Werkprogramma Europese Commissie 2022

Met dank overgenomen van Europa Nu.
Ursula von der Leyen
Bron: European Commission

De Commissie-Von der Leyen i presenteerde op 20 oktober 2021 haar werkprogramma voor het jaar 2022. Met het werkprogramma wil de Commissie 'Europa samen sterker maken'.

De zes grote ambities van de Commissie voor 2022 zijn in eerste aanzet dezelfde als in 2021:

  • een Europese Green Deal
  • een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk
  • een economie die werkt voor de mensen
  • een sterker Europa in de wereld
  • bevordering van onze Europese leefwijze
  • een nieuwe impuls voor Europese democratie

In lijn met eerdere jaren wil de Europese Commissie i ook dit jaar inzetten op betere regelgeving en naleving van Europese wetten om deze beleidsdoelen te halen. Hiervoor gebruikt de Commissie een 'One In, One Out'-benadering. Deze benadering houdt in dat nieuwe regelgeving over bepaald beleid gepaard zal gaan met een vermindering van administratieve lasten in datzelfde beleidsgebied op een ander vlak.

1.

Achtergrond werkprogramma 2022

De nasleep van de coronacrisis geeft de Commissie de noodzaak om burgers en lidstaten die hard zijn getroffen door de pandemie nu tegemoet te komen met ambitieus beleid. Daarom is 2022 uitgeroepen als het 'Jaar van de Europese Jeugd'. Ook zal de Commissie in blijven zetten op het bestrijden van COVID binnen- en buiten Europa. Ook bevestigt het werkprogramma de oorspronkelijke ambities van de Commissie van voor de Coronapandemie. Veel van die plannen zijn in de wacht gezet aangezien een Europese reactie nodig was op de pandemie, maar die zullen nu worden afgestoft in de nasleep van de crisis.

Initiatieven die essentieel worden geacht voor het herstel van de EU krijgen veel prioriteit. Hierbij gaat het onder meer om strategieën voor duurzame mobiliteit en renovatie, initiatieven ter versterking van digitale diensten en ter ondersteuning van jongeren, en een white paper over buitenlandse financiering in de interne markt. NextGenerationEU, het Europees herstelfonds voor de coronacrisis i, is een instrument dat de EU de mogelijkheid geeft om haar grote ambities waar te maken.

2.

Een Europese Green Deal

Halverwege december 2019 presenteerde de Commissie al de Green Deal, een plan voor een klimaatneutraal Europa. Om de overgang naar een klimaatneutraal Europa te voltooien in 2050, komt er een bindende Europese Klimaatwet. Hierin wordt opgenomen dat de CO2-uitstoot in 2030 met 55 procent moet zijn afgenomen ten opzichte van 1990. Die doelstelling is gepresenteerd in een pakket genaamd 'Fit for 55', dat een breed scala aan beleidsthema's betrekt bij de Groene Transitie van de Unie. Daarnaast wil de Commissie een koolstofgrenscorrectie voorstellen, maatregelen opstellen voor het verduurzamen van transport, het actieplan voor de circulaire economie verder uitvoeren, en de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 alsmede de 'van boer to bord' strategie verder uitwerken.

Deze maatregelen zullen gefinancierd worden door een Europees Investeringsplan. Bovendien wil de Commissie garanderen dat de Groene transitie eerlijk verloopt, door lidstaten en sectoren te ondersteunen met een Europees Overgangsmechanisme en Overgangsfonds. De transitie is een collectieve verantwoordelijkheid, wat de Commissie benadrukt door een klimaatpact aan te gaan met alle EU-burgers.

3.

Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk

De Commissie wil een routekaart voorstellen met duidelijke omschreven doelstellingen voor 2030, zoals connectiviteit, vaardigheden en digitale overheidsdiensten om de digitale toekomst van de EU veilig te stellen. Om de belangen van burgers te behartigen in deze zogenoemde Digitale Transitie zal aandacht worden besteed aan wetgeving omtrent veiligheid, aansprakelijkheid, grondrechten, gegevensaspecten van artificiële intelligentie en een datawet. Voorstellen voor een Europese digitale identiteit, digitale belasting, en een herziening van de Europese industriestrategie zijn voorbeelden van plannen die in de koker van de Commissie zitten voor 2022.

