Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 17 juni 2022

1.

Kerngegevens

Officiële titel Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 17 juni 2022
Document­datum 17-06-2022
Publicatie­datum 17-06-2022
Kenmerk A.C.W. de Vos 2021A07853 16
Commissie(s) Binnenlandse Zaken (BIZA)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 17 juni 2022

Voortouwcommissie:    vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

 

Volgcommissie(s):

BiZa

i.v.m. agendapunt

44, 46

 

DEF

i.v.m. agendapunt

9, 24

 

DiZa

i.v.m. agendapunt

44

 

EZK

i.v.m. agendapunt

33

 

FIN

i.v.m. agendapunt

13, 57

 

I&W

i.v.m. agendapunt

37

 

J&V

i.v.m. agendapunt

36

Document:    Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 16 juni

2022

Regeling van werkzaamheden

 • 1. 
  Agendapunt:    Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 16 juni 2022

Zaak:    Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, A.C.W. de Vos -

10 juni 2022

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 16 juni 2022 -2022Z11341

Besluit:    Besproken.

Zaak:    Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.F. Klaver (GroenLinks) - 15

juni 2022

Verzoek van het lid KLAVER (GroenLinks) om bijgevoegd verzoek om voorlichting aan de Raad van State ter uitvoering van de motie Klaver c.s. inzake toezicht op buitenlandse financiering van politieke partijen (Kamerstuk 36045, nr. 11) door te geleiden naar het Presidium (zie bijlagen). -2022Z12145

Besluit:    De commissie stemt in met het voorstel van het lid Klaver, het verzoek om

voorlichting zal worden doorgeleid naar het Presidium.

Zaak:    Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.F. Strolenberg (VVD) - 15

juni 2022

Verzoek van het lid STROLENBERG (VVD) om de Raad van State om voorlichting te vragen over de wetsinterpretatie van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), de Wet open overheid (Woo) en de Archiefwet, in relatie tot de Handreiking bewaren chatberichten. - 2022Z12208 Besluit:    De commissie stemt in met het verzoek, met de toevoeging dat de commissie

ook een advies van de parlementair advocaat zal vragen.

 

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.F. Strolenberg (VVD) - 15 juni 2022

Verzoek van het lid STROLENBERG (VVD) om aan de regering te vragen de nota naar aanleiding van het verslag bij het Wetsvoorstel Wel kiescollege niet-ingezetenen (Kamerstuk 36071) zo spoedig mogelijk naar de Kamer te sturen.

 • 2022Z12210

Besluit:

Inmiddels is vernomen dat de nota naar aanleiding van het verslag bij het Wetsvoorstel Wet kiescollege niet-ingezetenen (Kamerstuk 36071) spoedig (eind volgende week) naar de Kamer wordt gezonden.

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H. Dekker-Abdulaziz (D66) -15 juni 2022

Verzoek van het lid DEKKER-ABDULAZIZ (D66) om (na ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag door de commissie OCW) in overleg met de commissie OCW te bezien of de commissie Binnenlandse Zaken met betrekking tot het aanhangige wetsvoorstel Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Kamerstuk 35968) voortouwcommissie zou moeten worden. - 2022Z12211

Besluit:

Er zal in samenspraak met de commissie OCW worden bezien of de commissie BiZa in de toekomst (op onderdelen van) dit dossier voortouwcommissie zou moeten zijn.

 • 2. 
  Agendapunt:

Mededelingen

Geen agendapunten

Brievenlijst

Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)

 • 3. 
  Agendapunt:

Algemene Zaken

Benoemingsprocedure voorzitter van de toetsingscommissie inzet bevoegdheden (TIB)

Zaak:

Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. Rutte - 1 juni 2022 Benoemingsprocedure voorzitter van de toetsingscommissie inzet bevoegdheden (TIB) - 36129-1

Besluit:

De benoemingscommissie namens de commissie Binnenlandse Zaken zal bestaan uit de leden Rajkowski, Dekker-Abdulaziz, Bosma, Leijten en Arib.

