Lijst van vragen: Verslag houdende een lijst van vragen over o.a. vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023 (Kamerstuk 36200-VII) - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023

Deze lijst van vragen i is onder nr. ? toegevoegd aan wetsvoorstel 36200 VII - Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Verslag houdende een lijst van vragen over o.a. vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023 (Kamerstuk 36200-VII)
Document­datum 29-09-2022
Publicatie­datum 29-09-2022
Kenmerk 36200-VII, nr. ?
Externe link origineel bericht

2.

Tekst

36 200-VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023

36 200-XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023

36 200-VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023

nr. Verslag houdende een lijst van vragen

De vaste commissie voor Digitale Zaken heeft een aantal vragen voorgelegd aan de bewindspersonen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Economische Zaken en Klimaat en Justitie en Veiligheid over de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023 (Kamerstuk 36 200-VII), Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023 (Kamerstuk 36 200-XIII), Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023 (Kamerstuk 36 200-VI).

De voorzitter van de commissie,

Kamminga

Griffier van de commissie,

Boeve

Vragen inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar

Nr

Vraag

Bijlage

Blz. (van)

t/m

1

Welke lokale overheden maken nu al gebruik van open data?

2

Hoeveel mensen maken gebruik van de digitale ondersteuning bij bibliotheken?

3

Welke acties worden ondernomen om het gebrek aan ICT-personeel op te lossen?

4

Hoe verhoudt de focus op privacybescherming in de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zich tot de beleidsverantwoordelijkheid voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en gegevensbescherming door Justitie en Veiligheid (JenV)?

5

Wanneer worden de resultaten van het onderzoek naar de AVG-naleving door de overheid verwacht?

6

Kunt u toelichten welke risico’s er zijn voor de continuïteit van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens en het realiseren van beleidsdoelen vanwege het verwachte negatieve exploitatieresultaat in de periode 2023-2026?

7

Kunt u een overzicht geven van voorspellende risicomodellen/algoritmes die worden gebruikt door decentrale overheden, uitvoeringsinstanties en andere overheidsinstanties met het doel om fraude met bijstandsuitkeringen op te sporen? Worden deze risicomodellen/algoritmes door de desbetreffende overheidsinstantie zelf ontwikkeld of aangekocht bij externe leveranciers? Kunt u een overzicht geven van bedrijven of instanties die dergelijke risicomodellen/algoritmes voor overheidsinstanties ontwikkelen?

8

Kunt u toelichten op welke manier de Belastingdienst inkomende aanvragen voor kinderopvangtoeslag beoordeelt op juistheid en fraude sinds de afschaffing van het risicoclassificatiemodel? Indien de Belastingdienst gebruik maakt van een voorspellend risicomodel voor het beoordelen van aanvragen voor kinderopvangtoeslag, kunt u toelichten welke voorspellende indicatoren daarbij worden gebruikt?

9

Welke voorspellende risicomodellen worden momenteel gebruikt door de Belastingdienst om fraude met regelingen te identificeren?

10

Kunt u een overzicht geven van voorspellende risicomodellen/algoritmes die worden gebruikt door decentrale overheden, uitvoeringsinstanties en andere overheidsinstanties?

11

Hoe verhouden de digitaliseringsinvesteringen door BZK zich tot de budgetten die worden toebedeeld aan de digitale toezichthouders, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens?

12

Kunt u de opbrengsten van het Kadaster uiteenzetten met de handel van persoonsgegevens?

13

Zijn er financiële middelen nodig om te investeren in één overheidsloket voor digitale dienstverlening en zo ja, waar zijn die terug te vinden op de rijksbegroting?

18

14

Kunt u, als regievoerder van het digitaliseringsbeleid, een overzicht geven van alle investeringen in een stevig digitaal fundament en daarbij aangeven waar de benodigde middelen voor het digitaliseringsbeleid bij de verschillende departementen zijn begroot?

18

15

Kan worden toegelicht wat de inzet is bij de vertaling van de aankomende Europese digitale wetgeving naar de Nederlandse context, alsook hoe partijen die dit implementeren gaan worden ondersteund?

18

16

Kunt u toelichten wat u precies gaat doen als u schrijft werk te gaan maken van de vertaling van Europese wetgeving naar de Nederlandse context en partijen die dit implementeren actief zal gaan ondersteunen?

