Amendement Werner over het in artikel 3.29f vervangen van het criterium 'in overwegende mate' door een minimumpercentage van 75% - Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product

Dit amendement i is onder nr. 17 toegevoegd aan wetsvoorstel 36176 - Invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product; Amendement; Amendement van het lid Werner over het in artikel 3.29f vervangen van het criterium 'in overwegende mate' door een minimumpercentage van 75%
Document­datum 22-03-2023
Publicatie­datum 22-03-2023
Nummer KST3617617
Kenmerk 36176, nr. 17
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-

2023

36 176

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product

Nr. 17

AMENDEMENT VAN HET LID WERNER

Ontvangen 22 maart 2023

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt in het voorgestelde artikel 3.29f, onder a en b, «in overwegende mate» vervangen door «voor ten minste 75 procent».

Toelichting

In het wetsvoorstel invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product zijn vier criteria opgesteld waarvan een productie aan twee van de vier moet voldoen. Twee hiervan bevatten taalvereisten, namelijk criteria a en b. Om te voldoen aan het criterium onder a moet het originele scenario in overwegende mate in het Nederlands of Fries zijn opgesteld. Onder b geldt dat de hoofdpersonages zich in overwegende mate in het Nederlands of Fries moeten uitdrukken. Met «in overwegende mate» wordt in beide onderdelen gedoeld op in ieder geval meer dan de helft. Op deze manier zijn bijvoorbeeld anderstalige dialogen binnen een voor het overige Nederlandstalig scenario mogelijk. Indiener van het amendement vindt het wenselijk dat het percentage Nederlands of Fries in de producties hoger ligt om zo het Nederlands cultureel audiovisueel product nog beter tot zijn recht te laten komen. Daarom wordt middels dit amendement voorgesteld dat bij criteria a en b een percentage geldt van 75%.

Werner

kst-36176-17 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 36 176, nr. 17


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.