 • 4. 
  Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens het debat van 19 mei 2022, over het verweerschrift van de landsadvocaat

Zaak:

Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. Rutte - 19 mei 2022

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens het debat van 19 mei 2022, over het verweerschrift van de landsadvocaat - 35925-III-16

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen over Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de WOO/WOB vaststellen op 24 juni 2022 om 14.00 uur.

 • 5. 
  Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag van de Koning 2021 (Kamerstuk 36100-I-1)

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. Rutte - 7 juni 2022

Beantwoording vraag commissie over het Jaarverslag van de Koning 2021 (Kamerstuk 36100-I-1) - 36100-I-7

Besluit:

Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling Algemene Zaken (III) + Koning (I) voor het jaar 2023.

 • 6. 
  Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij de Koning (Kamerstuk 36100-I-2)

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. Rutte - 7 juni 2022

Beantwoording vraag commissie, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij de Koning (Kamerstuk 36100-I-2) - 36100-I-8

Besluit:

Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling Algemene Zaken (III) + Koning (I) voor het jaar 2023.

 • 7. 
  Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2021 (Kamerstuk 36100-III-1)

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. Rutte - 7 juni 2022

Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2021 (Kamerstuk 36100-III-1) - 36100-III-6

Besluit:

Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling Algemene Zaken (III) + Koning (I) voor het jaar 2023.

 • 8. 
  Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Kamerstuk 36100-III-2)

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. Rutte - 7 juni 2022

Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Kamerstuk 36100-III-2) - 36100-III-7

Besluit:

Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling Algemene Zaken (III) + Koning (I) voor het jaar 2023.

Binnenlandse Zaken

 
 • 9. 
  Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Baudet, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 mei 2022, over het bericht dat aftappen van communicatie toch mogelijk is ondanks dat een meerderheid van de Nederlanders tegen de 'sleepwet' stemde

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 9 juni 2022

Reactie op het verzoek van het lid Baudet, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 mei 2022, over het bericht dat aftappen van communicatie toch mogelijk is ondanks dat een meerderheid van de Nederlanders tegen de 'sleepwet' stemde - 29924-230

Besluit:

Besluit:

Agenderen voor het commissiedebat IVD-aangelegenheden d.d. 29 juni 2022. De beantwoording van de schriftelijke vragen van de leden Omtzigt en Jasper van Dijk (SP) over het gebruik van hacksoftware, zoals Pegasus, in Nederland wordt verzocht voorafgaand aan het commissiedebat IVD-aangelegenheden d.d. 29 juni 2022.

Volgcommissie(s):

DEF

 • 10. 
  Agendapunt:

Jaarrapportage Maatschappelijke en Juridische Correspondentie 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 31 mei 2022

Besluit:

Jaarrapportgage Maatschappelijke en Juridische Correspondentie 2021 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 29362-305 Agenderen voor het commissiedebat Functioneren Rijksdienst d.d. 14 september 2022.

 • 11. 
  Agendapunt:

Afschrift brief aan Eerste Kamer n.a.v. plenair debat over de Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten (Kamerstuk 35455)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 30 mei 2022

Besluit:

Afschrift brief aan Eerste Kamer n.a.v. plenair debat over de Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten (Kamerstuk 35455) - 2022Z10616 Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie.

 • 12. 
  Agendapunt:

Vervallen van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 per 1 juli 2022

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 30 mei 2022

Besluit:

Vervallen van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 per 1 juli 2022 - 35887-9 Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie.

 • 13. 
  Agendapunt:

Meicirculaires 2022 gemeentefonds en provinciefonds

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 1 juni 2022

Meicirculaires 2022 gemeentefonds en provinciefonds - 35925-B-23

Besluit:

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur.

Volgcommissie(s):

FIN

 • 14. 
  Agendapunt:

Zichtbaarheidsakkoord Friese taal

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J Bruins Slot - 8 juni 2022

Zichtbaarheidsakkoord Friese taal - 35925-VII-163

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg, waarvoor ook de stukken van het ongeplande commissiedebat Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) worden geagendeerd, vaststellen op donderdag 7 juli 2022 om 14.00 uur.

