Besluitenlijst procedurevergadering donderdag 16 september 2021

1.

Kerngegevens

Officiële titel Besluitenlijst procedurevergadering donderdag 16 september 2021
Document­datum 16-09-2021
Publicatie­datum 16-09-2021
Kenmerk 2021A03852 18
Commissie(s) Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 16 september 2021

Voortouwcommissie:    vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 

Volgcommissie(s):

BiZa

i.v.m. agendapunt

8, 60

 

DiZa

i.v.m. agendapunt

47, 49

 

EU

i.v.m. agendapunt

31, 39, 41, 43, 53, 54, 55, 58, 59, 64 65, 66, 67, 68

 

EZK

i.v.m. agendapunt

8, 27

 

I&W

i.v.m. agendapunt

8, 9, 18, 64, 73

 

RU

i.v.m. agendapunt

57

 

OCW

i.v.m. agendapunt

46

 

SZW

i.v.m. agendapunt

18

 

VWS

i.v.m. agendapunt

18

Document:    Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 15

september 2021

Regeling van werkzaamheden

 • 1. 
  Agendapunt:    Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

Zaak:    Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, R.P. Jansma - 15

september 2021

Definitief overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden LNV d.d. 15 september 2021 - 2021Z12047

Besluit:    De op het overzicht vermelde verzoeken bij de commissie-RvW die hieronder in

dit agendapunt als zaak staan vermeld, zijn door een meerderheid van de commissie gesteund.

Zaak:    Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, L.

Bromet (GroenLinks) - 15 september 2021

Voorstel om de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit te nodigen bij het notaoverleg over de initiatiefnota ’Groen in de stad' van de leden Bromet en Boswijk - 2021Z15550

Besluit:    Dit verzoek wordt gehonoreerd. De minister van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties wordt uitgenodigd bij het notaoverleg over de initiatiefnota 'Groen in de stad' van de leden Bromet en Boswijk.

Zaak:    Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, T.C.

(Tjeerd) de Groot (D66) - 15 september 2021

Voorstel om de minister te verzoeken of het onderzoek van Wageningen University & Research naar beleidsvarianten voor het NSP naar aanleiding van het artikel in de Nieuwe Oogst nog op de dag van de Procedurevergadering gedeeld kan worden met de Kamer - 2021Z15549 Besluit:    Dit verzoek wordt gehonoreerd. De minister wordt verzocht om het onderzoek

van Wageningen University & Research naar beleidsvarianten voor het NSP naar aanleiding van het artikel in de Nieuwe Oogst nog op de dag van de Procedurevergadering te delen met de Kamer.

Zaak:    Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, M.

Koekkoek (Volt) - 15 september 2021

 

Besluit:

Voorstel om de minister te vragen minder eenzijdig de 'knip' te maken tussen, en dus antwoorden te geven op, zaken die op de geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad in kwestie staan en andere agendapunten die op de agenda van het schriftelijk overleg staan. - 2021Z15551

Dit verzoek wordt gehonoreerd. De minister wordt verzocht om alle antwoorden op tijdens schriftelijke overleggen over de Landbouw- en Visserijraad gestelde vragen in één keer conform de gestelde termijn aan de Kamer te sturen.

Zaak:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, M. Koekkoek (Volt) - 15 september 2021

Voorstel om een kabinetsreactie te vragen - in december - over de prioriteiten die gekozen worden door het Franse voorzitterschap met betrekking tot de Landbouw- en Visserij raad, waarna deze behandeld kan worden in een commissiedebat. - 2021Z15552

Besluit:

Dit verzoek wordt gehonoreerd. Er wordt een kabinetsreactie gevraagd - in december - over de prioriteiten die gekozen worden door het Franse voorzitterschap met betrekking tot de Landbouw- en Visserij raad, waarna deze behandeld kan worden in een commissiedebat.

Zaak:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, M. Koekkoek (Volt) - 15 september 2021

Voorstel om een commissiedebat te voeren - in januari - waarin de prioritering van het Franse voorzitterschap en de Nederlandse inzet en positie met betrekking tot de Landbouw- en Visserijraad centraal staat - 2021Z15553

Besluit:

Dit verzoek wordt gehonoreerd. Er zal een commissiedebat worden gepland - in januari - waarin de prioritering van het Franse voorzitterschap en de Nederlandse inzet en positie met betrekking tot de Landbouw- en Visserijraad centraal staat.

