Gewijzigd amendement

De indieners van een amendement kunnen dit wijzigen zolang het niet in stemming is gebracht.

In de titel van het document wordt aangegeven ter vervanging van welk amendement het gewijzigde amendement geldt. Net als bij een amendement wordt de voorgestelde wijziging voorafgegaan door de zin "De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:". Hierna volgen de voorgestelde wijzigingen, gevolgd door een toelichting. Het gewijzigd amendement wordt afgesloten met de namen van de indiener(s).

Dit voorbeeld i is een gewijzigd amendement ter vervanging van dit oorspronkelijke amendement i.