 • 15. 
  Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 (Kamerstuk 36100-VII-1)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J Bruins Slot - 18 mei 2022

Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 -36100-VII-1

Besluit:

Agenderen voor het schriftelijk overleg Jaarverslagen over het jaar 2021 Hfst. VII het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, B het Gemeentefonds en C het Provinciefonds op 21 juni 2022.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J Bruins Slot - 8 juni 2022

Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 (Kamerstuk 36100-VII-1) -36100-VII-7

Besluit:

Agenderen voor het schriftelijk overleg Jaarverslagen over het jaar 2021 Hfst. VII het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, B het Gemeentefonds en C het Provinciefonds op 21 juni 2022.

 • 16. 
  Agendapunt:

36100-VII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 18 mei 2022

Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 -36100-VII

Besluit:

Aanmelden voor plenaire behandeling (als hamerstuk).

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J Bruins Slot - 8 juni 2022

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 36100-VII-6

Besluit:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 17. 
  Agendapunt:

Slotwet Gemeentefonds 2021

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 18 mei 2022

Slotwet Gemeentefonds 2021 - 36100-B

Besluit:

Aanmelden voor plenaire behandeling (als hamerstuk).

 • 18. 
  Agendapunt:

Slotwet Provinciefonds 2021

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 18 mei 2022

Slotwet Provinciefonds 2021 - 36100-C

Besluit:

Aanmelden voor plenaire behandeling (als hamerstuk).

 • 19. 
  Agendapunt:

Toestemming deelname rondetafelgesprek met Logius en RvIG

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.C. van Huffelen - 3 juni 2022

Toestemming deelname rondetafelgesprek met Logius en RvIG - 2022Z11189

Besluit:

Het rondetafelgesprek met uitvoeringsorganisaties van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inplannen na het zomerreces.

Besluit:

De commissie spreekt uit dat de toestemmingsbrief te lang op zich heeft laten wachten (de commissie heeft op 20 april 2022 een brief gestuurd met het verzoek toestemming te verlenen voor een rondetafelgesprek met de uitvoeringsorganisaties Logius en RvIG op 15 juni 2022, deze officiële toestemming is vrijdag 3 juni 2022 ontvangen, te laat om de activiteit op 15 juni te organiseren). De commissie besluit een signaal af te geven aan het Presidium met daarbij de vraag aan het Presidium of het mogelijk is om met het kabinet een afspraak te maken over reactie-termijnen voor toestemmingsverzoeken om ambtenaren deel te laten nemen aan commissieactiviteiten.

 • 20. 
  Agendapunt:

Reactie op openstaande vragen inzake het wetsvoorstel Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 i van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen (Kamerstuk 35851)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 9 juni 2022

Uitstel reactie op openstaande vragen inzake het wetsvoorstel Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 i van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen (Kamerstuk 35851) - 35851-10

Besluit:

Noot:

Aangekondigde nadere informatie afwachten.

De minister geeft aan de aangekondigde nota van wijziging voor het zomerreces aan de Kamer aan te bieden. De minister stemt in met het organiseren van een technische briefing door ambtenaren van het ministerie van BZK en de minister geeft aan dat naar haar mening de aard van de wijzigingen in de tweede nota van wijziging zodanig zijn dat het niet nodig is hierover advies te vragen aan de Afdeling advisering van de Raad van State.

 • 21. 
  Agendapunt:

Voorstel van het lid Leijten tot splitsing van het wetsvoorstel 35 729 op basis van artikel 137, vijfde lid, van de grondwet

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 30 mei 2022

Besluit:

Voorstel van het lid Leijten tot splitsing van het wetsvoorstel 35 729 op basis van artikel 137, vijfde lid, van de grondwet - 35729-15

Reeds over voorstel tot splitsing gestemd op 31 mei 2022.

