Motie De Kort over de financiële gevolgen voor gemeenten van de afschaffing van de hondenbelasting - Burgerinitiatief "Stop de Hondenbelasting"

Deze motie i is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 35569 - Burgerinitiatief "Stop de Hondenbelasting".

1.

Kerngegevens

Officiële titel Burgerinitiatief "Stop de Hondenbelasting"; Motie; Motie van het lid De Kort over de financiële gevolgen voor gemeenten van de afschaffing van de hondenbelasting
Document­datum 10-06-2021
Publicatie­datum 11-06-2021
Nummer KST355693
Kenmerk 35569, nr. 3
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-

2021

35 569

Burgerinitiatief «Stop de Hondenbelasting»

Nr. 3

MOTIE VAN HET LID DE KORT

Voorgesteld 10 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat aan de Kamer het burgerinitiatief «Stop de hondenbelasting» is voorgelegd;

overwegende dat de Gemeentewet gemeenten de mogelijkheid geeft om een hondenbelasting te heffen, maar dit niet verplicht;

overwegende dat het aantal gemeenten dat deze belasting heft in de loop der jaren is afgenomen;

overwegende dat de hondenbelasting veelal naar de algemene middelen van gemeenten vloeit;

overwegende dat er vraagtekens kunnen worden gezet bij de bestaansreden van de hondenbelasting;

overwegende dat de opbrengsten van de hondenbelasting voor gemeenten een onderdeel zijn van hun totale financiën, waardoor afschaffing leidt tot vermindering van hun inkomsten;

verzoekt de regering, de financiële gevolgen voor gemeenten van de afschaffing van de hondenbelasting in kaart te brengen;

verzoekt de regering, tevens in samenspraak met de VNG de mogelijkheid van afschaffing van de hondenbelasting te onderzoeken en daarbij de mogelijkheid van een redelijke overgangstermijn te betrekken;

verzoekt de regering, voorts de Kamer daar voor de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het najaar van 2021 over te informeren,

kst-35569-3 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

en gaat over tot de orde van de dag. De Kort

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 569, nr. 3 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.