COM(2021)677 EU
Standpunt EU in het kader van het Verdrag inzake het mariene milieu en de kustgebieden van de Middellandse Zee over zwerfvuil in het Middellandse Zeegebied

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het kader van het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu en de kustgebieden van de Middellandse Zee (het “Verdrag van Barcelona”) met betrekking tot de vaststelling van een besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan het regionale plan inzake het beheer van zwerfvuil in het Middellandse Zeegebied in het kader van artikel 15 van het Protocol inzake de bescherming van de Middellandse Zee tegen verontreiniging vanaf het land

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Convention for the Protection of the Marine Environment and the Coastal Region of the Mediterranean (the ‘Barcelona Convention’) on the Adoption of a Decision to adopt the amendments to the Regional Plan on Marine Litter Management in the Mediterranean in the framework of Article 15 of the Protocol for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution from Land-Based Sources (the ‘LBS Protocol’)
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2021)677 EN
Extra COM-nummers COM(2021)677
Procedurenummer i 2021/0354(NLE)
Celex-nummer i 52021PC0677

2.

Key dates

Document 27-10-2021
Online publicatie 27-10-2021
Besluit 02-12-2021; Besluit 2022/13
Bekendmaking in Publicatieblad i 07-01-2022; PB L 4 p. 12-13

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.