Motie Beertema/Wilders - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023

Deze motie i is onder nr. 151 toegevoegd aan wetsvoorstel 36200 VIII - Vaststelling begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023; Motie; Motie van de leden Beertema en Wilders
Document­datum 05-12-2022
Publicatie­datum 05-12-2022
Nummer KST36200VIII151
Kenmerk 36200 VIII, nr. 151
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-

2023

36 200 VIII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023

Nr. 151

MOTIE VAN DE LEDEN BEERTEMA EN WILDERS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de woke-ideologie in navolging van het hoger onderwijs ook steeds prominenter in het primair en voortgezet onderwijs aanwezig is;

constaterende dat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs daardoor in contact worden gebracht met een antiwesterse agenda die de samenleving splijt in plaats van verbindt;

van mening dat het onderwijs zich primair moet richten op het overbrengen van kennis en kunde en gevrijwaard moet blijven van welke vorm van activisme dan ook;

spreekt uit dat de woke-ideologie, het daarmee samenhangende identi-teitsdenken en de nadruk op lhbti+, gender, ras, kleur en afkomst geen plaats meer mogen hebben in het primair en voortgezet onderwijs,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beertema

Wilders

kst-36200-VIII-151 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2022

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 36 200 VIII, nr. 151


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.