Brief regering; Maandrapportage juli en augustus 2021 - aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet - Omgevingsrecht

Deze brief is onder nr. 198 toegevoegd aan dossier 33118 - Omgevingsrecht.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Omgevingsrecht; Brief regering; Maandrapportage juli en augustus 2021 - aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet
Document­datum 17-09-2021
Publicatie­datum 20-09-2021
Nummer KST33118198
Kenmerk 33118, nr. 198
Commissie(s) Binnenlandse Zaken (BIZA)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-

2021

33 118

Omgevingsrecht

Nr. 198

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 september 2021

Hierbij ontvangt u, zoals toegezegd tijdens het debat op 28 januari 2020 met de Eerste Kamer over de Invoeringswet Omgevingswet (Handelingen I 2019/20, nr. 18, item 3) en zoals aangegeven tijdens het notaoverleg in de Tweede Kamer van 25 november jl. (Kamerstuk 33 118, nr. 170), de maandrapportages juli en augustus 2021 Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet1.

De monitor wordt wekelijks geüpdatet op de website van het Programma Aan de Slag, https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/ voortgang-monitoring/aansluitmonitor/.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

kst-33118-198 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 33 118, nr. 198


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.