18

17

Welke stappen zijn al ondernomen om de Europese wetgeving, zoals de Digital Governance Act (DGA), de Digital Markets Act (DMA), eIDAS-Verordening en de Digital Services Act (DSA), te vertalen naar de Nederlandse context?

18

18

Wat wordt bedoeld met de zin “We introduceren een Nederlandse publieke, vrijwillig te gebruiken, open source wallet en ontsluiten relevante gegevensbronnen”?

19

Kunt u toelichten hoe de vier thema’s uit de hoofdlijnenbrief zich verhouden tot de vijf lijnen in de nog te ontvangen Werkagenda?

18

20

Welke en hoeveel (financiële) middelen zijn de komende jaren nodig om te investeren in een stevig (digitaal) fundament en waar zijn de benodigde financiële middelen begroot op de rijksbegroting?

18

21

In hoeverre worden extra financiële middelen begroot voor het versterken van het toezicht op het gebruik van gegevens en algoritmes? Indien hiervoor extra middelen worden begroot, kunt u toelichten op welke begrotingsartikelen die extra middelen zijn begroot?

18

22

Welke en hoeveel (financiële) middelen zijn nodig om te investeren in één overheidsloket voor (digitale) dienstverlening en waar zijn die terug te vinden op de rijksbegroting?

18

23

Wat wordt bedoeld met “een federatief datastelsel voor het rechtmatig delen van (bron)gegevens”?

19

24

Kunt u toelichten met welk doel en verwacht resultaat geld vanuit het programma Werk aan Uitvoering aan artikel 6 is bijgedragen?

78

25

Wat wordt bedoeld met “een centraal digitaal loket binnen Europa”?

79

26

Kunt u toelichten hoeveel uitgaven in 2023 en verder begroot zijn die samenhangen met de ontwikkeling en voorbereiding op de Europese digitale identiteit? Waar zijn deze uitgaven op de begroting terug te vinden?

83

27

Hoeveel geld is er begroot voor de Europese digitale identiteit? Hoeveel voor de Nederlandse?

28

Zorgt het nieuwe begrotingsartikel 6.8 ervoor dat er meer of minder geld dan voorheen beschikbaar is voor de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)? Kunt u toelichten of met het nieuwe artikel 6.8 meer geld dan voorheen beschikbaar is voor de GDI? Kunt u inzichtelijk maken hoeveel geld sinds 2019 beschikbaar was voor de GDI?

85

29

Kunt u in een tabel uiteenzetten waar het coalitieakkoord geld voor de inlichtingendiensten exact heen is gegaan? Kunt u vermelden welk deel van dit geld naar cybersecurity gaat?

189

30

Kunt u toelichten wat er wordt bedoeld met de reallocatie van de middelen voor de aanpak van digibetisme? Hoe worden de middelen die in het coalitieakkoord zijn opgenomen aangewend en hoe wordt de publiek-private aanpak uitgevoerd?

195

31

Kunt u toelichten op welke manier de monitoring en evaluatie van de vijf lijnen in de Werkagenda een plek gaan krijgen in de Strategische Evaluatie Agenda?

310

32

Kunt u toelichten waarom nog niet bekend is in welk jaar de beleidsdoorlichting van begrotingsartikel 6.7 ‘Hoogwaardige dienstverlening één overheid’ wordt afgerond?

310

Vragen inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023

Nr

Vraag

Bijlage

Blz. (van)

t/m

33

Kunt u de opbrengsten van de Kamer van Koophandel uiteenzetten met de handel van persoonsgegevens?

34

Kunt u de opbrengsten van de Centraal Bureau voor de Statistiek uiteenzetten met de handel van persoonsgegevens?

35

Voldoet het vrijgemaakte budget voor Agentschap Telecom om te voldoen aan de nieuwe taken die het Agentschap Telecom gaat krijgen op het gebied van cyberveiligheid?

36

Hoeveel ondernemers zijn in 2021 slachtoffer geworden van een cyberaanval? Kan dit aantal worden afgezet tegen de aantallen in 2020 en 2019? Om hoeveel midden- en kleinbedrijven (mkb) ging het in 2021?

37

Kunt u een overzicht geven van alle concrete maatregelen en acties die worden ingezet om bedrijven en ondernemers beter te beschermen tegen cybercriminelen?

38

Wat was het budget van het Digital Trust Center (DTC) in 2021? Kan dit worden afgezet tegen het budget van de jaren daarvoor?

