Motie Smolders c.s. over het schrappen van artikel 226 van de Gemeentewet over hondenbelasting - Burgerinitiatief "Stop de Hondenbelasting"

Deze motie i is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 35569 - Burgerinitiatief "Stop de Hondenbelasting".

1.

Kerngegevens

Officiële titel Burgerinitiatief "Stop de Hondenbelasting"; Motie; Motie van het lid Smolders c.s. over het schrappen van artikel 226 van de Gemeentewet over hondenbelasting
Document­datum 10-06-2021
Publicatie­datum 11-06-2021
Nummer KST355692
Kenmerk 35569, nr. 2
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-2021

35 569

Burgerinitiatief «Stop de Hondenbelasting»

Nr. 2

MOTIE VAN HET LID SMOLDERS C.S.

Voorgesteld 10 juni 2021 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat dit burgerinitiatief door meer dan 60.000 burgers is ondertekend;

constaterende dat steeds meer gemeenten de hondenbelasting al afschaffen;

overwegende dat het overgrote deel van de hondenbezitters netjes hun hondenpoep opruimen;

overwegende dat het beter is als burgers beloond worden voor goed gedrag;

overwegende dat veel gemeenten oneigenlijk gebruikmaken van de hondenbelasting door een groot deel van die belasting in de algemene middelen te laten landen;

overwegende dat het bezit van huisdieren en met name in dit geval een hond niet onderschat mag worden voor ouderen, eenzame mensen, enzovoort;

verzoekt de regering, om met een wetswijziging te komen waarin de wettelijke grondslag voor de hondenbelasting, artikel 226 van de Gemeentewet, uit de wet wordt geschrapt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smolders Wassenberg Martin Bosma Leijten

kst-35569-2 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 569, nr. 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.