4.

Een economie die werkt voor mensen

De nasleep van de coronapandemie vraagt om beleid dat de sociale gevolgen van de coronacrisis beperkt, aldus de Commissie. Ze gebruikt de Europese pijler van sociale rechten als leidraad in haar herstelplannen. Verder tracht de Commissie kinderarmoede en ongelijkheid tussen kinderen terug te dringen door nieuwe wetgeving en arbeidsomstandigheden voor burgers te waarborgen door een nieuw kader strategisch-EU kader voor gezondheid en veiligheid op werk. Ook zal een actieplan worden opgesteld om sociale investeringen te bevorderen.

De Commissie zet in op een sterk en sociaal Europa met eerlijke maatregelen op de gebieden van duurzaamheid en digitale ontwikkeling. Daarom komt ze met voorstellen voor Europese minimumlonen en een Europees werkloosheids­herverzekeringsstelsel. Daarnaast worden maatregelen versterkt die gericht zijn op de basisvoorzieningen van kinderen en jongeren. Verder streeft de EU nog altijd naar een diepere economische en monetaire unie om stabiliteit en concurrentievermogen na te bevorderen.

5.

Een sterker Europa in de wereld

De Commissie heeft sinds haar aantreden aangekondigd de geopolitieke rol van Europa uit te willen breiden. In het werkprogramma staat dat prioriteit zal worden gegeven aan de relatie met oostelijke en zuidelijke buurlanden van Europa, de Westelijke Balkan en Afrikaanse staten. De rol van Europa op het wereldtoneel zal vooral worden gekenmerkt door klimaatdiplomatie en het ondersteunen van kwetsbare gebieden met humanitaire hulp. Concreet zal worden gewerkt aan een nieuw partnerschap met de zuidelijke buurlanden en een beleid ten aanzien van het Noordpoolgebied.

6.

Bevordering van onze Europese levenswijze

Het beschermen van de Europese levenswijze vereist volgens het werkprogramma van 2022 een versterkte Europese paraatheid wat betreft crisismanagement. In de eerste plaats betreft dit grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen. De Commissie wil lessen trekken uit de coronacrisis door de rol van bestaande gezondheidsagentschappen te vergroten, een EU-kader op te richten dat gezondheidsbedreigingen kan opsporen, en een agentschap voor geavanceerd biomedisch onderzoek op te tuigen.

Daarnaast zal in samenwerking met het Europees Parlement en de lidstaten een nieuwe strategie voor de toekomst van Schengen worden ontworpen. Een nieuw migratie- en asielpact is in ontwikkeling, waarin de Commissie opties voor legale migratie wil vergroten als alternatief voor illegale migratie. Dit zou de de Europese Unie meer mededinging geven in het migratievraagstuk ten opzichte van de huidige situatie. Om grensoverschrijdende bedreigingen te bestrijden, wil de Commissie de EU-Veiligheidsunie, gericht tegen terrorisme, georganiseerde misdaad en cybermisdaad, blijven versterken.

7.

Een nieuwe impuls voor Europese democratie

De Commissie wil interne en externe bedreigingen voor de Europese democratie aanpakken. De waarborging van democratie omvat, volgens het werkprogramma, ook het beschermen van Europese waarden als inclusiviteit en gelijkheid. In die geest ontwikkelt de Commissie een EU-strategie voor de rechten van personen met een handicap, een EU-strategie voor de rechten van het kind, en wil het een voorstel indienen om gendergerelateerd geweld te bestrijden.

Het bevorderen van grensoverschrijdende justitiële samenwerking staat ook op de agenda van de EU. Afsluitend beoogt de Commissie een langetermijnvisie voor plattelandsgebieden te ontwikkelen.

8.

Meer informatie