39

Hoeveel mensen zijn fulltime werkzaam bij het Digital Trust Center? Hoeveel niet-vitale bedrijven bedient het Digital Trust Center?

40

Hoeveel niet-vitale bedrijven heeft het Digital Trust Center al voorzien van dreigingsinformatie in 2021?

41

Kunt u een overzicht geven van alle concrete maatregelen en acties die worden ingezet om slimme apparaten (Internet of Things-apparaten (IoT)) veiliger te maken?

42

Hoe verhouden de digitaliseringsinvesteringen door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zich tot de budgetten die worden toebedeeld aan de digitale toezichthouders, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)?

43

Hoeveel huishoudens hebben naar schatting nog geen glasvezel in Nederland? Hoeveel huishouden hebben hier toegang toe?

44

Hoe gaat u de Europese samenwerking tussen lidstaten op het gebied van digitalisering versterken?

18

45

Kunt u toelichten wat u verstaat onder risicovolle afhankelijkheden in de digitale economie? Op welke punten en met welke landen wilt u de samenwerking versterken?

18

46

Welke risicovolle afhankelijkheden worden tegengaan?

18

47

Kunt u toelichten uw inzet is ten aanzien van het aanjagen van de (verdere) digitalisering van het bedrijfsleven en het vergroten van de cyberweerbaarheid van het bedrijfsleven, en specifiek voor het mkb?

19

48

Wanneer is er meer duidelijkheid over de genoemde investeringsvorstellen op het terrein van AI en Important Project of Common European Interest (IPCEI) Cloud? Wanneer wordt hieromtrent informatie met de Kamer gedeeld?

19

49

Welk percentage van de huidige omvang van het Deep Tech Fund is tot nu toe belegd?

24

28

50

In welke technologieën heeft het Deep Tech Fund tot nu toe geïnvesteerd?

24

28

51

Kunt u toelichten hoe de strategie voor de digitale economie en de digitale infrastructuur zich verhouden tot de aangekondigde Werkagenda Digitalisering van het kabinet?

61

52

Wanneer worden de visie op de digitale infrastructuur en de strategie voor de digitale economie naar de Kamer gestuurd?

61

53

Hoeveel geld uit het Nationaal Groeifonds is beschikbaar voor kunstmatige intelligentie?

62

54

Kunt u toelichten wat het human capital programma precies inhoudt, en hoe het samenhangt met de inzet van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap op dit terrein?

62

55

Kunt u toelichten hoeveel uitgaven begroot zijn voor de ‘human capital agenda’ en welk deel daarvan wordt geïnvesteerd in het versterken van digitale vaardigheden?

62

56

Op welke manier zal er gewerkt worden aan het stimuleren van cybersecurity, AI en emerging tech kennisontwikkeling en innovatie?

63

57

Welke onderdelen van de rijksbrede Nederlandse Cybersecuritystrategie ten aanzien van consumentenbescherming, veiligheid van slimme producten en de cyberweerbaarheid van het bedrijfsleven zijn reeds geïmplementeerd? Welke onderdelen nog niet?

63

58

Kunt u toelichten wat de concrete consequenties zijn voor het toezicht op de DSA als het niet lukt om dit jaar aan voldoende gekwalificeerd personeel te komen, gezien de krapte op de arbeidsmarkt?

67

59

Zijn er voldoende (personele) capaciteit en (financiële) middelen beschikbaar om het toezicht en de handhaving van de Digital Services Act (DSA) uit te voeren? Zijn er onder andere gelet op de krapte op de arbeidsmarkt risico’s voor het toezicht op de DSA? Hoe gaat u consumenten en bedrijven informeren over de verplichtingen die voortvloeien uit de DSA?

67

60

Kunt u toelichten welke andere toezichthouders of instanties, naast de Autoriteit Consument & Markt (ACM), een rol zullen spelen bij de implementatie van de DSA? Welk (deel van het) budget is begroot om te zorgen voor voldoende capaciteit en toezichtmiddelen voor de implementatie van de DSA?

67

61

Krijgt de ACM ook extra middelen om toezicht te houden op de implementatie van de Digital Markets Act (DMA) en DSA? Zo ja, hoeveel?

67

62

In hoeverre kan het mkb profiteren van de investeringen in digitale innovatie en digitale vaardigheden, die zijn afgesproken in het coalitieakkoord?

