoeve van onafhankelijke producenten versterkt het doel van onderhavig wetsvoorstel. Het voorgenoemde minimumpercentage achten de indieners redelijk aangezien commerciële mediadiensten nog steeds verreweg het merendeel van hun aanbod naar eigen inzicht kunnen besteden. Het minimumpercentage heeft immers alleen betrekking op het aandeel dat valt onder de investeringsverplichting. Bovendien is, gelet op het doel van de investeringsverplichting, een minimumpercentage van 80% aan onafhankelijke producties en producenten ook passend. De investeringsverplichting moet immers ook een substantiële impuls geven aan de Nederlandse audiovisuele culturele sector. De memorie van toelichting stelt dat de investeringsverplichting «ook een positief effect» moet hebben «op de positie van producenten en andere makers».

De indieners willen met dit amendement voorkomen dat commerciële mediadiensten alleen nog producties in opdracht laten maken zonder de rechten en opbrengsten te delen of zelf productiehuizen oprichten om aan de investeringsverplichting te voldoen. Wanneer die situatie zich zou voordoen heeft onderhavig wetsvoorstel namelijk niet het gewenste positieve effect op de pluriformiteit en diversiteit van het aanbod van

kst-36176-21 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

Nederlandse speelfilms, documentaires en series, noch op de positie van reeds bestaande Nederlandse producenten en makers.

Westerveld

Mohandis

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 36 176, nr. 21 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.