Najaarsnota

Met dank overgenomen van Parlement.com.

De Najaarsnota is een overzicht van hoe het er voorstaat met de uitvoering van de lopende rijksbegroting i. Het is een tussentijdse verantwoording over de uitvoering van de rijksbegroting door de regering. De minister van Financiën i geeft in de Najaarsnota aan welke mee- en tegenvallers er zijn geweest of die te verwachten zijn. Daarnaast doet de minister eventueel voorstellen om de begroting te wijzigen.

De nota moet uiterlijk op 1 december door de minister van Financiën naar de Tweede Kamer i worden gestuurd. De Najaarsnota speelt doorgaans een belangrijke rol bij de evaluatie van de miljoenennota. De Tweede Kamer debatteert aan de hand van de Najaarsnota over de uitvoering van de begroting.

1.

Behandeling voor- en najaarsnota

De suppletoire begrotingen i naar aanleiding van de Voor- en Najaarsnota worden als wetsvoorstellen behandeld door achtereenvolgens de Tweede en Eerste Kamer i. De Tweede Kamer kan ze ook amenderen i.

De suppletoire begrotingen worden minder uitputtend behandeld dan de 'gewone' begrotingen. In de Tweede Kamer worden net als bij de gewone begrotingen en de Miljoenennota wel schriftelijke, feitelijke vragen gesteld door de fractiewoordvoerders. Een begrotingsonderzoek blijft echter achterwege. De suppletoire begrotingen worden vaak als hamerstuk i afgedaan. Zeer weinig Kamerleden voeren gewoonlijk het woord tijdens suppletoire begrotingsdebatten.

De financiële woordvoerders in de Tweede Kamer voeren wel uitgebreide debatten met de minister van Financiën over de Voor- en Najaarsnota. Vaak gaan die debatten meer over de budgettaire vooruitzichten en toekomstige wensen dan over de nota die eigenlijk voor het debat geagendeerd staat. Zo wordt tijdens het debat over de Voorjaarsnota veelal vooruit gekeken naar de Miljoenennota, en tijdens het debat over de Najaarsnota naar de Voorjaarsnota.

Het debat over de Voorjaarsnota vindt altijd eind juni of begin juli, kort voor het zomerreces, plaats. Het debat over de Najaarsnota vindt altijd medio of eind december plaats, kort voor het kerstreces.

 

Meer over