67

63

Hoe wordt er, mede gelet op de beleidsdoelstellingen, aandacht besteed aan het vergroten van kennis bij het mkb over digitale weerbaarheid? Hoeveel financiële middelen stelt u hiervoor beschikbaar?

67

64

Welk budget is beschikbaar in 2022 voor de brede EZK-inzet op cybersecurity? Met de aangekondigde aanvullingen, hoe komt het budget er uit te zien in 2023?

68

65

Hoe wordt de informatievoorziening van het Computer Security Incident Response Team (CSIRT) en het CSIRT-DSP uitgebreid? Welke concrete stappen worden hiervoor gezet?

68

66

Aan welke groepen en bedrijven in niet-vitale sectoren die willen samenwerken op cybersecurity-terrein is reeds subsidie verstrekt?

71

67

Hoeveel geld is er de afgelopen vijf jaar uitgegeven aan het DTC?

73

68

Hoeveel organisaties heeft het DTC de afgelopen vijf jaar bereikt?

73

Vragen inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023

Nr

Vraag

Bijlage

Blz. (van)

t/m

69

Hoeveel geld komt er totaal extra bij op cybersecuritygebied op de gehele begroting? Kunt u dit afzetten tegen voorgaande jaren?

70

Wat was het budget van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) in 2021? Hoe zag dat budget er uit in 2020 en 2019?

71

Waar is het geld van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor de inlichtingendiensten voor bedoeld?

72

Hoeveel geld ontvangt de Dutch Institute for Vulnerability Disclosure (DIVD) van de Rijksoverheid? Hoeveel was dit voorafgaande jaren?

73

Hoeveel van het extra geld voor cybersecurity gaat naar de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV)? Waar wordt dit geld aan besteed?

74

Hoeveel cyberaanvallen hebben in 2021 plaatsgevonden in Nederland? Kan dit aantal worden afgezet tegen andere jaren zoals 2020,2019 en 2018?

75

Hoeveel vitale bedrijven/instellingen zijn in 2021 slachtoffer geworden van cyberaanvallen?

76

Hoeveel en welke computercrisisteams zijn bij ministeriele regeling krachtens de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) aangewezen? Wat zijn hun taken?

77

Welke organisaties die objectief kenbaar tot taak hebben om organisaties of het publiek te informeren over dreigingen en incidenten (OKTT's) telt Nederland buiten het Digtal Trust Center (DTC)?

78

Hoe ziet het totale Landelijk Dekkend Stelsel (LDS) dat Nederland kent er uit? Uit welke organisaties en instellingen is het opgebouwd?

79

Hoeveel aangiftes gerelateerd aan cybercriminaliteit zijn in 2021 geregistreerd bij de politie? Kan dit aantal worden afgezet tegen de aantallen in 2020 en 2019?

80

In hoeveel gevallen van de cybercrime is overgegaan tot vervolging? Kan dit worden afgezet tegen 2020 en 2019?

81

Hoeveel cybercriminelen zijn in 2021 veroordeeld? Kunt u deze categorie uitsplitsen per soort straf?

82

Wat was de verhouding meerder/minderjarig bij het aantal veroordeelde cybercriminelen in 2021? Hoe verhoudt zich dit tot voorgaande jaren?

83

In hoeveel gevallen is in 2021 het traject Hack_Right opgelegd bij minderjarigen als aanvullend straftraject? Kan dit aantal worden afgezet tot de jaren 2020 en 2019?

84

Hoeveel minderjarigen hebben het traject Hack_Right succesvol afgerond?

85

Hoe ziet het straftraject Hack_Right er uit qua lengte en inhoud?

86

Hoeveel is besteed aan het straftraject Hack_Right in 2021?

87

Hoeveel (voorlichting)campagnes gerelateerd aan cybercriminaliteit lopen momenteel in Nederland? Hoeveel campagnes zijn reeds voltooid? Om welke campagnes gaat het?

88

Hoeveel politieagenten waren in 2021 fulltime bezig met de opsporing van cybercriminaliteit? Hoeveel agenten deden dit parttime in hetzelfde jaar? Kan dit aantal worden afgezet tegen de jaren 2020 en 2019?

89

Hoeveel rechercheurs zijn momenteel werkzaam bij de High Tech Crime teams van de politie?

90

Welke maatregelen worden concreet ingezet om verdienmodellen van cybercriminelen aan te pakken?