 • 2. 
  Agendapunt:

Brievenlijst

Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)

 • 3. 
  Agendapunt:

Uitnodigingen

Reactie Mts. Engwerda-Keurentjes n.a.v. commissiedebat Fosfaatrechtenstelsel d.d. 10 juni 2021 en tevens verzoek om gesprek

Zaak:

Brief derden - Mts. Engwerda-Keurentjes te - 21 juni 2021

Reactie Mts. Engwerda-Keurentjes n.a.v. commissiedebat Fosfaatrechtenstelsel d.d. 10 juni 2021 en tevens verzoek om gesprek - 2021Z11765

Besluit:

De commissie heeft besloten niet in te gaan op het verzoek om een (vervolg)gesprek, maar heeft wel besloten de minister te verzoeken om een overzicht van de stand van zaken van de moties die zijn ingediend naar aanleiding van het tweeminutendebat Fosfaatrechtenstelsel (CD d.d. 10 juni 2021) op 24 juni 2021 aan de Kamer te sturen.

 • 4. 
  Agendapunt:

Uitnodiging Foodvalley NL voor werkbezoek

Zaak:

Brief derden - Foodvalley NL te Wageningen - 31 mei 2021

Uitnodiging Foodvalley NL voor werkbezoek - 2021Z12596

Besluit:

Overlaten aan individuele leden / fracties.

 • 5. 
  Agendapunt:

Aanbieding policy brief ’Naar een uitweg uit de stikstofcrisis' van PBL en aanbod technische briefing.

Zaak:

Brief derden - Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) te Den Haag - 5 juli 2021

Aanbieding policy brief ’Naar een uitweg uit de stikstofcrisis' van PBL -2021Z12757

Besluit:

De commissie gaat in op het aanbod van het PBL om een technische briefing te verzorgen. Per e-mail wordt deelname onder de leden geïnventariseerd.

 • 6. 
  Agendapunt:

Uitnodiging Boeren met Perspectief Coöperatief U.A. voor werkbezoek m.b.t. stikstofreductie

Zaak:

Brief derden - Boeren met Perspectief Coöperatief U.A. te Bodegraven - 7 juli 2021

Uitnodiging Boeren met Perspectief Coöperatief U.A. voor werkbezoek m.b.t. stikstofreductie - 2021Z13550

Besluit:

Overlaten aan individuele leden / fracties.

 • 7. 
  Agendapunt:

Uitnodiging Aeres, namens regieteam Groenpact, voor werkbezoek aan Groenpact en groen onderwijs d.d. 15 oktober 2021

Zaak:

Brief derden - Aeres te Ede - 9 juli 2021

Uitnodiging Aeres, namens regieteam Groenpact, voor werkbezoek aan Groenpact en groen onderwijs d.d. 15 oktober 2021 - 2021Z13585

Besluit:

Overlaten aan individuele leden / fracties.

 • 8. 
  Agendapunt:

Wet- en regelgeving

Geen agendapunten

Stukken van de minister van LNV

Stand van zaken Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 30 juni 2021

Stand van zaken Subsidieregeling sanering varkenshouderijen - 28973-244

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op vrijdag 24 september 2021 om 14.00 uur.

Volgcommissie(s):

BiZa, I&W, EZK

 • 9. 
  Agendapunt:

Vervolgacties naar aanleiding van het eindrapport van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 9 juli 2021

Vervolgacties naar aanleiding van het eindrapport van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof - 35334-158

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor het commissiedebat Stikstofproblematiek op 17 november 2021.

Volgcommissie(s):

I&W

 • 10. 
  Agendapunt:

Regeling nieuwe versie AERIUS Calculator en wijziging stikstofregistratiesysteem

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 9 juli 2021

Regeling nieuwe versie AERIUS Calculator en wijziging stikstofregistratiesysteem - 35600-59

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor een schriftelijk overleg met als inbrengdatum vrijdag 17 september 2021 om 14.00 uur, waarbij de minister verzocht zal worden de beantwoording tijdig aan de Kamer te sturen om een tweeminutendebat vóór 1 oktober 2021 mogelijk te maken, waarbij het lid Vestering (PvdD) als eerste zal spreken.

 • 11. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de analyse van Drentse bodemmonsters door Stichting AgriFacts

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 16 juli 2021

Reactie op verzoek commissie over de analyse van Drentse bodemmonsters door Stichting AgriFacts (Staf) - 35334-162

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor het commissiedebat Stikstofproblematiek op 17 november 2021.

 • 12. 
  Agendapunt:

Voortgang aanpak stikstofproblematiek

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 16 juli 2021

Voortgang aanpak stikstofproblematiek - 35334-160

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor het commissiedebat Stikstofproblematiek op 17 november 2021.

 • 13. 
  Agendapunt:

Uitwerking managementmaatregelen melkveehouderij ten behoeve van stikstofreductie

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 20 juli 2021

Uitwerking managementmaatregelen melkveehouderij ten behoeve van stikstofreductie - 35334-159

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor het commissiedebat Stikstofproblematiek op 17 november 2021.