 • 22. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet II zoals dat luidt na de daarin op 31 mei aangebrachte splitsing

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 31 mei 2022

Voorstel van wet II zoals dat luidt na de daarin op 31 mei aangebrachte splitsing - 35729-17

Besluit:

Reeds aangemeld voor de stemmingen (stemmingen zijn voorzien op 28 juni a.s.).

 • 23. 
  Agendapunt:

Voorhang Besluit basisregistratie personen (BRP) in verband met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.C. van Huffelen - 10 juni 2022

Voorhang Besluit basisregistratie personen (BRP) in verband met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit - 35772-36

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op maandag 27 juni 2022 te 14.00 uur.

Besluit:

De staatssecretaris zal worden verzocht om de beantwoording uiterlijk maandag 4 juli 2022 aan de Kamer aan te bieden met het oog op de mogelijkheid voor de Kamer om voor het zomerreces een tweeminutendebat te kunnen voeren.

Mocht de beantwoording later worden ontvangen, dan verzoekt de commissie de staatssecretaris geen onomkeerbare stappen te zetten tot de Kamer in de gelegenheid is gesteld een tweeminutendebat (na het zomerreces) te kunnen voeren.

 • 24. 
  Agendapunt:

Klacht Bits of Freedom bulkdatasets

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 15 juni 2022

Klacht Bits of Freedom bulkdatasets - 2022Z12120

Besluit:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het commissiedebat IVD-aangelegenheden d.d. 29 juni 2022. DEF

 • 25. 
  Agendapunt:

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers inzake voorstel van wet van de leden Sneller en Kathmann tot wijziging van de Kieswet in verband met de permanente invoering van de mogelijkheid voor kiezers om gedurende twee dagen voorafgaand aan de dag van de stemming vervroegd te stemmen in het stemlokaal (Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal) (36047-4)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, J.C. Sneller (D66) - 1 maart 2022 Voorstel van wet van de leden Sneller en Kathmann tot wijziging van de

Kieswet in verband met de permanente invoering van de mogelijkheid voor kiezers om gedurende twee dagen voorafgaand aan de dag van de stemming vervroegd te stemmen in het stemlokaal (Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal) - 36047

Besluit:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 12 juli 2022 te 14.00 uur.

 • 26. 
  Agendapunt:

Wonen en Ruimtelijke Ordening

Maandrapportage april 2022 - Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 30 mei 2022

Maandrapportage april 2022 - Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet - 33118-233

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op maandag 11 juli 2022 te 14.00 uur.

 • 27. 
  Agendapunt:

Afschrift van de antwoorden op nadere vragen van de Eerste Kamer over onder meer het functioneren van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), financiën, de externe uitvoeringsorganisaties en de voorbereiding van betrokkenen

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 3 juni 2022

Afschrift van de antwoorden op nadere vragen van de Eerste Kamer over onder meer het functioneren van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), financiën, de externe uitvoeringsorganisaties en de voorbereiding van betrokkenen -2022Z11214

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op maandag 11 juli 2022 te 14.00 uur.

 • 28. 
  Agendapunt:

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de voorgenomen planning van de behandeling en de stemming over het ontwerp-KB over de inwerkingtreding van de Omgevingswet

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 3 juni 2022

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de voorgenomen planning van de behandeling en de stemming over het ontwerp-KB over de inwerkingtreding van de Omgevingswet - 2022Z11215

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op maandag 11 juli 2022 te 14.00 uur.

 • 29. 
  Agendapunt:

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer met betrekking tot de informatievraag Omgevingswet van de PvdD

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 3 juni 2022

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer met betrekking tot de informatievraag Omgevingswet van de PvdD - 2022Z11217

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op maandag 11 juli 2022 te 14.00 uur.

 • 30. 
  Agendapunt:

Extern onafhankelijk adviseur Wim Kuijken voor de Gnephoek Alphen aan den Rijn

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 3 juni 2022

Extern onafhankelijk adviseur Wim Kuijken voor de Gnephoek Alphen aan den Rijn - 32847-915

Besluit:

Agenderen voor het commissiedebat Ruimtelijke Ordening d.d. 14 september 2022.

