Motie Piri/Kröger over voor elke opvanglocatie een speciaal aangewezen contactpersoon kind aanstellen - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023

Deze motie i is onder nr. 29 toegevoegd aan wetsvoorstel 36200 VI - Vaststelling begroting Justitie en Veiligheid 2023 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023; Motie; Motie van de leden Piri en Kröger over voor elke opvanglocatie een speciaal aangewezen contactpersoon kind aanstellen
Document­datum 14-11-2022
Publicatie­datum 14-11-2022
Nummer KST36200VI29
Kenmerk 36200 VI, nr. 29
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-

2023

36 200 VI

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023

Nr. 29

MOTIE VAN DE LEDEN PIRI EN KRÖGER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 november 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat (crisis)noodopvangvoorzieningen niet voldoen aan de minimumnormen voor de opvang van kinderen;

overwegende dat op elke reguliere opvanglocatie een zogenoemde «contactpersoon kind» aanwezig is, verantwoordelijk voor het activiteitenaanbod en met zicht op het welzijn en de veiligheid van kinderen;

verzoekt de regering om voor elke opvanglocatie, inclusief (crisis)noodop-vangvoorzieningen, een speciaal aangewezen contactpersoon kind aan te stellen die verantwoording aflegt over de activiteiten, het welzijn en de veiligheid van kinderen op desbetreffende locatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Piri

Kröger

kst-36200-VI-29 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2022

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 36 200 VI, nr. 29


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.