 • 14. 
  Agendapunt:

Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv), Maatregel Gerichte Opkoop (MGO) en grondfonds

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 31 augustus 2021

Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv), Maatregel Gerichte Opkoop (MGO) en grondfonds - 35334-164

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor het commissiedebat Stikstofproblematiek op 17 november 2021.

 • 15. 
  Agendapunt:

Maatregelen inzake slachthuis Gosschalk naar aanleiding van RTL-beelden

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 2 juli 2021

Maatregelen inzake slachthuis Gosschalk naar aanleiding van RTL-beelden -28286-1200

Besluit:

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Betrekken bij het plenaire debat over misstanden in Nederlandse slachthuizen. Agenderen voor het commissiedebat NVWA op 10 november 2021.

 • 16. 
  Agendapunt:

Algemene aanwijzing om aanvragen tot verhoging van de bandsnelheid af te wijzen

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 2 juli 2021

Algemene aanwijzing om aanvragen tot verhoging van de bandsnelheid af te wijzen - 28286-1201

Besluit:

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Betrekken bij het plenaire debat over misstanden in Nederlandse slachthuizen. Agenderen voor het commissiedebat NVWA op 10 november 2021.

 • 17. 
  Agendapunt:

Hervatting slachtwerkzaamheden slachthuis Gosschalk

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 30 augustus 2021

Hervatting slachtwerkzaamheden slachthuis Gosschalk - 28286-1214

Besluit:

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Betrekken bij het plenaire debat over misstanden in Nederlandse slachthuizen. Agenderen voor het commissiedebat NVWA op 10 november 2021.

 • 18. 
  Agendapunt:

SCoPAFF-vergadering gewasbeschermingsmiddelen 5 en 6 juli 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 2 juli 2021

SCoPAFF-vergadering gewasbeschermingsmiddelen 5 en 6 juli 2021 - 27858552

Besluit:

Besluit:

Volgcommissie(s):

Niet controversieel verklaren.

Voor kennisgeving aangenomen.

I&W, SZW, VWS

 • 19. 
  Agendapunt:

Intrekken ophokplicht pluimvee

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 5 juli 2021

Intrekken ophokplicht pluimvee - 28807-237

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Zoönosen en dierziekten.

 • 20. 
  Agendapunt:

Stand van zaken antibioticumbeleid in de veehouderij

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 21 juli 2021

Stand van zaken antibioticumbeleid in de veehouderij - 29683-256

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Zoönosen en dierziekten.

 • 21. 
  Agendapunt:

Stand van zaken diverse onderwerpen diergezondheid

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 21 juli 2021

Stand van zaken diverse onderwerpen diergezondheid - 28286-1207

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Zoönosen en dierziekten.

 • 22. 
  Agendapunt:

Besmetting met HPAI in Heeten

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 26 augustus 2021

Besmetting met HPAI in Heeten - 28807-238

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Zoönosen en dierziekten.

 • 23. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over stukken met betrekking tot overleg met Vlaanderen in april 2007 over de Hertogin Hedwigepolder en het Westerscheldegebied

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 6 juli 2021

Reactie op verzoek commissie over de stukken die zijn gebruikt voor het overleg met Vlaanderen in april 2007 over de Hertogin Hedwigepolder en het Westerscheldegebied - 30862-113

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor het commissiedebat Natuur op 7 oktober 2021.

 • 24. 
  Agendapunt:

Voorwaarden beheersubsidie Kroondomein

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 8 september 2021

Voorwaarden beheersubsidie Kroondomein - 35570-I-16

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor het commissiedebat Natuur op 7 oktober 2021.

 • 25. 
  Agendapunt:

Start regeling ongedekte vaste kosten

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 6 juli 2021

Start regeling ongedekte vaste kosten - 35420-349

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Betrekken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2022.

 • 26. 
  Agendapunt:

Stand van zaken van het Omschakelprogramma

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 13 juli 2021

Stand van zaken van het Omschakelprogramma - 35334-163

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Betrekken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2022.

 • 27. 
  Agendapunt:

Vereffeningsverslag voormalig Productschap voor Vee en Vlees en het voormalig Productschap Zuivel

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 6 september 2021

Vereffeningsverslag voormalig Productschap voor Vee en Vlees en het voormalig Productschap Zuivel - 33910-30

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Betrekken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2022.

Volgcommissie(s):

EZK

 • 28. 
  Agendapunt:

Toezending toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid Garantiestelling Nationaal Groenfonds

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 7 september 2021

Toezending toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid Garantiestelling Nationaal Groenfonds - 2021Z15020

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Betrekken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2022.

 • 29. 
  Agendapunt:

Rekening en Verantwoording 2020 van het Bureau Beheer Landbouwgronden

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 19 augustus 2021

Rekening en Verantwoording 2020 van het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) - 25268-201

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Betrekken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2022.