 • 31. 
  Agendapunt:

Programma versnelling verduurzaming gebouwde omgeving

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 1 juni 2022

Programma versnelling verduurzaming gebouwde omgeving - 32847-911

Besluit:

Agenderen voor het commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving d.d. 15 september 2022.

 • 32. 
  Agendapunt:

Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving van 6 april 2022, inzake de verdeling van het budget over de verschillende actielijnen m.b.t. het Programma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 1 juni 2022

Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving van 6 april 2022, inzake de verdeling van het budget over de verschillende actielijnen m.b.t. het Programma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving - 30196-791

Besluit:

Agenderen voor het commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving d.d. 15 september 2022.

 • 33. 
  Agendapunt:

Voortgang Programma Aardgasvrije Wijken

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 7 juni 2022

Voortgang Programma Aardgasvrije Wijken - 32847-917

Besluit:

Agenderen voor het commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving d.d. 15 september 2022.

Volgcommissie(s):

EZK

 • 34. 
  Agendapunt:

Verduurzaming kosteneffectiviteit en keuzevrijheid in de energietransitie in de gebouwde omgeving

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 7 juni 2022

Verduurzaming kosteneffectiviteit en keuzevrijheid in de energietransitie in de gebouwde omgeving - 32813-1050

Besluit:

Agenderen voor het commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving d.d. 15 september 2022.

 • 35. 
  Agendapunt:

Stand van zaken over de uitvoering van de motie van het lid Koerhuis over het nemen van hernieuwbare-energiemaatregelen bij een ingrijpende renovatie niet verplichten (Kamerstuk 32813-920)

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 7 juni 2022

Stand van zaken over de uitvoering van de motie van het lid Koerhuis over het nemen van hernieuwbare-energiemaatregelen bij een ingrijpende renovatie niet verplichten - 32813-1051

Besluit:

Agenderen voor het commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving d.d. 15 september 2022.

 • 36. 
  Agendapunt:

Afschrift van de brieven aan de colleges van Gedeputeerde Staten, de colleges van Burgemeester en Wethouders en bestuursleden van woningcorporaties inzake de versnelling van de huisvestingsopgave van vergunninghouders

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 1 juni 2022

Afschrift van de brieven aan de colleges van Gedeputeerde Staten, de colleges van Burgemeester en Wethouders en bestuursleden van woningcorporaties inzake de versnelling van de huisvestingsopgave van vergunninghouders -32847-912

Besluit:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het commissiedebat Wonen d.d. 29 september 2022.

J&V

 • 37. 
  Agendapunt:

Intentieverklaring Samen doorbouwen in onzekere tijden en analyse prijsstijgingen bouwsector

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 3 juni 2022

Intentieverklaring Samen doorbouwen in onzekere tijden en analyse prijsstijgingen bouwsector - 32847-913

Besluit:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het commissiedebat Wonen d.d. 29 september 2022.

I&W

 • 38. 
  Agendapunt:

Rapport 'Effecten nieuw model WWS onzelfstandig'

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 3 juni 2022

Rapport 'Effecten nieuw model WWS onzelfstandig' - 32847-914

Besluit:

Agenderen voor het commissiedebat Wonen d.d. 29 september 2022.

 • 39. 
  Agendapunt:

Bestuurlijke afspraken provincies woningbouw

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 3 juni 2022

Bestuurlijke afspraken provincies woningbouw - 32847-916

Besluit:

Agenderen voor het commissiedebat Wonen d.d. 29 september 2022.

 • 40. 
  Agendapunt:

Publicatie WoonOnderzoekNederland 2021 (WoON2021)

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 9 juni 2022

Publicatie WoonOnderzoekNederland 2021 (WoON2021) - 32847-918

Besluit:

Agenderen voor het commissiedebat Wonen d.d. 29 september 2022.

 • 41. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Woningwet in verband met aanpassing van het saneringskader

Zaak:

Wetgeving - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 11 maart 2022

Wijziging van de Woningwet in verband met aanpassing van het saneringskader - 36055

Besluit:

Aanmelden voor plenaire behandeling.