91

Welke concrete maatregelen zijn tot dusver genomen om de aangiftebereidheid van cyberdelicten te verhogen?

92

Hoeveel cross-sectorale oefeningen met vitale aanbieders zijn tot nu toe georganiseerd door het NCSC de afgelopen jaren? Hoeveel oefeningen zijn georganiseerd in 2021? Hoeveel waren dit er in 2020? Hoeveel oefeningen staan op de planning de komende tijd?

93

Met welke concrete voorstellen en stappen wordt de motie-Hermans c.s. (Kamerstuk 35788, nr. 120) uitgevoerd?

94

Kunt u een overzicht geven van alle maatregelen en middelen die het ministerie van Justitie en Veiligheid inzet ten aanzien van cybersecurity en cybercrime?

95

Kunt u toelichten waarom gekozen wordt om een nulmeting uit te voeren van de Nederlandse Cybersecuritystrategie?

96

Wat zijn de resultaten van eerdere evaluaties, gelet op het feit dat er regelmatig wordt geëvalueerd of het juridisch kader nog goed is toegesneden op nieuwe technologieën? Op welke manier wordt hieraan gevolg gegeven?

8

97

Met welke partijen wordt werkt u samen om voldoende informatie te verzamelen over nieuwe technologieën en de gevolgen daarvan?

8

98

Hoe verhoudt de totale hoeveelheid schade van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit zich ten opzichte van traditionele criminaliteit, gezien het feit dat beide vormen van criminaliteit net zo vaak slachtoffers maken?

8

99

Hoe hoog is het opsporingspercentage van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit? Hoe verhoudt dat zich tot het opsporingspercentage van traditionele criminaliteit?

8

100

Kunt u toelichten hoe de evaluatie van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in 2023 er precies uit gaat zien?

8

101

Hoeveel slachtoffers hebben cybercriminelen in 2021 gemaakt?

8

102

Wat was in 2021 het budget van het Openbaar Ministerie om te besteden aan de aanpak van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit? Hoe zag dit budget er uit in 2020 en 2019?

8

103

Welke concrete projecten of afspraken worden opgesteld en gemaakt tussen de bewindspersonen van Binnenlandse Zaken (BZK), Justitie en Veiligheid (JenV) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) om gezamenlijk op te trekken in de strijd tegen cybercrime?

8

104

Kunt u toelichten wat de aanleiding is voor het willen formuleren van een strategische visie op internationale gegevensstromen?

8

105

Wat behelst de strategische visie op internationale gegevensstromen?

8

106

Waar bestaat het initiatief Cyber Info/Intel Cel uit? Welke concrete taken en verantwoordelijkheden hebben zij?

8

107

Kunt u op een rij zetten welke evaluaties u sinds 2018 heeft geïnitieerd gericht op de vragen of het juridisch kader nog is toegesneden op nieuwe technologieën (zoals deepfakes, gezichtsherkenning, immersieve technologieën) en of het nodig is te reguleren of bestaande normen te verhelderen? Kunt u hierbij aan aangeven welke acties zijn voortgekomen uit die evaluaties?

8

108

Hoe wordt beoordeeld of het juridisch kader nog is toegesneden op nieuwe technologieën (zoals deepfakes, gezichtsherkenning, immersieve technologieën) en of het nodig is te reguleren of bestaande normen te verhelderen? Waarom is hier niets over te vinden in de Strategische Evaluatie Agenda?

8

109

Kunt u toelichten waarom in de Strategische Evaluatie Agenda geen evaluaties zijn opgenomen naar de vragen of het juridisch kader nog is toegesneden op nieuwe technologieën (zoals deepfakes, gezichtsherkenning, immersieve technologieën) en of het nodig is te reguleren of bestaande normen te verhelderen?

8

110

Krijgt de NCTV extra middelen voor de coördinatie van het actieplan dat volgt uit de Nederlandse Cybersecurity Strategie? Zo ja, waar zijn die in de begroting te vinden? Zo nee, hoe zorgt u ervoor dat de NCTV deze verantwoordelijkheid desondanks zal kunnen dragen?

14

111

Waaraan voldoet een toekomstbestendig cybersecuritystelsel, waar in te tekst naar verwezen wordt?

14

112

Met welke ministeries werkt u samen om weerbaar te zijn tegen hybride dreigingen? Welke acties worden ondernomen om deze dreigingen het hoofd te bieden?