 • 30. 
  Agendapunt:

Invulling Economisch Herstelfonds binnen de plattelandsontwikkeling en voortgang Gemeenschappelijk Landbouwbeleid-Nationaal

Strategisch Plan

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 7 juli 2021

Invulling Economisch Herstelfonds binnen de plattelandsontwikkeling en voortgang GLB-NSP - 28625-293

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor het te voeren commissiedebat Nationaal Strategisch Plan op 30 september 2021.

 • 31. 
  Agendapunt:

Verslag Landbouw- en Visserijraad van 28 en 29 juni 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 16 juli 2021

Verslag Landbouw- en Visserijraad van 28 en 29 juni 2021 - 21501-32-1330

Besluit:

Het verslag is reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad met als inbrengdatum 30 augustus 2021.

Besluit:

De bijgevoegde 'Analyse van de landbouw en het landelijk gebied in Nederland: een SWOT-analyse' agenderen voor het te voeren commissiedebat Nationaal Strategisch Plan op 30 september 2021.

Volgcommissie(s):

EU

 • 32. 
  Agendapunt:

Rapport effecten van actuele ontwikkelingen op prognoses CO2-emissie glastuinbouw 2030

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 15 juli 2021

Rapport effecten van actuele ontwikkelingen op prognoses CO2-emissie glastuinbouw 2030 - 32627-35

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor het te voeren commissiedebat Landbouw, klimaat en voedsel op 4 november 2021.

 • 33. 
  Agendapunt:

Rapport Wageningen Economic Research over een 'reële beprijzing van vlees'

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 15 juli 2021

Rapport Wageningen Economic Research over een 'reële beprijzing van vlees' -31532-266

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor het te voeren commissiedebat Landbouw, klimaat en voedsel op 4 november 2021.

 • 34. 
  Agendapunt:

Stand van zaken en vervolg analyse amendement artikel 2.1 Wet dieren

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 15 juli 2021

Stand van zaken en vervolg analyse amendement artikel 2.1 Wet dieren -28286-1208

Besluit:

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Dierenwelzijn. Agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Dieren in de veehouderiij.

 • 35. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake handelsverbod voor honden die niet in Nederland gefokt mogen worden

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 21 juli 2021

Reactie op verzoek commissie inzake handelsverbod voor honden die niet in Nederland gefokt mogen worden - 28286-1209

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Dierenwelzijn.

 • 36. 
  Agendapunt:

Dierenwelzijn en hitte

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 27 juli 2021

Dierenwelzijn en hitte - 28286-1210

Besluit:

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Dierenwelzijn. Agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Dieren in de veehouderij.

 • 37. 
  Agendapunt:

Stand van zaken van een aantal wijzigingen van het Besluit houders van dieren

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 27 augustus 2021

Stand van zaken van een aantal wijzigingen van het Besluit houders van dieren - 28286-1212

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Dierenwelzijn.

 • 38. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie op de brief van de Stichting Wakker Dier over het uitblijven van maatregelen tegen hittestress bij dieren

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 1 september 2021

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie op de brief van de Stichting Wakker Dier over het uitblijven van maatregelen tegen hittestress bij dieren - 28286-1213

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Dieren in de Veehouderij.

 • 39. 
  Agendapunt:

Afschrift van de kabinetsreactie op de aanvangseffectbeoordeling (Inception Impact Assessment) van de herziening van de EU-dierenwelzijnsregelgeving van de Europese Commissie

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 27 augustus 2021

Afschrift van de kabinetsreactie op de aanvangseffectbeoordeling (Inception Impact Assessment) van de herziening van de EU-dierenwelzijnsregelgeving van de Europese Commissie - 21501-32-1335

Besluit:

Besluit:

Volgcommissie(s):

Niet controversieel verklaren.

Voor kennisgeving aangenomen.

EU

 • 40. 
  Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over het akkoord over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 5 juli 2021

Antwoorden op vragen commissie over uitkomst GLB-triloog-onderhandelingen (Kamerstuk 28625-291) - 28625-292

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 41. 
  Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad van 19 juli 2021 (deel 1)

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 16 juli 2021

Antwoord op vragen commissie over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 19 juli 2021 - 21501-32-1332

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Aanmelden voor tweeminutendebat met als eerste spreker het lid Vestering (PvdD)

Volgcommissie(s):

EU

 • 42. 
  Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad van 19 juli 2021 (deel 2)

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 20 augustus 2021

Antwoord op vragen commissie over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 19 juli 2021 (resterende vragen) (Kamerstuk 21501-32-1331)

 • 21501-32-1337

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Aanmelden voor tweeminutendebat met als eerste spreker het lid Vestering (PvdD)

 • 43. 
  Agendapunt:

Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingshandelingen LNV

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 26 augustus 2021

Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingshandelingen LNV - 22112-3168

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor het commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 6 oktober 2021.