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 7 juni 2022

Nota naar aanleiding van het verslag - 36055-7

Besluit:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak:

Nota van wijziging - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 7 juni 2022

Nota van wijziging - 36055-8

Besluit:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 42. 
  Agendapunt:

Regels ter bevordering van goed verhuurderschap en het voorkomen en tegengaan van ongewenste verhuurpraktijken (Wet goed verhuurderschap)

Zaak:

Wetgeving - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 7 juni 2022

Regels ter bevordering van goed verhuurderschap en het voorkomen en tegengaan van ongewenste verhuurpraktijken (Wet goed verhuurderschap) -36130

Besluit:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 14 september 2022 om 14.00 uur.

 • 43. 
  Agendapunt:

Totstandkoming wetsvoorstel goed verhuurderschap (Kamerstuk 36130)

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 9 juni 2022

Totstandkoming wetsvoorstel goed verhuurderschap - 36130-5

Besluit:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Regels ter bevordering van goed verhuurderschap en het voorkomen en tegengaan van ongewenste verhuurpraktijken (Wet goed verhuurderschap).

 • 44. 
  Agendapunt:

Besluit houdende wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening en het Besluit kwaliteit leefomgeving in verband met instructieregels voor hyperscale datacentra

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 10 juni 2022

Besluit houdende wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening en het Besluit kwaliteit leefomgeving in verband met instructieregels voor hyperscale datacentra - 34682-94

Besluit:

De commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) verzoeken de behandeling over te nemen met het oog op het commissiedebat Datacenters d.d. 23 juni 2022.

Volgcommissie(s):

DiZa, BiZa

 • 45. 
  Agendapunt:

Overig

Raming der voor de Tweede Kamer in 2023 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Zaak:

Begroting - Voorzitter van de Tweede Kamer, V.A. Bergkamp (D66) - 23 maart 2022

Besluit:

Raming der voor de Tweede Kamer in 2023 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten - 36062

Agenderen voor het wetgevingsoverleg over de Raming der voor de Tweede Kamer in 2023 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten op 20 juni 2022 van 11.00 tot 16.00 uur.

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Voorzitter van de Tweede

Kamer, V.A. Bergkamp (D66) - 8 juni 2022

Nota naar aanleiding van het verslag - 36062-6

Besluit:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak:

Nota van wijziging - Voorzitter van de Tweede Kamer, V.A. Bergkamp (D66) - 8 juni 2022

Nota van wijziging - 36062-7

Besluit:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 46. 
  Agendapunt:
 
 • 46. 
  Agendapunt:

Zaak:

Verzoek van de Kamervoorzitter aan de staatssecretaris van Financiën om uitleg te geven over de gang van zaken over de toezending van de brief met enkele bijlagen met betrekking tot de Fraudesignaleringvoorziening

Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, V.A. Bergkamp (D66) - 3 juni 2022

Verzoek om uitleg te geven over de gang van zaken over de toezending van de brief met enkele bijlagen met betrekking tot de Fraudesignaleringvoorziening -2022Z11167

Besluit:

Volgcommissie(s):

Voor kennisgeving aannemen; onder dankzegging aan de Kamervoorzitter.

BiZa

 • 47. 
  Agendapunt:

Voorstel van de commissie voor de Werkwijze tot vaststelling van de Regeling bezwaaradviescommissie Tweede Kamer

Zaak:

Wijziging RvO - voorzitter van de commissie voor de Werkwijze, V.A. Bergkamp (D66) - 24 mei 2022

Voorstel van de commissie voor de Werkwijze tot vaststelling van de Regeling bezwaaradviescommissie Tweede Kamer - 36111

Besluit:

Noot:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 23 juni 2022 om 12.00 uur.

De commissie wordt in overweging gegeven een blanco verslag uit te brengen.

