Brief regering; Werkagenda Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) - Arbeidsmarktbeleid

Deze brief is onder nr. 1085 toegevoegd aan dossier 29544 - Arbeidsmarktbeleid.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Arbeidsmarktbeleid; Brief regering; Werkagenda Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA)
Document­datum 13-12-2021
Publicatie­datum 27-12-2021
Nummer KST295441085
Kenmerk 29544, nr. 1085
Commissie(s) Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021-2022

29 544

Arbeidsmarktbeleid

Nr. 1085    BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN

WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 december 2021

De afgelopen maanden zijn 21 partijen, die zijn verenigd in de Taskforce Werk & Integratie,1 gekomen tot een «Werkagenda Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA)». De Werkagenda VIA is een gezamenlijk vervolg op het programma VIA2, dat de afgelopen jaren samen met werkgevers, gemeenten en het onderwijs heeft onderzocht «wat werkt» om de arbeidsmarktkansen en -posities van mensen met een migratieachtergrond te verbeteren. Op 13 december is de Werkagenda VIA bestuurlijk bekrachtigd tijdens een online lancering. De Werkagenda VIA is als bijlage bij deze brief gevoegd3.

Middels deze brief informeer ik u mede namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media nader over deze Werkagenda.

Het doel van de Werkagenda VIA is om de komende jaren met concrete activiteiten gezamenlijk te komen tot structurele verbetering van de arbeidsmarktkansen en -posities van mensen met een migratieachtergrond. Dit gebeurt langs drie thema's: «meer (culturele) diversiteit op het werk», «meer kans op een eerste baan of stage» en «arbeidstoeleiding». De activiteiten in deze thema's bouwen voort op lessen uit het programma VIA en andere effectief gebleken aanpakken. Daarnaast bevat de Werkagenda VIA ook een nieuw te ontwikkelen kennisagenda.

1    Leden van de Taskforce Werk & Integratie zijn: ABU, AWVN, CNV Jongeren, Divosa, FNV, G4, G40, MBO Raad, NBBU, Ministerie van OCW, Randstad, SAM, SBB, SER, UAF, UWV, Vereniging Hogescholen, VNG, VNO-NCW, Vluchtelingenwerk Nederland, Ministerie van SZW. In de uitvoerig van de werkagenda VIA zijn nog enkele andere partijen betrokken die zich laten vertegenwoordigen door koepelorganisaties in de Taskforce.

2    Uitkomsten, afronding en vervolg van het programma Verdere Integratie op de arbeidsmarkt (VIA), Kamerstuk 29 544, nr. 1081.

3    Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-29544-1085 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

De Werkagenda VIA is gezamenlijk met de partijen uit de Taskforce Werk & Integratie tot stand gekomen. Elke partij doet mee vanuit de eigen mogelijkheden op de gevoelde maatschappelijke opgave van gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor mensen met een migratieachtergrond.

De Werkagenda VIA bevat nieuwe en reeds lopende activiteiten die worden uitgevoerd binnen bestaande structuren en activiteiten. In het geval van SZW en OCW wordt aangesloten en voortgebouwd op activiteiten in de arbeidsmarktregio's en activiteiten op het terrein van de aanpak van stage- en arbeidsmarktdiscriminatie. Met de Werkagenda VIA worden de inspanningen van de partijen in Taskforce Werk & Integratie gebundeld, uitgevoerd en herijkt - de Werkagenda VIA heeft namelijk uitdrukkelijk een lerend karakter.

Het Ministerie van SZW heeft bij de totstandkoming van de Werkagenda VIA een faciliterende en coördinerende rol gehad en zal deze rol in de uitvoering voortzetten. Vanuit het Ministerie van SZW wordt onder meer ingezet op het stimuleren van de uitvoering en gezorgd voor de monitoring van de uitvoering en een evaluatie. Dit draagt bij aan het lerende karakter van de Werkagenda VIA en is nodig om de uitvoering van de werkagenda bij te kunnen sturen wanneer de uitvoering anders loopt dan verwacht, of als er politieke, maatschappelijke of economische ontwikkelingen zijn die impact hebben op de uitvoering van de werkagenda. Om deze reden zal de Werkagenda VIA, zoals nu voorzien is, halfjaarlijks door de Taskforce Werk & Integratie worden herijkt. Deze flexibiliteit maakt dat kan worden aangesloten bij de agenda van het volgende kabinet. De wijze en frequentie waarop de Kamer geïnformeerd zal worden over de uitvoering en herijking van de Werkagenda VIA is aan een volgend kabinet.

De Werkagenda VIA heeft een looptijd tot 2025. Een groot deel van de activiteiten kan worden opgepakt binnen bestaande activiteiten en middelen van de betrokken organisaties. Een deel van de activiteiten is echter nieuw of dermate omvangrijk dat aanvullende middelen benodigd zijn. Binnen de SZW-begroting zijn programmamiddelen beschikbaar voor een aantal activiteiten tot en met 2024, waaronder de evaluatie en monitoring van de Werkagenda VIA en het opstarten van lerende netwerken voor gemeenten, partijen in het onderwijs en werkgevers. Nu het proces van de totstandkoming van de Werkagenda VIA is afgerond, blijkt dat de gezamenlijke ambitie van de partijen in de Taskforce Werk & Integratie groter is dan vooraf kon worden ingeschat. Hierbij gaat het onder meer om de wens tot het verder opschalen van de lerende netwerken voor werkgevers, partijen in het onderwijs en gemeenten en extra ondersteuning van de activiteiten van deze partijen. De reguliere middelen die beschikbaar zijn vanuit SZW zijn mogelijk niet volledig toereikend om aan deze vergrote ambitie te voldoen. Het is aan een volgend kabinet om te besluiten over het toekennen van eventuele extra middelen.

Met de Werkagenda VIA zet de Taskforce Werk & Integratie een gezamenlijke stap naar structurele verbetering van de arbeidsmarktkansen en -posities van mensen met een migratieachtergrond. Door samenwerking en door het toepassen van effectieve maatregelen kan meer impact gemaakt worden. Dit is wel een weg van de lange adem, maar de betrokken partijen hebben uitgesproken zich hier voor langere tijd voor in te willen blijven zetten.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.D. Wiersma

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 29 544, nr. 1085 2


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.