Volgcommissie(s):

EU

 • 44. 
  Agendapunt:

Reactie op reactie verzoek commissie over het speciale verslag van de Europese Rekenkamer (ERK) over "Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid en het klimaat - Goed voor de helft van de klimaatuitgaven van de EU, maar emissies van landbouwbedrijven nemen niet af"

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 26 augustus 2021

Reactie op reactie verzoek commissie over het speciale verslag van de

Europese Rekenkamer (ERK) over "Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid en het klimaat - Goed voor de helft van de klimaatuitgaven van de EU, maar emissies van landbouwbedrijven nemen niet af" - 28625-295

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor het commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 6 oktober 2021.

 • 45. 
  Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de informele Landbouw- en Visserijraad 5-7 september 2021 (deel I)

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 3 september 2021

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda informele Landbouw- en Visserijraad 5-7 september 2021 (deel I) - 21501-32-1338

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 46. 
  Agendapunt:

Het vervolg in 2021-2023 van het programma Transitie Proefdiervrije Innovatie

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 21 juli 2021

Het vervolg in 2021-2023 van het programma Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI) - 32336-121

Besluit:

Besluit:

Volgcommissie(s):

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Dierproeven.

OCW

Digitaliseringsvisie: inzet van digitalisering voor een duurzame landbouw- en voedselketen en robuuste natuur

 • 47. 
  Agendapunt:
 

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 2 september 2021

Digitaliseringsvisie: inzet van digitalisering voor een duurzame landbouw- en voedselketen en robuuste natuur - 35570-XIV-79

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Mede gelet op hetgeen de minister schrijft over de mogelijkheid tot het meegeven van suggesties t.b.v. het actieprogramma, een schriftelijk overleg 'Digitalisering op LNV-terrein' voeren met als inbrengdatum 14 oktober 2021 om 12.00 uur.

Noot:

Ten behoeve van dat overleg zal een stafnotitie van de commissiestaven LNV en DiZa worden opgesteld.

Volgcommissie(s):

DiZa

 • 48. 
  Agendapunt:

Verzending zienswijzen Raad voor Dierenaangelegenheden met kabinetsreactie

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 26 augustus 2021

Verzending zienswijzen Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) met kabinetsreactie - 28286-1211

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Voor zover het het rapport 'Digitalisering van de veehouderij' betreft, agenderen voor het schriftelijk overleg 'Digitalisering op LNV-terrein' op 14 oktober 2021 om 12.00 uur.

Besluit:

Agenderen voor het te voeren commissiedebat Landbouw, klimaat en voedsel op 4 november 2021, voor zover het het rapport 'Dierenwelzijn in de kringlooplandbouw' betreft.

 • 49. 
  Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over het gebruik van big data in de landbouw, tuinbouw en visserij

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 13 augustus 2021

Beantwoording vragen commissie over het gebruik van big data in de landbouw, tuinbouw en visserij - 35570-XIV-80

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

De commissie heeft besloten geen verdere activiteiten ten aanzien van het Kennisthema Big data in de Landbouw, tuinbouw en visserij te willen ontplooien. Het Kennisthema zal daarom worden afgesloten. De beantwoording van deze vragen wordt derhalve voor kennisgeving aangenomen.

Volgcommissie(s):

DiZa

Zaak:

Stafnotitie - griffier, R.P. Jansma - 9 september 2021

Stafnotitie - Kennisthema Big data in de landbouw, tuinbouw en visserij -2021Z15168

Besluit:

De commissie heeft besloten geen aanvullende activiteiten te ontplooien op het kennisthema Big data in de landbouw, tuinbouw en visserij. De commissie heeft besloten dit kennisthema derhalve af te sluiten.

 • 50. 
  Agendapunt:

Openstaande moties en toezeggingen n.a.v. het tweeminutendebat voortgang verbeteren slachtsysteem

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 3 september 2021

Openstaande moties en toezeggingen n.a.v. het tweeminutendebat voortgang verbeteren slachtsysteem - 28286-1217

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Besluit:

Agenderen voor het plenaire debat over misstanden in Nederlandse slachthuizen.

 • 51. 
  Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de Evaluatierapporten wettelijke onderzoekstaken op het gebied van Genetische Bronnen, Voedselveiligheid en Besmettelijke Dierziekten

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 7 september 2021

Antwoorden op vragen commissie over de evaluatierapporten WOT Genetische Bronnen, WOT Voedselveiligheid en WOT Besmettelijke Dierziekten (Kamerstuk 27428-379) - 27428-380

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 52. 
  Agendapunt:

Stukken van andere bewindspersonen

Rapport Bekedam 'Zoönosen in het vizier"

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 6 juli 2021

Rapport Bekedam 'Zoönosen in het vizier" - 25295-1357

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Zoönosen en dierziekten.