 • 48. 
  Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Kamerstuk 36100-VII-2)

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene

Rekenkamer, A.P. Visser - 7 juni 2022

Beantwoording vraag commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 36100-VII-5

Besluit:

Betrekken bij het schriftelijk overleg Jaarverslagen over het jaar 2021 Hfst. VII het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, B het Gemeentefonds en C het Provinciefonds op 21 juni 2022.

 • 49. 
  Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij de Koning (Kamerstuk 36100-I-2)

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene

Rekenkamer, A.P. Visser - 7 juni 2022

Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij de Koning (Kamerstuk 36100-I-2) - 36100-I-6

Besluit:

Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling Algemene Zaken (III) + Koning (I) voor het jaar 2023.

 • 50. 
  Agendapunt:

Brief aan het Presidium over de voortgang werkgroep informatieafspraken

Zaak:

Overig - Tweede Kamerlid, I. (Inge) van Dijk (CDA) - 8 juni 2022

Brief aan het Presidium over de voortgang werkgroep informatieafspraken -2022Z11490

Besluit:

Ter informatie.

 • 51. 
  Agendapunt:

Stafnotitie wijziging begroting ministerie van BZK voor het jaar 2022 (eerste suppletoire begroting, samenhangend met de Voorjaarsnota)

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.C.W. de Vos - 9 juni 2022

Stafnotitie wijziging begroting ministerie van BZK voor het jaar 2022 (eerste suppletoire begroting, samenhangend met de Voorjaarsnota) - 2022Z11632

Besluit:

Betrokken bij de inbreng feitelijke vragen over Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36120-VII) op 14 juni jl..

 • 52. 
  Agendapunt:

Stafnotitie uitkomst Strategische procedurevergadering 2 juni 2022

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.C.W. de Vos - 10 juni 2022

Stafnotitie uitkomst Strategische procedurevergadering 2 juni 2022 -2022Z11795

Besluit:

De uitkomsten van de strategische procedurevergadering worden bevestigd.

 • 53. 
  Agendapunt:

Vaststellen delegatie werkbezoek aan Wenen, Oostenrijk, over het lokale volkshuisvestingsbeleid.

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - griffier, A.C.W. de Vos - 15 juni 2022 Vaststellen delegatie werkbezoek aan Wenen, Oostenrijk, over het lokale volkshuisvestingsbeleid. - 2022Z12216

Besluit:

De delegatie zal bestaan uit de leden: Peter de Groot (VVD), Minhas (VVD), Boulakjar (D66), Beckerman (SP), Nijboer (PvdA), Klaver (GroenLinks), Grinwis (ChristenUnie), Den Haan (Fractie Den Haan) en Van der Plas (BBB). De voorzitter of de ondervoorzitter van de commissie zal fungeren als delegatieleider.

 • 54. 
  Agendapunt:

Toegevoegde agendapunten Binnenlandse Zaken

Geen agendapunten

Toegevoegde agendapunten Wonen en Ruimtelijke Ordening

Geen agendapunten

Planning der werkzaamheden

Debatten en dertigledendebatten op BIZA-terrein

21, 22 en 23 juni 2022 (week 25)

 • 35 914 (Voorstel van wet van het lid Kops tot wijziging van de

Huisvestingswet 2014 in verband met het uitzonderen van het verlenen van voorrang aan vergunninghouders bij huisvesting op grond van het feit dat zij vergunninghouder zijn (Wet uitzonderen voorrang vergunninghouders) (voortzetting))

Te agenderen debatten

 • 9. 
  Debat over een plan tegen moslimdiscriminatie (Van Baarle) (minister BZK) 11. Debat over de Staat van de rechtsstaat (minister BZK)
 • 17. 
  Dertigledendebat over de staat van het hotspotarchief Covid-19 (Omtzigt) (minister BZK, minister VWS)
 • 55. 
  Agendapunt:    Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

ma 20-06-2022 11.00 - 16.00 Wetgevingsoverleg Raming der voor de Tweede Kamer in 2023 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

di 21-06-2022 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Jaarverslagen over het jaar 2021 Hfst. VII het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, B het Gemeentefonds en C het Provinciefonds d1 21-06-2022 10.00 - 11.00 Gesprek met de Nationale ombudsman over het jaarverslag 2021

