Motie Van Hattem c.s. over geen nieuwe grondslag coronatoegangsbewijzen in de Wet publieke gezondheid - Goedkeuring van het Besluit houdende de vijfde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Stb. 2022, 76) (Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19)

Deze motie i is onder nr. D toegevoegd aan dossier 25295 - Infectieziektenbestrijding, wetsvoorstel 35526 - Tijdelijke wet maatregelen covid-19 i en wetsvoorstel 36042 - Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Goedkeuring van het Besluit houdende de vijfde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Stb. 2022, 76) (Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19); Motie van het lid Van Hattem c.s. over geen nieuwe grondslag coronatoegangsbewijzen in de Wet publieke gezondheid
Document­datum 17-05-2022
Publicatie­datum 17-05-2022
Nummer KST36042D
Kenmerk 36042; 35526; 25295, nr. D
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

36 042

35 526

25 295

D1

2022

Goedkeuring van het Besluit houdende de vijfde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Stb. 2022, 76) (Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19)

Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen covid-19)

Infectieziektenbestrijding

MOTIE VAN HET LID VAN HATTEM C.S.

Voorgesteld 17 mei 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister van VWS in debat heeft aangegeven de inzet van coronatoegangsbewijzen in de toekomst niet uit te sluiten;

overwegende dat de Minister de eerste tranche van de Wet publieke gezondheid nu in voorbereiding heeft en deze begin juni ter consultatie wil voorleggen;

draagt het kabinet op om in de wijziging van de Wpg geen grondslag op te nemen voor een mogelijke inzet van het ctb,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Hattem Bezaan

Ton van Kesteren Faber-van de Klashorst Van Strien

1 De letter D heeft alleen betrekking op 36 042.

kst-36042-D ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2022

Eerste Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36 042, D


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.