Noot:

De commissie VWS heeft in de procedurevergadering van 8 september 2021 besloten de commissie LNV te verzoeken de behandeling over te nemen.

Besluit:

Besluit:

Technische briefing organiseren.

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 15 oktober 2021 om 12.00 uur.

 • 53. 
  Agendapunt:

Fiche: Mededeling Strategische richtsnoeren EU-aquacultuur

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 9 juli 2021 Fiche: Mededeling Strategische richtsnoeren EU-aquacultuur - 22112-3165

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor het te voeren commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 6 oktober 2021.

Volgcommissie(s):

EU

 • 54. 
  Agendapunt:

Fiche: Mededeling End the Cage Age

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 3 september 2021

Besluit:

Besluit:

Fiche: Mededeling End the Cage Age - 22112-3173

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor het te voeren commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 6 oktober 2021.

Volgcommissie(s):

EU

 • 55. 
  Agendapunt:

Fiche: Mededeling langetermijnvisie plattelandsgebieden EU

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 3 september 2021

Besluit:

Fiche: Mededeling langetermijnvisie plattelandsgebieden EU - 22112-3171

Niet controversieel verklaren.

Besluit:

 

Besluit:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het te voeren commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 6 oktober 2021.

EU

 • 56. 
  Agendapunt:

Overige stukken

Verslag van een schriftelijk overleg over de initiatiefnota van de leden Bromet en Boswijk over groen in de stad

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L. Bromet (GroenLinks) - 9 september 2021

Antwoorden op vragen commissie over de initiatiefnota van de leden Bromet en Boswijk over groen in de stad (Kamerstuk 35742-2) - 2021Z15246

Besluit:

Agenderen voor het notaoverleg over de initiatiefnota op 27 september 2021.

 • 57. 
  Agendapunt:

Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2022 in de commissies

Zaak:

Brief commissie - Tweede Kamerlid, J.C. Sneller (D66) - 29 juli 2021

Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2022 in de commissies - 2021Z14053

Besluit:

De inbrengtermijn voor het stellen van feitelijke vragen over de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor 2022 vaststellen op 4 oktober 2021 en de minister van LNV verzoeken de beantwoording uiterlijk 1 november 2021 aan de Kamer te sturen.

Noot:

 • • 
  De plenaire behandeling van de begroting van LNV is voorzien in week 48 (van dinsdag 30 november t/m donderdag 2 december 2021).
 • • 
  De Dienst Analyse en Onderzoek (DAO) organiseert rondom Prinsjesdag twee workshops over begrotingen en het amenderen ervan.

Geïnteresseerde leden én fractiemedewerkers kunnen zich opgeven via Plein2.

Besluit:

Besluit:

De commissie heeft geen behoefte aan een wetgevingsoverleg

De commissie heeft geen behoefte aan het benoemen van rapporteurs die namens de commissie de kwaliteit van de begrotingsvoorstellen beoordelen.

Besluit:

De commissie heeft geen behoefte aan een technische briefing over de Strategische Evaluatieagenda (SEA).

Besluit:

Na publicatie van de brief van de Algemene Rekenkamer over de ontwerpbegroting LNV afwegen of behoefte is aan een technische briefing.

Volgcommissie(s):

RU

 • 58. 
  Agendapunt:

Brief van de Europese Commissie over de EC study assessing the cumulative impact of the F2F and biodiversity strategies [COM(2020)381 i and COM(2020)380 i]

Zaak:

Brief Europese Commissie - Organisatie, Europese Commissie - 4 augustus

2021

Besluit:

Brief van de Europese Commissie over de EC study assessing the cumulative impact of the F2F and biodiversity strategies [COM(2020)381 i and COM(2020)380 i] - 2021Z14207

Een gesprek met Eurocommissaris Wojciechowski voeren over de studie 'Modelling environmental and climate ambition in the agricultural sector with the CAPRI model' en daartoe onder de leden belangstelling voor deelname inventariseren.

Noot:

Eerder heeft de commissie LNV middels een politiek dialoog verzocht om de publicatie van deze studie naar aanleiding van een rapport van FarmEurope.

Volgcommissie(s):

EU

 • 59. 
  Agendapunt:

Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van LNV

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, R.P. Jansma - 9 september 2021

Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen LNV d.d. 9 september 2021 -2021Z12048

Besluit:

Volgcommissie(s):

Besluiten conform voorstellen op de lijst.