di 21-06-2022 18.00 - 21.00 Commissiedebat Behandelvoorbehoud EU-Kiesakte

wo 22-06-2022 15.00 - 18.00 Commissiedebat Regiodeals do 23-06-2022 11.00 - 12.00 Technische briefing door de Algemene Rekenkamer over onderzoek aanpak rijksoverheid van woningtekort do 23-06-2022 13.30 - 14.30 Rondetafelgesprek Dag van de Publieke Dienstverlening - Gesprek met Uitvoeringsorganisaties (cluster commissies BiZa, DiZA en JV)

ma 27-06-2022 10.00 - 20.30 Rondetafelgesprek Het Nederlands Slavernijverleden

wo 29-06-2022 15.00 - 18.00 Commissiedebat IVD-aangelegenheden

do 30-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse

Zaken

do 30-06-2022 13.30 - 17.00 Commissiedebat Staat van de volkshuisvesting do 07-07-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

wo 14-09-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Functioneren Rijksdienst wo 14-09-2022 14.00 - 18.00 Commissiedebat Ruimtelijke Ordening do 15-09-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

do 15-09-2022 13.30 - 17.00 Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving

wo 28-09-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Basisregistratie Personen en Eid

do 29-09-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat Wonen

do 06-10-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

do 20-10-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

do 10-11-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

do 17-11-2022 11.00 - 14.30 Commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof

do 24-11-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

do 08-12-2022 10.30 - 11.30 Procedurevergadering Strategische procedurevergadering

do 08-12-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

do 22-12-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

 • 56. 
  Agendapunt:    Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Gesprek Kennismakingsgesprek met de Nationale ombudsman (geannuleerd, was gepland op 23 juni 2021)

Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie (Tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) Commissiedebat Bouwregelgeving Commissiedebat Burgemeesters Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging

Commissiedebat Digitalisering

Commissiedebat Discriminatie, racisme en mensenrechten Rondetafelgesprek Financiële positie gemeenten (voorstel volgt) Commissiedebat Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement Commissiedebat Informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en Kabinet (tot nader order uitgesteld)

Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: "De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur"

Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen

Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)

Commissiedebat Integriteit openbaar bestuur Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)

Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'

Commissiedebat Staat van de Woningmarkt Commissiedebat Staatscommissie parlementair stelsel Rondetafelgesprek Tijdelijke huurcontracten Commissiedebat Verkiezingen

Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld) Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging

Rondvraag

 • 57. 
  Agendapunt:    Verzoek van het lid Geurts (CDA) om de minister een reactie te vragen

op het rapport 'Economisch perspectief voor een grondige renovatie van de woningmarkt'

Zaak:    Brief derden - M.H.J. Blom te - 16 juni 2022

Aanbieding rapport 'Economisch perspectief voor een grondige renovatie van de woningmarkt' , namens groep economen en deskundigen - 2022Z12309

Besluit:    De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening vragen om een

reactie op het rapport 'Economisch perspectief voor een grondige renovatie van de woningmarkt'.

Volgcommissie(s):    FIN

 • 58. 
  Agendapunt:    Verzoek van het lid Omtzigt om de minister een reactie te vragen op

het artikel 'Oud-privacyfunctionaris: bij de overheid heerst een cultuur van achterhouden' uit de NRC d.d. 15 juni 2022

Zaak:    Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (Omtzigt) - 16

juni 2022

Verzoek van het lid Omtzigt om de minister een reactie te vragen op het artikel 'Bij de overheid heerst een cultuur van achterhouden' uit de NRC d.d. 15 juni 2022 - 2022Z12307

Besluit:    De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzoeken om op de

afzonderlijke onderdelen van het artikel te reageren, waarbij de commissie verzoekt de (eerste) reactie op dinsdag 21 juni 2022 te ontvangen.

Besloten gedeelte

Geen agendapunten

Griffier:

Activiteitnummer:

A.C.W. de Vos 2021A07853

16


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.