14

113

Op welke manier wordt de kennis van het Openbaar Ministerie rond cybercrime verbeterd? Wordt er hierbij samengewerkt met andere (overheids-)organisaties?

14

114

Op welke manier wordt voortgebouwd op initiatieven als het Cyber Info/Intel Cel?

14

115

Kunt u toelichten waarvoor Helios wordt gebruikt, en daarbij specifiek ingaan op het type criminaliteitsfenomenen waarvoor Helios wordt ingezet

14

116

Kunt u toelichten of Helios gebruikt maakt van kunstmatige intelligentie (AI)/algoritmen, big data en/of (semi-)geautomatiseerde risicoprofielen?

14

117

Hoeveel capaciteit gaat er naar het ontwikkelen (inclusief toetsen) van Helios?

14

118

Is Helios door de politie aangekocht of zelf ontwikkeld, of een combinatie daarvan?

14

119

Kunt u een overzicht geven van AI-toepassingen die worden ingezet ten behoeve van proactief politiewerk?

14

120

Kunt u een overzicht geven van AI-toepassingen die worden ingezet ten behoeve van intelligence/proactief politiewerk in het kader van het informatieknooppunt Contraterrorisme, Extremisme en Radicalisering van de Landelijk Eenheid van de politie (CTER)?

14

121

Kunt u een overzicht geven van AI-toepassingen die worden ingezet ten behoeve van open source intelligence (OSINT)?

14

122

Kunt u een overzicht geven van de AI-toepassingen die worden ingezet ten behoeve van sociale-media-monitoring?

14

123

Hoeveel capaciteit gaat er naar het ontwikkelen van AI-toepassingen voor intelligence?

14

124

Hoeveel teams zijn er binnen de politie die zich bezighouden met het zelf ontwikkelen van en/of doorontwikkelen van ingekochte AI-toepassingen voor intelligence?

14

125

Kunt u een overzicht geven van de aanbestedingen voor AI-toepassingen en software?

14

126

Hoeveel capaciteit gaat er naar het ontwikkelen en implementeren van het Kwaliteitskader Big Data?

14

127

Kunt u toelichten in hoeverre de ontwikkeling van een vernieuwd integraal wettelijk kader voor crisisbeheersing en brandweerzorg ook betrekking heeft op digitale crises?

14

128

Kunt u een overzicht geven van de technologische tools/software die worden gebruikt voor proactief politiewerk en uitsplitsen naar technologie die wordt aangekocht, zelf ontwikkeld of een combinatie hiervan is?

30

129

Kunt u aangeven bij welke bedrijven de politie technologische tools/software inkoopt?

30

130

Kunt u een overzicht geven van de landen waaruit de bedrijven afkomstig zijn waar de politie technologische tools/software inkoopt?

30

131

Kunt u aangeven hoe de politie bij de aankoop van technologie van bedrijven rekening houdt met de mensenrechtensituatie in het land waar het bedrijf gevestigd is?

30

132

Kunt u een overzicht geven van de technologie die wordt gebruikt voor het slim koppelen van systemen en uitsplitsen naar tools/software die zijn aangekocht, zelf ontwikkeld of een combinatie is hiervan?

30

133

Kunt u inzicht geven in hoe het Kwaliteitskader Big Data is aangepast ten opzichte van versie 1.0 die in 2020 met de Tweede Kamer is gedeeld?

30

134

Kunt u inzicht geven in hoe het Kwaliteitskader Big Data in de praktijk wordt gebruikt?

30

135

Kunt u inzicht geven in hoe het Kwaliteitskader Big Data zich verhoudt tot de Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes (IAMA)?

30

136

Hoeveel beslisalgoritmes ten behoeve van proactief politiewerk zijn er momenteel actief?

31

137

Hoeveel profileringsalgoritmes/geautomatiseerde risicoprofielen zijn momenteel actief?

31

138

Hoeveel capaciteit gaat er naar het ontwikkelen van profileringsalgoritmes?

31

139

Hoeveel capaciteit gaat er naar het toetsen van profileringsalgoritmes aan ethische en mensenrechtenkaders?

31

140

Welk deel van de profileringsalgoritmes is ingekocht bij bedrijven of onderzoeksinstellingen of andere externe partijen?

31

141

Hoeveel geld wordt er besteed aan het inkopen van profileringsalgoritmen?