EU

 • 60. 
  Agendapunt:

Stafnotitie - Voorstel spreektijden notaoverleg over de initiatiefnota ’Groen in de stad' van de leden Bromet en Boswijk

Zaak:

Stafnotitie - griffier, R.P. Jansma - 3 september 2021

Stafnotitie - Voorstel spreektijden notaoverleg over de initiatiefnota ’Groen in de stad' van de leden Bromet en Boswijk - 2021Z14909

Besluit:

De spreektijden per fractie vaststellen (voor 1e en 2e termijn gezamenlijk): VVD: 8 min., D66: 8 min., PVV: 8 min., CDA: 6 min., SP: 6 min., PvdA: 6 min., GroenLinks: 5 min., PvdD: 5 min., Christenunie: 5 min., FvD: 5 min., Volt: 5 min., JA21: 5 min., SGP: 5 min., DENK: 5 min., Groep Van Haga: 5 min., Fractie Den Haan: 3 min., BBB: 3 min., BIJ1: 3 min.

Volgcommissie(s):

BiZa

 • 61. 
  Agendapunt:

Noot:

Overzicht commissiedebatten

Besluit: Het commissiedebat Stikstofproblematiek inplannen op 17 november 2021.

Besluit: De brief op de agenda van het nog te plannen commissiedebat Regiodeals betrekken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van LNV voor het jaar 2022 en het commissiedebat Regiodeals annuleren.

Geplande commissiedebatten

do 30-09-2021 14.00 - 17.30 Commissiedebat Nationaal Strategisch Plan (NSP)

wo 06-10-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op

11 en 12 oktober

do 07-10-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Natuur do 14-10-2021 13.00 - 15.00 Commissiedebat Verkenning landbouwakkoord do 04-11-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Landbouw, klimaat en voedsel wo 10-11-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op

15 en 16 november

wo 10-11-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

wo 17-11-2021 13.30 - 17.30 Commissiedebat Stikstofproblematiek wo 08-12-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op

13 en 14 december

Ongeplande commissiedebatten

 • 62. 
  Agendapunt:

Overzicht plenaire en dertigledendebatten

Noot:

Debatten

 • • 
  Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (aangevraagd door het lid Van der

Lee op 20 november 2018) (minister EZK, minister IenW, minister LNV en minister

BZK)

 • • 
  Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (aangevraagd door het lid Ouwehand op 18 april 2019) (minister LNV en minister BuHa-OS)
 • • 
  Debat over de afname van biodiversiteit (aangevraagd door het lid Tjeerd de

Groot op 14 mei 2019) (minister LNV)

 • • 
  Debat over de plannen voor een stroomkabel dwars door Schiermonnikoog (aangevraagd door het lid Tjeerd de Groot op 11 mei 2021) (minister EZK, minister LNV)
 • • 
  Debat over misstanden in Nederlandse slachthuizen (aangevraagd door het lid Vestering op 29 juni 2021) (minister LNV)
 • • 
  Debat over het intrekken van vergunningen van boeren die veel stikstof uitstoten (aangevraagd door het lid Van der Plas op 14 september 2021) (minister LNV)

Dertigledendebatten

 • • 
  Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 29 januari 2019) (minister BuHa-OS en minister LNV)
 • • 
  Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (aangevraagd door het lid Ouwehand op 2 juli 2019) (minister-president, minister BuHa-Os en minister LNV)
 • • 
  Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (aangevraagd door het lid Wassenberg op 18 februari 2020) (minister LNV)
 • • 
  Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (aangevraagd door het lid Wassenberg op 19 februari 2020) (minister LNV)
 • • 
  Dertigledendebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over stalbranden (aangevraagd door het lid Vestering op 6 april 2021) (minister LNV, minister BZK)
 • • 
  Dertigledendebat over een nieuwe dreigende rechtszaak over stikstof (aangevraagd door het lid Ouwehand op 25 mei 2021) (minister LNV)
 • • 
  Dertigledendebat over plannen voor de onteigening van boeren (aangevraagd door het lid Van Meijeren op 7 september 2021) (minister-president, minister LNV)
 • 63. 
  Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Reeds geagendeerde/betrokken stukken Jaarlijkse rapportages mestbeleid

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 5 juli 2021

Jaarlijkse rapportages mestbeleid - 33037-398

Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Mestbeleid op 15 september 2021.

 • 64. 
  Agendapunt:    Brieven mestdossier waarover de Kamer op voorstel van de commissie

LNV op 7 juli jl. heeft besloten deze van de lijst van controversiële brieven/onderwerpen af te halen

Zaak:

Besluit:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 23 november 2020

Rapport Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland; toestand (20162019) en trend (1992-2019) - 33037-378

Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Mestbeleid op 15 september 2021.

I&W

Zaak:    Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.

Schouten - 20 november 2020

Diverse adviezen Commissie Deskundigen Meststoffenwet - 33037-379 Besluit:    Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Mestbeleid op 15 september

2021.

Zaak:    Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.

Schouten - 23 november 2020

Gecombineerde indicator voor de fosfaattoestand van de bodem - 33037-380 Besluit:    Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Mestbeleid op 15 september

2021.

