Besluitpunt "Voortzetting Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie) / Commissiedebat / Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen (na zomerreces, na ontvangt toegezegde aanvullende informatie) / Commissiedebat / Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen) / Technische briefing / Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool mb.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers / (na de verkiezingen) / Commissiedebat / Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit commissiedebat, desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen) / Commissiedebat / Renovatie Binnenhof / Commissiedebat / Rijksvastgoed / Rondetafelgesprek / Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied' / Commissiedebat / Sociaal Domein (herijking Gemeentefonds) / Commissiedebat / Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt / (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus) / Commissiedebat / Staatscommissie parlementair stelsel / Commissiedebat / Warmtefonds en energiebesparing / Werkbezoek / Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld) / Commissiedebat / Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) / Commissiedebat / Wet normering topinkomens / Wetgevingsoverleg / Wet op de lijkbezorging / Commissiedebat / Woningbouwopgave / Commissiedebat / Woningcorporaties / Rondvraag / Geen agendapunten / Besloten gedeelte"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2021-10-01
volgnummer 64