31

142

Hoeveel capaciteit gaat er naar OSINT?

45

143

Hoeveel capaciteit gaat er naar social-media-monitoring?

45

144

Welke investeringen worden in 2023-2027 gedaan in OSINT?

45

145

Kunt u aangeven welke tools/software wordt gebruikt voor OSINT en uitsplitsen naar tools/software die door de politie zijn aangekocht, zelf ontwikkeld of een combinatie hiervan is?

45

146

Hoeveel capaciteit gaat er naar het ontwikkelen (inclusief testen) van tools/software voor geautomatiseerde OSINT?

45

147

Hoeveel geld wordt er besteed aan het aankopen van tools/software voor (semi-)geautomatiseerde OSINT en kunt u dit uitsplitsen naar tool/software?

45

148

Hoeveel capaciteit gaat er naar het toetsen van tools/software voor ((semi-)geautomatiseerde) OSINT aan ethische en mensenrechtenkaders?

45

149

Hoeveel capaciteit gaat er naar het programma Sensing?

45

150

Welke investeringen worden in 2023-2027 gedaan in Sensing?

45

151

Hoeveel projecten met sensing-toepassingen zijn momenteel actief en hoeveel zijn er gepland?

45

152

Hoeveel experimenten/proeftuinen met sensing-toepassingen zijn momenteel actief en hoeveel zijn er gepland?

45

153

Welke sensing-toepassingen vinden plaats ten behoeve van proactief politiewerk?

45

154

Kunt u een overzicht geven van sensing-toepassingen die momenteel worden ingezet voor risicoprofilering, intelligence en/of proactief politiewerk en dit overzicht uitsplitsen naar toepassingen die door de politie zijn aangekocht, zelf ontwikkeld of een combinatie hiervan zijn?

45

155

Hoeveel capaciteit gaat er naar het ontwikkelen (inclusief testen) van sensingtechnologie?

45

156

Hoeveel geld wordt er besteed aan het aankopen van sensingtechnologie?

45

157

Kunt u aangeven welk deel van de aangekochte technologie voor OSINT, sensing en andere ai- en big data-technologie is ingekocht bij Chinese bedrijven?

45

158

Hoeveel geld komt er bij voor de AP? Hoeveel extra geld is er bij de AP gekomen naast de CA-gelden?

50

159

Kunt u in een tabel de ontwikkeling van het aantal fte's bij de AP schetsen, afgezet tegen het aantal gevoerde onderzoeken?

50

160

Hoeveel van de AP begroting gaat naar preventie? Hoeveel naar onderzoek?

50

161

Is het toebedeelde budget voor de algoritmetoezichthouder voldoende om ervoor te zorgen dat (alle overheids)algoritmes worden gecontroleerd op transparantie, discriminatie en willekeur?

50

162

Wat is de betrokkenheid van de digitale toezichthouders, waaronder de AP, bij de uitwerking en vormgeving van het toezicht op de nieuwe Europese regelgeving zoals de AI-Act, Data Governance Act (DGA), Digital Markets Act (DMA), eIDAS-verordening en Digital Services Act (DSA)?

50

163

Hoe verhoudt de snelheid van de digitale transitie zich tot de (achterlopende) budgetten van de digitale toezichthouders, waaronder de AP?

50

164

In hoeverre reflecteren de verschillende taken die de AP, vanuit meerdere beleidsgebieden uitvoert, in de verschillende begrotingen?

50

165

Kunt u uiteenzetten hoeveel geld en fte beschikbaar zijn voor de verschillende taken van de AP en hoe zich dat in de toekomst ontwikkelt?

50

166

Waarom wordt het toezicht op algoritmes ondergebracht bij de AP?

55

167

Kunt u aangeven wanneer de algoritmetoezichthouder start met haar werkzaamheden en wanneer het wettelijk kader hiervoor naar de Kamer wordt gestuurd? Hoe groot wordt het budget per jaar voor de komende vier jaar?

55

168

Kunt u toelichten wanneer de algoritmetoezichthouder wordt opgericht en start met haar werkzaamheden?

55

169

In hoeverre beschikt de algoritmetoezichthouder over eigen middelen en capaciteit en hoe groot is het budget per jaar voor de komende vier jaar?

55

170

Hoeveel capaciteit gaat er naar het in lijn brengen van basispolitiesystemen (BVH, BVI, etc.) met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens (Wpg)?