 

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 24 december 2020

Besluit:

Gecombineerde indicator voor de fosfaattoestand van de bodem en invoering rVDM (systeem realtime Vervoersbewijs Dierlijke Mest) - 33037-381

Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Mestbeleid op 15 september

2021.

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 13 april 2021

Toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg Mest van 4 november 2020, inzake opgave en voortgang zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn - 33037393

Besluit:

Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Mestbeleid op 15 september

2021.

Volgcommissie(s):

I&W

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 13 april 2021

Voortgang diverse mestonderwerpen - 33037-394

Besluit:

Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Mestbeleid op 15 september

2021.

Volgcommissie(s):

EU

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 13 april 2021

Routekaart Toekomstig Mestbeleid - 33037-395

Besluit:

Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Mestbeleid op 15 september

2021.

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 11 februari 2021

Besluit:

Informatie over enkele onderwerpen m.b.t. mestbeleid - 33037-396

Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Mestbeleid op 15 september

2021.

 • 65. 
  Agendapunt:

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 19 juli 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 12 juli 2021

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 19 juli 2021 - 21501-321331

Besluit:

Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad met als inbrengdatum 13 juli 2021.

Volgcommissie(s):

EU

 • 66. 
  Agendapunt:

Verslag informele Landbouw- en Visserijraad van 13-15 juni 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 15 juli 2021

Verslag informele Landbouw- en Visserijraad van 13-15 juni 2021 - 21501-321329

Besluit:

Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad met als inbrengdatum 30 augustus 2021.

Volgcommissie(s):

EU

 • 67. 
  Agendapunt:

Geannoteerde agenda informele Landbouw- en Visserijraad 5-7 september 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 20 augustus 2021

Geannoteerde agenda informele Landbouw- en Visserijraad 5-7 september

2021 - 21501-32-1336

Besluit:

Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad met als inbrengdatum 30 augustus 2021.

Volgcommissie(s):

EU

 • 68. 
  Agendapunt:

Verslag Landbouw- en Visserijraad 19 juli 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 20 augustus 2021

Verslag Landbouw- en Visserijraad 19 juli 2021 - 21501-32-1334

Besluit:

Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad met als inbrengdatum 30 augustus 2021.

Volgcommissie(s):

EU

 • 69. 
  Agendapunt:

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest - Tweede kwartaal 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 20 augustus 2021

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest - Tweede kwartaal 2021 -2021Z14451

Besluit:

Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Mestbeleid op 15 september

2021.

 • 70. 
  Agendapunt:

Uitstel uitrijdperiode dierlijke mest

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 1 september 2021

Uitstel uitrijdperiode dierlijke mest - 33037-400

Besluit:

Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Mestbeleid op 15 september

2021.

 • 71. 
  Agendapunt:

Maatregelen versterken toezicht op transportwaardigheid

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 3 september 2021

Maatregelen versterken toezicht op transportwaardigheid - 28286-1215

Besluit:

Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Het niet-handhaven door de NVWA op exportverzamelplaatsen op 9 september 2021.

 • 72. 
  Agendapunt:

Voortgang 2Solve

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 3 september 2021

Voortgang 2Solve - 28286-1216

Besluit:

Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Het niet-handhaven door de NVWA op exportverzamelplaatsen op 9 september 2021.

 • 73. 
  Agendapunt:

Ontwerp 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn, aankondiging publieke consultatie en stand van zaken derogatie

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 6 september 2021

Besluit:

Ontwerp 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn, aankondiging publieke consultatie en stand van zaken derogatie - 33037-399

Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Mestbeleid op 15 september

2021.

Volgcommissie(s):

I&W

 • 74. 
  Agendapunt:

Geen verlenging uitrijdperiode vaste mest vanwege neerslag in regio Zuid-Limburg 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 7 september 2021

Geen verlenging uitrijdperiode vaste mest vanwege neerslag in regio Zuid-Limburg 2021 - 33037-401

Besluit:

Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Mestbeleid op 15 september

2021.

 • 75. 
  Agendapunt:

Rondvraag

Verzoek van het lid Tjeerd de Groot (D66) om de commissiestaf een vergelijkend overzicht te laten maken van diverse adviezen en rapporten inzake stikstof

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.C. (Tjeerd) de

Groot (D66) - 9 september 2021

Verzoek van het lid De Groot (D66) aan de commissiestaf om een vergelijkend overzicht te maken van diverse adviezen en rapporten inzake stikstof -2021Z15213

Besluit:

De commissiestaf verzoeken tijdig voor het commissiedebat

Stikstofproblematiek op 17 november 2021 een vergelijkend overzicht op te stellen van diverse adviezen en rapporten inzake de stikstofproblematiek.

BESLOTEN GEDEELTE

Geen agendapunten

Griffier:

R.P. Jansma

Activiteitnummer:

2021A03852

18


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.