Motie Van Weyenberg/Van Veldhoven over uitfaseren van kolencentrales - Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Deze motie i is onder nr. 60 toegevoegd aan wetsvoorstel 34302 - Belastingplan 2016 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Motie; Motie van de leden Van Weyenberg en Van Veldhoven over uitfaseren van kolencentrales
Document­datum 11-11-2015
Publicatie­datum 12-11-2015
Nummer KST3430260
Kenmerk 34302, nr. 60
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Nr. 60 MOTIE VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 11 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat CO2-uitstoot een probleem is voor klimaatverandering en dat Nederland moet bijdragen aan een oplossing voor dat probleem door zijn eigen CO2-uitstoot te verminderen;

constaterende dat kolencentrales behoren tot de grootste CO2-uitstoters in Nederland en dat deze bovendien ook fijnstof, stikstof en kwik uitstoten met effecten op gezondheid en milieu;

spreekt uit dat er geen nieuwe vergunningen voor kolencentrales meer zullen worden verstrekt op Nederlands grondgebied;

verzoekt de regering, de Nederlandse kolencentrales uit te faseren en daarvoor met de sector een plan op te stellen, waarbij rekening gehouden wordt met de groei van het aandeel hernieuwbaar, de juridische en financiële aspecten, potentiële weglekeffecten van CO2 naar het buitenland en leveringszekerheid van energie en innovatie, en de Kamer hierover bij de herziening van het energieakkoord in 2016 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Van Veldhoven


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.