74

171

Kunt u aangeven in welk jaar de basispolitiesystemen in lijn zullen zijn met de privacyregelgeving zoals neergelegd in de AVG en de Wpg?

74

172

Hoeveel capaciteit gaat er naar de functie Functionaris Gegevensbescherming (inclusief ondersteuning)?

74

173

Hoeveel geld komt er bij voor het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)?

89

174

Kunt u uitsplitsen waar het geld voor het NCSC naar toe gaat?

89

175

Klopt het dat het kabinet de komende jaren extra investeert in het Nationaal NCSC en zo ja, hoeveel?

89

176

Waaraan wordt de significant gestegen bijdrage aan het NCSC (+220%) besteed? Waar ligt precies het verschil met afgelopen jaar?

92

177

Hoeveel geld van de 12 miljoen die is vrijgemaakt voor een versterking van de ICT en de opsporing bij het OM ten behoeve van de bestrijding van cybercrime en digitale criminaliteit, gaat direct naar de opsporing en hoeveel gaat naar de versterking van de ICT?

169

178

Welke maatregelen zijn tot dusver genomen om logistieke ketens binnen de Rotterdamse haven digitaal veiliger te maken om weerbaarder te zijn tegen drugscriminelen en smokkelaars?

248

179

Kunt u toelichten wanneer de ex-ante evaluatie naar cybersecurity gereed is en of deze met de Kamer wordt gedeeld? Kunt u de in de Strategische Evaluatie Agenda genoemde onderzoeksagenda van de NCTV over cybersecurity delen met de Kamer?

254

Overige vragen die betrekking hebben op de drie bovenstaande begrotingen

Nr

Vraag

Bijlage

Blz. (van)

t/m

180

Hoe verhoudt de borging van de beginselen van privacy-by-design en dataminimalisatie uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) door BZK zich tot de beleidsplannen van het ministerie van EZK?

181

Hoe verhoudt de borging van de privacy-by-design en dataminimalisatie beginselen uit de AVG zich tot het techno-optimisme dat volgt uit de beleidsplannen van JenV en EZK?

182

Hoe verhouden de door BZK, EZK en JenV voorgestelde investeringen in digitalisering zich tot de budgetten die worden toebedeeld aan de digitale toezichthouders, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)?

183

Wat is de verhouding tussen de budgetten van de digitale toezichthouders, waaronder de AP, en de ervaren druk op waarden als privacy door digitalisering?

184

Hoe worden de digitale toezichthouders betrokken bij de implementatie van nieuwe EU regelgeving, zoals de AI Act, Digital Services Act (DSA), Digital Markets Act (DMA) en Data Governance Act (DGA)?

185

Welk deel van de begrotingen van de digitale toezichthouders worden ingezet voor de implementatie van nieuwe EU regelgeving, zoals de AI Act, DSA, DMA en DGA?

186

In hoeverre worden de digitale toezichthouders met een mogelijk prominente rol in het toezicht op de nieuwe EU verordening (zoals de DSA, DGA, DMA en AI Act) betrokken bij de uitwerking van het toezicht hierop?

187

Waarom is de budgetverantwoordelijkheid voor de algoritmetoezichthouder toebedeeld aan JenV, maar de beleidsverantwoordelijkheid bij BZK?

188

Hoeveel extern advies is er ingewonnen over digitale zaken? Kan dit worden uitgesplitst naar ministerie? Hoeveel hebben deze adviezen gekost en wie heeft dit advies uitgebracht?

189

Hoeveel geld komt er totaal extra bij op cybersecuritygebied bij alle begrotingen bij elkaar opgesteld? Kunt u dit afzetten tegen voorgaande jaren?

190

Hoeveel kostte de ontwikkeling van de coronamelder?

191

Hoeveel is er in totaal uitgegeven voor het project Open Overheid?

192

Wat behelst en is de toegevoegde waarde van een visie op het gegevensbeschermingsrecht in Nederland?

193

In de verticale toelichting van de Miljoenennota staat: “Daarnaast betreft het o.a een bijdrage van het ministerie van Justitie en Veiligheid aan Defensie voor de uitvoering van activiteiten voor de Bijzondere Opsporingsdiensten (BOD) tegen ondermijning.” Kunt u uiteenzetten waarvoor het geld van Justitie en Veiligheid naar Defensie gaat?


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.