Motie Van Hattem c.s. over sluiting van AZC Cranendonck - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Deze motie i is onder nr. B toegevoegd aan wetsvoorstel 36120 VI - Wijziging begroting Justitie en Veiligheid 2022 (Voorjaarsnota) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Motie van het lid Van Hattem c.s. over sluiting van AZC Cranendonck
Document­datum 12-07-2022
Publicatie­datum 12-07-2022
Nummer KST36120VIB
Kenmerk 36120 VI, nr. B
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

36 120 VI

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

MOTIE VAN HET LID VAN HATTEM C.S.

Voorgesteld 12 juli 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Staatssecretaris voornemens is het asielzoekerscentrum (azc) Cranendonck langer open te houden dan de contractueel vastgelegde datum van 1 juli 20241;

constaterende dat de gemeenteraad van Cranendonck eerder dit jaar heeft besloten dit contract met het COA niet te verlengen;

overwegende dat er al jarenlang sprake is van structurele overlast en criminaliteit in en om het azc Cranendonck;

roept het kabinet op af te zien van het langer open houden van het azc Cranendonck en het op de kortst mogelijke termijn definitief te sluiten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Hattem Ton van Kesteren Van Strien

Faber-Van de Klashorst Bezaan

1 Eindhovens Dagblad, 6 juli 2022: «Staatssecretaris Van der Burg wil azc in Budel langer openhouden»

kst-36120-VI-B ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2022

Eerste Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36 120 VI, B


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.