Brief regering; Afschriften van de koninklijke besluiten houdende verlening benoeming van dr. H.P.M. Knapen tot minister van Buitenlandse Zaken, benoeming van H.G.J. Kamp tot minister van Defensie en wijziging van de vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister - Kabinetsformatie 2017

Deze brief is onder nr. 87 toegevoegd aan dossier 34700 - Kabinetsformatie 2017 en dossier 35788 - Kabinetsformatie 2021.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Kabinetsformatie 2017; Brief regering; Afschriften van de koninklijke besluiten houdende verlening benoeming van dr. H.P.M. Knapen tot minister van Buitenlandse Zaken, benoeming van H.G.J. Kamp tot minister van Defensie en wijziging van de vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister
Document­datum 27-09-2021
Publicatie­datum 28-09-2021
Nummer KST3470087
Kenmerk 34700, nr. 87
Commissie(s) Binnenlandse Zaken (BIZA)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

34 700

Kabinetsformatie 2017

Nr. 87

BRIEF VAN DE MINISTER-PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 september 2021

Hierbij doe ik u een afschrift toekomen van:

  • het koninklijk besluit d.d. 22 september 2021 nr. 2021001886 houdende benoeming van dr. H.P.M. Knapen tot Minister van Buitenlandse Zaken1.
  • het koninklijk besluit d.d. 22 september 2021 nr. 2021001887 houdende benoeming van H.G.J. Kamp tot Minister van Defensie2.
  • het koninklijk besluit d.d. 22 september 2021 nr. 2021001888 houdende wijziging van de vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een Minister3.

Met ingang van 21 september 2021 heeft dhr. Knapen alle betaalde en onbetaalde (neven-)functies en andere nevenactiviteiten neergelegd, waaronder zijn lidmaatschap van de Eerste Kamer. Het lidmaatschap van de Raad van Advies van Brainport Eindhoven eindigt per 1 oktober 2021, feitelijk zal hij daar geen werkzaamheden meer voor verrichten. Het lidmaatschap van de supervisory board van Pro Credit Holding is opgeschort voor de duur van zijn ministerschap.

De heer Kamp heeft alle betaalde en onbetaalde (neven-)functies en andere nevenactiviteiten neergelegd.

De Minister-President,

Minister van Algemene Zaken,

  • M. 
    Rutte

1    Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

2    Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

3    Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-34700-87 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 34 700, nr. 87


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.